10835
/natur-og-miljo/statistikker/var_kostra/arkiv
10835
0,5 prosent fornyelse av spillvannsnettet
statistikk
2010-06-25T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Offentlig sektor
no
var_kostra, Kommunalt avløp, avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvannKOSTRA, Forurensning og klima, Vann og avløp, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Kommunalt avløp2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

0,5 prosent fornyelse av spillvannsnettet

I 2009 ble 0,47 prosent, eller 164 kilometer, av det totale kommunale spillvannsnettet skiftet ut. Fornyelsen av gammelt spillvannsnett skjer dermed under halvparten så fort som nyleggingen, som ligger på 1,23 prosent og utgjorde 432 kilometer. Spillvannsnettet er totalt 35 200 kilometer.

Med mindre fornyelsen øker til et høyere nivå, vil dette nødvendigvis medføre økende aldring av spillvannsnettet i kommunene. Selv uten nylegging vil det ta over 200 år å fornye hele spillvannsnettet med den fornyelsestakten man har i dag.

Mest fornyingsarbeid i Oslo og Hordaland

Fornyelsen vil normalt variere en del fra ett år til et annet. Nøkkeltallet ”andel fornyet spillvannsnett i gjennomsnitt de tre siste årene” jevner ut en del av disse variasjonene.

Spillvannsnett fordelt på periode og andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år, etter fylke. 2007-2009. Prosent

Kommuner som i perioden 2007-2009 fornyet mest, var Oslo (1,16 prosent), kommuner i Hordaland (1,13 prosent) og Vestfold (0,70 prosent). Kommunene som fornyet minst, ligger i Vest-Agder (0,30 prosent), Østfold (0,26 prosent) og Aust-Agder (0,14 prosent). Prosentvis fornyelse sier ikke nødvendigvis hvilket fylke som er ”flinkest i klassen”, men må ses i sammenheng med det faktiske behovet for fornyelse.

Fornyelse av avløpsnettet er avgjørende for å forhindre skader på bygningsmassen og utilsiktet forurensning av miljøet som følge av lekkasjer og tilstopninger. Lekkasjer kan også bidra til økte rensekostnader for avløpsrenseanlegg på grunn av tilsig av overflatevann og grunnvann inn på spillvannsnettet.

Akershus og Rogaland har lengst avløpsnett

Beregninger viser at det i 2009 totalt fantes omtrent 35 200 kilometer med kommunale spillvannsledninger her til lands, en lengde som tilsvarer 88 prosent av jordas omkrets ved ekvator. Spillvannsnettet kan deles inn i fellessystem for både spill- og overvann, som utgjør 7 600 kilometer, og separate spillvannsledninger på til sammen 27 600 kilometer. Kommunene i Akershus og Rogaland har lengst avløpsnett, mens Nordland har høyest andel fellessystem.

I tillegg til 35 200 kilometer med spillvannsnett kommer 13 800 kilometer1 med separate overvannsledninger. Dette gir til sammen 49 000 kilometer1 med kommunale avløpsledninger i Norge. Vi ser da bort fra private stikkledninger.

Lengde fellessystem (felles spill- og overvannsnett), separat spillvannsnett og separate overvannsnett, etter fylke. 2009. Kilometer

Halvparten av nettet er under 30 år

Rapporteringen viser at omkring 4,5 prosent av spillvannsnettet ble lagt før 1940, mens 51 prosent ble lagt etter 1980. I tillegg har over 10 prosent av det totale spillvannsnettet ukjent alder. Trolig består denne andelen hovedsakelig av spillvannsnett av eldre dato. Fornyelsestakten er også høyest for ukjent-kategorien, med 1,8 prosent utskiftning i 2009. Til sammenlikning fornyet man samme år 0,39 prosent av spillvannsnettet lagt før 1940 og 0,21 prosent lagt i 1980 eller seinere.

En pumpestasjon hver fjerde kilometer

Pumpestasjoner benyttes i en del tilfeller hvor avløpsvannet ikke renner av seg selv til avløpsanlegget. Det er anslått et antall på 8 700 kommunalt eide pumpestasjoner i Norge, med en gjennomsnittlig tetthet på 0,25 pumpestasjoner per kilometer spillvannsledning.

Store variasjoner i kvaliteten på spillvannsnettet

Ifølge 2009-rapporteringen lå landsgjennomsnittet på 90 kloakkstopper per tusen kilometer kommunalt spillvannsnett. Dette en nedgang på 7 prosent fra 2008.

Tallene for kloakkstopper kan ikke direkte knyttes til spillvannsnettets alder, men der er en tendens til at eldre spillvannsnett gir flere kloakkstopper. For kommuner med gjennomsnittlig spillvannsnettalder under 25 år var det 56 stopper per tusen kilometer, mens for kommuner der spillvannsnettet var 50 år eller mer i snitt, var det 94 kloakkstopper per tusen kilometer ledning.

84 prosent tilknyttet anlegg over 50 personekvivalenter

Det er beregnet at omkring 84 prosent av innbyggerne her i landet er tilknyttet kommunale avløpsanlegg med en kapasitet på 50 personekvivalenter (pe) eller mer. Private avløpsløsninger er vanligst blant dem som er tilknyttet små avløpsanlegg, mindre enn 50 pe. Avvik mellom antall innbyggere rapportert tilknyttet avløpsanlegg og offisiell befolkningsstatistikk på 1,0 prosent i tabellen nedenfor reflekterer usikkerheten i de rapporterte tilknytningsstallene.

Innbyggere tilknyttet kommunale og ikke-kommunale anlegg. 2009
  Antall innbyggere Prosent
Totalt, innbyggere rapportert tilknyttet 4 749 771  100,0
     
A. Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med tillatt belastning større eller lik 50 pe 3 996 481 84,1
herav tilknyttet kommunale anlegg 3 965 562 83,5
herav tilknyttet ikke-kommunale anlegg 30 919 0,7
B. Innbyggere tilknyttet enkelthusanlegg, mindre private fellesanlegg og avløpsanlegg tilknyttet offentlig avløpsnett med tillatt belastning mindre enn 50 pe  753 290 15,9
herav tilknyttet kommunale anlegg 90 483 1,9
herav tilknyttet ikke-kommunale anlegg  662 807 14,0
     
Til sammenligning: Offisiell befolkningsstatistikk 01.01.2009 4 799 252  101,0
Avvik mellom tilknytning til avløpsanlegg og offisiell befolkningsstatistikk -49 481 -1,0

Ulike typer avløpsnett

Det finnes tre ulike hovedgrupper avløpsledninger:

(1) fellesledninger til både spill- og overvann

(2) separate spillvannsledninger

(3) separate overvannsledninger

Det som i artikkelen omtales som kommunale spillvannsledninger, omfatter kun de to første kategoriene, mens separate overvannsledninger kommer i tillegg. Private stikkledninger er ikke inkludert.

Kloakkstopper

Dette er tilfeller av stopp på ledningsnettet, overløp eller kummer.

1  Tallene ble rettet 14. mars 2011

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB