10819
/natur-og-miljo/statistikker/var_kostra/arkiv
10819
Gradvis eldre kommunalt avløpsnett
statistikk
2009-06-25T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Offentlig sektor
no
var_kostra, Kommunalt avløp, avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvannKOSTRA, Forurensning og klima, Vann og avløp, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Kommunalt avløp2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gradvis eldre kommunalt avløpsnett

Beregninger basert på kommunenes egenrapportering for 2008 viser at gjennomsnittsalderen på det kommunale avløpsnettet var i underkant av 34 år - en økning på nesten to år siden 2006.

For tiden er takten i nylegging av ledningsnett dobbelt så høy som farten på utskiftning og fornying av gammelt ledningsnett. Men omfanget i 2008 var lite i forhold til det eksisterende ledningsnettet.

For 2008 er det beregnet en nylegging på 318 kilometer avløpsnett. Den samlede lengden tilsvarer omtrent strekningen Oslo-Bergen i luftlinje. Dette utgjør 0,90 prosent av det totale ledningsnettet. Fornyelsen av gammelt ledningsnett samme år var til sammenligning på 160 kilometer, tilsvarende 0,45 prosent av ledningsnettet.

Fornyelsen vil normalt variere en del fra et år til et annet. Nøkkeltallet ”andel fornyet ledningsnett i gjennomsnitt de tre siste årene”, for perioden 2006-2008, jevner ut en del av disse variasjonene.

Mest fornyingsarbeid i Hordaland

Det viser seg at det er kommuner i Hordaland (1,1 prosent), Oslo (0,90 prosent) og Troms (0,88 prosent) som relativt sett fornyer mest, mens Aust-Agder (0,23 prosent), Oppland (0,28 prosent) og Sogn og Fjordane (0,32 prosent) fornyer minst. Prosentvis fornyelse sier ikke nødvendigvis noe om hvem som er ”flinkest i klassen”, men må sees i sammenheng med det faktiske behovet for fornyelse.

Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år. 2006-2008

Fornyelse av avløpsnettet er avgjørende for å forhindre skader på bygningsmassen og utilsiktet forurensning av miljøet som følge av lekkasjer og tilstopninger. Lekkasjer kan også bidra til økte rensekostnader for avløpsrenseanlegg på grunn av tilsig av overflatevann og grunnvann inn på ledningsnettet.

Nesten jorda rundt med kommunale avløpsledninger

Beregninger viser at det i 2008 totalt fantes omtrent 35 000 kilometer med kommunale avløpsledninger her til lands, en lengde som tilsvarer 88 prosent av jordas omkrets ved ekvator.

Halvparten av nettet er under 30 år

Rapporteringen viser at omkring 4,6 prosent av nettet ble lagt før 1940, mens 49 prosent ble lagt etter 1980. I tillegg er 8,2 prosent av det totale ledningsnettet rapportert som ”ukjent” med hensyn til leggingstidspunkt. Trolig består denne andelen hovedsakelig av ledningsnett av eldre dato. Fornyelsestakten er også høyest for ukjent-kategorien, med 2,4 prosent utskiftning i 2008. Til sammenlikning fornyet man samme år 0,66 prosent av nettet lagt før 1940 og 0,12 prosent av nettet lagt i 1980 eller seinere.

En pumpestasjon hver fjerde kilometer

Pumpestasjoner benyttes i en del tilfeller hvor avløpsvannet ikke kan ledes ved hjelp av selvfall til avløpsanlegget. Det er anslått et antall på 8 500 kommunalt eide pumpestasjoner i Norge, med en gjennomsnittlig tetthet på 0,24 pumpestasjoner per kilometer.

Lengde og prosentvis fornyelse av kommunalt ledningsnett. 2008

Store variasjoner i kvaliteten på ledningsnettet

Basert på 2008-rapporteringen lå landssnittet på 97 kloakkstopper per 1 000 kilometer kommunalt ledningsnett. Sammenlignet med 2007 utgjør dette en økning på 14 prosent, men en nedgang på 8 prosent i forhold til 2006.

Tallene for kloakkstopper kan ikke direkte knyttes til ledningsnettets alder, men det er en tendens til at eldre ledningsnett gir flere kloakkstopper. For kommuner med gjennomsnittlig ledningsnettalder under 25 år var det 64 stopper per tusen kilometer, mens for kommuner der avløpsnettet var 50 år eller mer i snitt, var det 112 kloakkstopper per tusen kilometer ledning.

83 prosent tilknyttet anlegg over 50 personekvivalenter (pe)

Det er beregnet at omkring 83 prosent av innbyggerne her i landet er tilknyttet kommunale avløpsanlegg av størrelsesorden 50 pe eller mer. Private avløpsløsninger er vanligst blant dem som er tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe). Avvik mellom rapportert tilknyttet til avløpsanlegg og offisiell befolkningsstatistikk på 1,2 prosent i tabellen nedenfor reflekterer usikkerheten i de rapporterte tilknytningsstallene.

Innbyggere tilknyttet kommunale og ikke-kommunale anlegg. 2008
  Antall innbyggere Prosent
A. Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med tillatt belastning større eller lik 50 pe 3 915 791 83,6
herav tilknyttet kommunale anlegg 3 882 773 82,9
herav tilknytttet ikke-kommunale anlegg 33 018 0,7
B. Innbyggere tilknyttet enkelthusanlegg, mindre private fellesanlegg og avløpsanlegg tilknyttet offentlig avløpsnett med tillatt belastning mindre enn 50 pe  765 675 16,4
herav tilknyttet kommunale anlegg  121 157 2,6
herav tilknytttet ikke-kommunale anlegg  644 518 13,8
Totalt innbyggere rapportert tilknyttet 4 681 466  100,0
     
Til sammenligning: Offisiell befolkningsstatistikk 01.01.2008 4 737 171  101,2
Avvik mellom tilknytning til avløpsanlegg og offisielle befolkningsstall -55 705 -1,2

Ulike typer ledningsnett

Det finnes tre ulike hovedgrupper ledninger:

(1) fellesledninger til både spill- og overvann

(2) separat spillvann

(3) separat overvann

Det som i artikkelen omtales som kommunale avløpsledninger, omfatter kun de to første kategoriene, mens separate overvannsledninger kommer i tillegg. Basert på rapporteringen utgjør de separate overvannsledningene 16 800 kilometer. Dette innebærer at avløpsnettet i alt utgjør 52 000 kilometer. Private stikkledninger er holdt helt utenom og kommer i tillegg.

Det er anslått at 22 prosent (7 700 kilometer) av de kommunale avløpsledningene utgjør fellessystemer, det vil si frakter en blanding av både spillvann og overvann, mens de øvrige 78 prosentene (27 500 kilometer) utgjør separate spillvannsledninger.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB