54754
/natur-og-miljo/statistikker/var_kostra/aar
54754
177 kilometer av spillvannsnettet fornyet
statistikk
2011-06-24T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Natur og miljø;Offentlig sektor
no
var_kostra, Kommunalt avløp, avløpsnett, avløpsanlegg, avløpsgebyrer, slam, kloakk, pumpestasjoner, gråvann, svartvannKOSTRA, Forurensning og klima, Vann og avløp, Natur og miljø, Offentlig sektor
false

Kommunalt avløp2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

177 kilometer av spillvannsnettet fornyet

I 2010 ble 0,49 prosent, eller 177 kilometer, av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut. Fornyelsen av gammelt spillvannsnett skjer dermed under halvparten så fort som nyleggingen, som utgjorde 441 kilometer.

Spillvannsnettet er totalt 36 100 kilometer, og med mindre fornyelsen øker til et høyere nivå, vil dette gi aldring av spillvannsnettet i kommunene. Det vil ta over 200 år å fornye hele spillvannsnettet med den fornyelsestakten man har i dag.

Mest fornyingsarbeid i Oslo og Hordaland

Fornyelsen vil normalt variere en del fra ett år til et annet. Nøkkeltallet ”Andel fornyet spillvannsnett i gjennomsnitt de tre siste årene” jevner ut en del av disse variasjonene.

Kommuner som fornyet mest i perioden 2008-2010 var Oslo, med 1,38 prosent, og kommunene i Hordaland, med 1 prosent. Kommunene som fornyet minst lå i Vest- og Aust-Agder, begge med 0,29 prosent. Prosentvis fornyelse sier ikke nødvendigvis hvem som er ”flinkest i klassen”, men må ses i sammenheng med det faktiske behovet for fornyelse i kommunen.

Spillvannsnett fordelt på periode (2010) og andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (2008-2010). Hele landet og fylke. Prosent

39 prosent av 398 rapporterte kommuner har svart at de har fornyet deler av spillvannsnett i 2010, mens 12 prosent oppga at de ikke har fornyet. Tilsvarende tall for nylegging er henholdsvis 50 og 23 prosent.

Svarprosent på fornyelse spillvannsnett. Kommune. 2004-2010
  år
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Totalt antall kommuner rapportert skjema  427       392       401       386       386       405       398
               
  Prosent
Andel av kommunene rapportert fornyelse av spillvannsnettet (mer enn null meter fornyet) 41,0 44,1 41,4 37,3 36,8 38,0 39,4
Andel av kommunene rapportert ingen fornyelse av spillvannsnett (null meter fornyet) 44,7 23,0 25,4 17,4 14,5 25,2 11,8
Andel av kommunene rapportert blankt på spørsmål om fornyelse av spillvannsnett 14,3 32,9 33,2 45,3 48,7 36,8 48,7

Fornyelse av avløpsnettet er avgjørende for å forhindre skader på bygningsmassen og utilsiktet forurensning av miljøet som følge av lekkasjer og overløp fra tilstoppinger. Lekkasjer bidrar også til økte rensekostnader for avløpsrenseanlegg på grunn av tilsig av lekkasjer fra drikkevannsledninger, overflatevann og grunnvann inn på spillvannsnettet.

Lengst avløpsnett i Akershus og Rogaland

Totalt var det omtrent 36 100 kilometer med kommunale spillvannsledninger i 2010, som tilsvarer 90 prosent av jordas omkrets ved ekvator. Spillvannsnettet kan deles inn i fellessystem for både spill- og overvann, som utgjør 7 700 kilometer, og separate spillvannsledninger på til sammen 28 400 kilometer. Kommunene i Akershus og Rogaland har lengst avløpsnett, mens Oslo og Nordland har høyest andel fellessystem.

I tillegg til spillvannsnettet kommer 15 200 kilometer med separate overvannsledninger for oppsamling av regnvann i gatene. Dette gir til sammen 51 300 kilometer med kommunale avløpsledninger i Norge, ikke medregnet private stikkledninger.

Lengde fellessystem (felles spill- og overvannsnett), separat spillvannsnett og separate overvannsnett. Fylke. 2010. Kilometer

39 prosent av nettet er under 30 år

Omkring 3,1 prosent av spillvannsnettet ble lagt før 1940, mens 39 prosent ble lagt etter 1980. Grunnet endring i skjemaet i år, så har mye av nettet som tidligere var ført lagt etter 1980, i 2010 blitt ført på ukjent alder , en kategori som har økt fra 10 prosent av det totale spillvannsnettet i 2009 til 24 prosent i 2010. Det antas derfor at mye av økningen på 14 prosentpoeng i ukjent ledningsnett egentlig hører hjemme under lagt etter 1980 eller senere, og at nivået ligger nærmere 2009-nivå på 51 prosent.

Fornyelsestakten i 2010 er også høyest for det eldste nettet, med 0,55 og 0,81 prosent utskiftning av spillvannsnettet i henholdsvis kategorien ukjent alder og 1940 og senere . Til sammenlikning fornyet man samme år 0,19 prosent av spillvannsnettet lagt i 2000 eller seinere .

En pumpestasjon hver fjerde kilometer

Pumpestasjoner benyttes i en del tilfeller hvor avløpsvannet ikke renner ved gravitasjon til renseanlegget. Det er anslått et antall på 8 900 kommunalt eide pumpestasjoner i Norge, med en gjennomsnittlig tetthet på 0,25 pumpestasjoner per kilometer spillvannsledning.

Store variasjoner i kvaliteten på spillvannsnettet

Det er for 2010 estimert at det har funnet sted omkring 2 700 kloakkstopper på spillvannsnettet. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 75 kloakkstopper per tusen kilometer kommunalt spillvannsnett, en nedgang på 17 prosent sammenlignet med 2009.

Kloakkstopper kan ha sammenheng med spillvannsnettets alder, men forskjellene er i årets data så marginale at vi ikke kan si noe sikkert om det. For kommuner med gjennomsnittlig spillvannsnettalder under 25 år var det 76 stopper per tusen kilometer, mens for kommuner der spillvannsnettet var 50 år eller mer i snitt, var det 79 kloakkstopper per tusen kilometer ledning. Mens i kommuner der spillvannsnettet i gjennomsnitt lå mellom disse alderssegmentene, var det bare 73 stopper per tusen kilometer ledning.

85 prosent tilknyttet anlegg over 50 personekvivalenter

Litt under 85 prosent av innbyggerne her i landet er tilknyttet kommunale avløpsrenseanlegg med en kapasitet på 50 personekvivalenter (pe) eller mer. Private avløpsløsninger er vanligst blant dem som er tilknyttet anlegg med kapasitet mindre enn 50 pe. Avvik mellom antall innbyggere rapportert tilknyttet avløpsanlegg og offisiell befolkningsstatistikk på -2,4 prosent i tabellen nedenfor reflekterer usikkerheten i de rapporterte tilknytningsstallene.

Innbyggere tilknyttet kommunale og ikke-kommunale avløpsanlegg. 2008-2010
  Antall innbyggere Prosent
  2010 2009 2008 2010
A. Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg med tillatt belastning større eller lik 50 pe 4 064 210       3 996 481       3 915 791 84,6
herav tilknyttet kommunale anlegg 4 033 217 3 965 562 3 882 773 84,0
herav tilknyttet ikke-kommunale anlegg 30 993 30 919 33 018 0,6
B. Innbyggere tilknyttet enkelthusanlegg, mindre private fellesanlegg og avløpsanlegg tilknyttet offentlig avløpsnett med tillatt belastning mindre enn 50 pe  739 022  753 290  765 675 15,4
herav tilknyttet kommunale anlegg 77 716 90 483  121 157 1,6
herav tilknyttet ikke-kommunale anlegg  661 306  662 807  644 518 13,8
Totalt innbyggere rapportert tilknyttet 4 803 232 4 749 771 4 681 466  100,0
         
Til sammenligning: Offisiell befolkningsstatistikk 1. januar påfølgende år 4 920 305 4 858 199 4 799 252  102,4
Avvik mellom tilknytning til avløpsanlegg og offisiell befolkningsstatistikkl -117 073 -108 428 -117 786 -2,4

Ulike typer avløpsnett

Det finnes tre ulike hovedgrupper avløpsledninger:

(1) fellesledninger til både spill- og overvann

(2) separate spillvannsledninger

(3) separate overvannsledninger

Det som i artikkelen omtales som kommunale spillvannsledninger, omfatter kun de to første kategoriene, mens separate overvannsledninger kommer i tillegg. Private stikkledninger er ikke inkludert.

Kloakkstopper

Dette er tilfeller av stopp på ledningsnettet eller kummer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB