Flere vannverk med beredskapsplan

Publisert:

I 2019 hadde 96 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra året før.

Det er samtidig registrert en 3 prosentpoengs økning i andel vannverk som har utført beredskapsøvelse i løpet av året – fra 39 i 2018 til 42 prosent i 2019, viser statistikken kommunal vannforsyning. Andelen som har oppdatert beredskapsplanen sin, har imidlertid gått ned med 2 prosentpoeng sammenlignet med året før og lå i 2019 på 53 prosent av vannverkene.

Figur 1. Beregskapsplan 2014-2019

Andel kommunale vannverk som har beredskapsplan Andel kommunale vannverk som har utført beredskapsøvelse siste år Andel kommunale vannverk som har oppdatert beredskapsplan siste år
2014 90.0 28.5 45.0
2015 94.3 29.5 49.9
2016 94.2 34.3 54.7
2017 95.0 39.8 60.2
2018 93.9 38.5 54.7
2019 95.6 41.6 53.3

Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt.

Generelt er det de minste vannverk som mangler beredskapsplan. Dette er naturlig siden drikkevannsforskriften kun setter krav om beredskapsplan for vannverk som har en vannproduksjon på 10 kubikkmeter per døgn eller mer, eller som forsyner én eller flere sårbare abonnenter (for eksempel sykehus).

Rent drikkevann til alle?

I 2019 fikk 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier. Dette utgjør en økning på et halvt prosentpoeng sammenlignet med året før.

Samtidig fikk i overkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 97 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad (pH).

Figur 2

Figur 2. Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende resultat for E.coli, farge og pH. Prosent. 2019

Én av tre liter drikkevann forsvinner

690 millioner kubikkmeter med drikkevann fra kommunale vannverk ble sendt ut på ledningsnettet i 2019. Beregninger viser at omtrent hver tredje liter av dette forsvant ut gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.

Lekkasjetapet på 31 prosent tilsvarer om lag 4,3 kubikkmeter med vann per meter ledningsnett. Dette har ligget relativt stabilt på samme nivå de seneste ti årene, ifølge KOSTRA-tallene.

Til sammenligning går 43 prosent av vannet til hus og hjem, og cirka 2 prosent brukes på hytta eller i fritidsboligen. For husholdningene gir dette et spesifikt vannforbruk per person på underkant av 180 liter vann i døgnet.

For året 2019 er det beregnet at cirka 35 prosent av landets husholdningsabonnenter har installert vannmåler.

Omtrent 1 100 kommunale vannverk

Rundt 4,5 millioner av landets innbyggere var tilknyttet de omtrent 1 100 kommunale vannverkene i 2019 (vannverk som bare forsyner skoler og barnehager, er ikke tatt med her). 84 prosent av landets befolkning er dermed tilknyttet de kommunale vannverkene.

Dersom vi fordeler kommunalt tilknyttede innbyggere utover ledningsnettet, får vi en tilknyttingstetthet på om lag 92 personer per kilometer vannledning. Tar vi også med private vannverk, får vi rundt 4,7 millioner innbyggere fordelt på omkring 2 000 vannverk.

0,7 prosent av ledningsnettet fornyet

Fornyelsen av det kommunale vannledningsnettet vil for den enkelte kommune normalt variere en del fra år til år. Regnet som tre års glidende gjennomsnitt for landet er fornyelsesgraden 0,7 prosent for treårsperioden 2017-2019. Dette er omtrent på samme nivå som forrige treårsperiode (2016-2018).

Figur 3

Figur 3. Lengde drikkevannsnett fordelt på periode (kilometer) og 3-årig gjennomsnittlig fornyelse (prosent). Fylke. 2019

Gitt at dagens fornyelsestakt opprettholdes og ingen nylegging i årene framover vil finne sted, vil det ta nærmere 150 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.

Det kommunale vannledningsnettet utgjør totalt i overkant av 49 400 kilometer i 2019 – tilsvarende 1,2 ganger jordens omkrets ved ekvator

40 minutter avbrudd i vannforsyningen

For året 2019 er det beregnet at gjennomsnittlig årlig avbruddstid i kommunal vannforsyning for hver av oss ligger på rundt 40 minutter. Omkring 33 prosent av dette, eller vel 15 minutter, utgjør avbrudd som ikke er planlagt fra vannverkenes side.

Det er videre beregnet at det ble gjennomført i underkant av 3 700 lekkasjereparasjoner på ledningsnettet i 2019, tilsvarende litt i underkant av 1 lekkasjereparasjon per 10 kilometer.

Kontakt