10733_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassr/aar
10733
Lavere utslipp fra industrikommuner
statistikk
2010-02-23T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
klimagassr, Utslipp til luft, kommunetall, luftforurensning, klimagasser (CO2, CH4, N2O), forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), svevestøv, kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk)Forurensning og klima, Natur og miljø, Natur og miljø, Svalbard
false

Utslipp til luft, kommunetall1991-2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere utslipp fra industrikommuner

Klimagassutslippene fra Fastlands-Norge var noe lavere i 2008 enn året før. Det aller meste av nedgangen fant sted i noen få kommuner med industriaktivitet. På tross av reduksjonen var utslippene 15 prosent høyere i 2008 enn i 1991.

Kommunenes samlede utslipp av klimagassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) var 36,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2008. Det er 4,9 millioner tonn, eller 15 prosent, mer enn utslippene i 1991. Veksten har skjedd i de aller fleste kommuner og for de aller fleste utslippskilder. Som eksempler på økningen kan vi nevne utslipp fra veitrafikk, industri, olje- og gassvirksomhet på land samt bruk av løsemidler. Utslipp fra kilder som avfallshåndtering og oppvarming (utenom industri) er imidlertid redusert i perioden.

Se Om statistikken for beskrivelse av usikkerhet og hva statistikken omfatter.

Hent utslippstall for din kommune i statistikkbanken .

Utslipp til luft av klimagasser i kommunene, etter kilde. 1991 og 2008*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter

Ny teknologi ga lavere utslipp av lystgass

Klimagassutslippene fra industrien gikk ned med nesten 600 000 tonn CO2-ekvivalenter fra 2007 til 2008. Det aller meste av denne reduksjonen fant sted i de fire kommunene Porsgrunn, Tysvær, Lindås og Meløy. I Porsgrunn og Meløy har det vært investert i katalysatorer som reduserer utslippene av lystgass under produksjonen av mineralgjødsel. I de to andre kommunene ga lavere produksjonsaktivitet reduserte utslipp av karbondioksid.

Også i Hammerfest ble utslippene kraftig redusert i 2008. Det skyldtes at LNG-anlegget i kommunen gikk over i mer ordinær drift i 2008 etter å ha hatt ekstra høye utslipp i 2007 på grunn av oppstartsproblemer.

Veitrafikk fortsatt viktigste kilde til NOX-utslipp

Kommunenes utslipp av NOX var nesten 36 000 tonn, eller 30 prosent, lavere i 2007 enn i 1991. Det skyldes hovedsakelig reduserte utslipp fra veitrafikken. Utslippene har sunket helt siden 1989 da det ble satt strenge avgasskrav for bensinkjøretøy. På tross av dette er veitrafikk fortsatt viktigste kilde til NOX-utslipp i kommunene. I 2007 stod denne kilden for 39 prosent av utslippene. Andre viktige kilder er annen mobil forbrenning (33 prosent), for eksempel anleggsmaskiner, og industri og bergverk (22 prosent).

Utslipp til luft av NOX i kommunene, etter kilde. 2007. Tonn

Tabeller: