10823
/natur-og-miljo/statistikker/var_kostra/arkiv
10823
Ledningsnettet fornyet med 175 kilometer
statistikk
2007-06-21T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Offentlig sektor
no
var_kostra, Kommunalt avløp, avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvannKOSTRA, Forurensning og klima, Vann og avløp, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Kommunalt avløp2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ledningsnettet fornyet med 175 kilometer

Basert på kommunenes egenrapportering for 2006 er gjennomsnittlig fornyelsestakt for kommunalt avløpsledningsnett i Norge beregnet til 175 kilometer i året, tilsvarende 0,51 prosent av det totalt ledningsnett.

Beregnet gjennomsnittsalder på kommunalt avløpsnett. Antall år. 2006

Antall kloakkstopper per kilometer kommunalt ledningsnett. 2006

Fornyelse av kommunalt ledningsnett. 2006. Prosent

Regionalt ligger fornyelsen av ledningsnettet på 0,49 prosent for Nordsjøfylkene (Østfold til og med Vest-Agder) og 0,54 prosent for øvrige deler av landet. Avløpsledningsnettet har imidlertid større utstrekning i de sørøstlige deler av lander, slik at det derfor totalt sett likevel fornyes flere kilometer i Nordsjøfylkene (om lag 96 kilometer) enn øvrige deler av landet (om lag 79 kilometer).

Fornyelse av avløpsnettet er avgjørende for å forhindre skader på bygningsmasser og utilsiktet forurensning av miljøet som følge av utette rør eller lekkasjer. Utette rør kan også bidra til økte rensekostnader på grunn av tilsig av overflatevann og grunnvann inn på ledningsnettet. For 2006 er det beregnet at det ble avsluttet rundt 420 saker på kjelleroversvømmelser der kommunene har erkjent erstatningsansvar, og at det oppsto om lag 3 400 kloakkstopper i avløpsledninger, overløp og kummer.

Kvalitetsindikatorer ser dagens lys

Nytt av året i KOSTRA-sammenheng er bruken av kvalitetsindikatorer for de ulike fagområdene. For avløp er ”Antall kloakkstopper i avløpsledninger, overløp og kummer per kilometer ledningsnett” valgt som mål på kvaliteten på avløpstjenesten i kommunene. Basert på rapporteringen for 2006 lå landsgjennomsnittet på 0,105 kloakkstopper per kilometer kommunalt ledningsnett.

34 210 kilometer med kommunale avløpsledninger

Beregninger viser at det for 2006 totalt finnes 34 210 kilometer med kommunale avløpsledninger her til lands. Reduksjonen på ca. 0,5 prosent siden i fjor skyldes i hovedsak justeringer i datagrunnlaget fra kommunene. Videre er gjennomsnittlig alder på ledningsnettet estimert til cirka 32 år (snittet er veid mot lengde ledningsnett).

Rapporteringen viser at omkring 8,4 prosent av nettet ble lagt før 1940, mens 48,3 prosent ble lagt etter 1980. Dersom man ser separat på fornyelsen av ledningsnettet, fordeler de tidligere nevnte 0,51 prosent seg i et forventet mønster, med sterkere grad av fornyelse av det eldre ledningsnettet: 1,15 prosent fornyelse blant ledningsnett lagt før 1940 og 0,30 prosent fornyelse fra 1980 eller senere.

Økning på 2 prosent i årsgebyret

Årsgebyr for avløpstjenesten, etter kommune. 2007. Kroner

I 2007 er gjennomsnittlig årsgebyr for avløpsvann på 2 692 kroner. Dette er en økning på 1,6 prosent sammenlignet med 2006. Tallet er et gjennomsnitt for alle fylkene, og gjelder for gebyr etter stipulert vannforbruk. I regionalt perspektiv har kommunene i Østfold det høyeste gebyret med et gjennomsnitt på 3 807 kroner per år, mens Oslo kommune har det laveste gebyret på 1 504 kroner.

Gebyret som beregnes ut fra målt vannforbruk, har i gjennomsnitt for landet holdt seg relativt stabilt siden i fjor. Gebyret er høyest i kommunene i Oppland med et gjennomsnitt på 17,16 kroner per m3 (for målt forbruk - uten fast del), mens kommunene i Finnmark har den laveste satsen med et gjennomsnitt på 6,06 kroner per m3 (for målt forbruk - uten fast del).

Det høyeste tilknytningsgebyret for avløp (høy sats) finner vi i Akershus-kommunene med en gjennomsnittspris på 22 760 kroner.

Nøkkeltall for årsgebyr, som er presentert i KOSTRA-faktaarkene, representerer den type gebyr som er mest utbredt av ”stipulert forbruk” eller ”målt forbruk” i den aktuelle kommunen. Det gjennomsnittlige årsgebyret ( 2 560 kroner) for alle kommuner i KOSTRA-nøkkeltallene blir derfor forskjellig fra årsgebyret for stipulert forbruk, presentert over.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB