53306_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energikomm/aar
53306
Redusert energibruk i kommunene
statistikk
2011-02-22T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
energikomm, Energibruk i kommunene (opphørt), energikilder, elektrisitet, stasjonær energibruk, mobil energibrukEnergi, Energi og industri
true

Energibruk i kommunene (opphørt)2008-2009

Statistikken over energibruk fordelt på kommuner er opphørt.
Les mer i artikkelen Kommunal energi og utslippsstatistikk - oppdateres ikke i 2012

Innhold

Publisert:

Redusert energibruk i kommunene

Energibruken i Fastlands-Norge gikk ned med omlag 3 prosent fra 2008 til 2009. Det var en nedgang i energibruken i drøyt halvparten av kommunene. Nedgangen har sammenheng med finanskrisa og fall i internasjonal økonomi.

Energibruken sank i 239 1 av landets 430 kommuner. Nedgangen skyldes i stor grad redusert energibruk i industrien, blant annet som følge av finanskrisa.

Strømforbruket falt med snaut 5 prosent i 2009. Også for de fleste andre energitypene var det en nedgang fra 2008 til 2009. Det har også bidratt til en nedgang i klimagassutslippene i 2009, se Utslipp til luft av klimagasser. Kommunetall .

Økt forbruk i husholdningene

Selv om det ble brukt mindre energi i Norge totalt i 2009, økte energibruken i husholdninger. Husholdningenes energibruk steg med 3,5 1 prosent fra 2008 til 2009. Dette skyldes blant annet kaldere vær i 2009. Befolkningsvekten i Norge bidrar også til økt energibruk. I 2009 var innbyggertallet i Norge 4,8 millioner, en økning på 1,3 prosent fra året før.

Stasjonær energibruk i husholdninger i de mest folkerike kommunene. 2009 (Rettet 5.8 2011)
 
 InnbyggereEnergibruk i altEnergibruk per innbyggerInnbyggereEnergibruk i altEnergibruk per innbygger
 
 AntallGWhMWh/innbyggerProsentvis endring 2008-2009
Norge i alt 14 799 25245 325,79,41,33,52,1
0301 Oslo 575 4754 534,97,92,72,70,0
1201 Bergen 1 252 0512 033,48,11,7-1,7-3,4
1601 Trondheim 1 168 2571 307,17,81,90,3-1,6
1103 Stavanger 1 121 610 983,98,11,70,9-0,8
0219 Bærum 1 109 700 961,38,81,44,73,2
1001 Kristiansand 180 109 659,68,21,52,61,1
0106 Fredrikstad 172 760 669,29,21,12,11
1902 Tromsø 166 513 660,49,91,93,61,7
1102 Sandnes 163 431 501,67,92,21,9-0,4
0602 Drammen 161 405 521,18,52,16,14
0220 Asker 153 756 506,09,41,65,74,1
0105 Sarpsborg 151 723 460,08,91,34,02,6
0806 Skien 151 359 513,010,01,04,73,7
 

Ser man på energibruk i husholdningene, ble det brukt i gjennomsnitt 9,4 MWh, eller 9 400 kWh, per innbygger for Norge som helhet i 2009. Det er en økning på 2,1 1 prosent fra året før, det vil si mindre enn økningen i den totale energibruken i husholdninger.

I landets største kommune, Oslo, brukte husholdningene i alt 4,5 TWh. Det var en økning på 2,7 prosent fra 2008. I samme periode økte også befolkningen i Oslo med 2,7 prosent, til 560 000 innbyggere. Energibruk per husholdning var dermed uendret på 7,9 MWh, som er noe lavere enn landsgjennomsnittet. En større andel som bor i leiligheter med mindre behov for energi til oppvarming bidrar til at Oslo er lavere enn landsgjennomsnittet.

I landets nest største kommune, Bergen, ble det av de drøyt 250 000 innbyggerne brukt 2 TWh innenfor husholdningene. Det tilsvarer 8,1 MWh per innbygger. I Trondheim, med et innbyggertall på nesten 170 000, ble det brukt i alt 1,3 TWh, eller 7,8 MWh, per innbygger. I Stavanger og Bærum brukte husholdningene snaut 1 TWh i hver av kommunene. Det utgjør henholdsvis 8,1 og 8,8 MWh per innbygger.

Elektrisitet utgjorde halvparten av energibruken

Elektrisitetsforbruket utgjorde om lag halvparten av den totale energibruken i Fastlands-Norge i 2009. Av et forbruk på i alt 112 1 TWh i 2009, ble nesten 47 1 TWh brukt innenfor industri og bergverk med videre, 36 TWh i husholdninger, 26 TWh innenfor tjenesteytende næringer, drøyt 2 TWh innenfor primærnæringer og om lag 0,5 TWh til bane / mobil energibruk. I gruppen ”industri og bergverk mv.” er energisektorene på fastlandet inkludert. Elektrisitetsforbruket i husholdninger fordeler seg med snaut 35 GWh i boliger og 1,6 TWh i hytter og fritidshus.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene som presenteres her, avviker noe fra det som ble publisert for energibalansen . Dette skyldes blant annet at forbruk utenfor en halv nautisk mil fra havnene og i luftrom over 100 meter ikke er med i kommunetallene. Det er også verdt å merke seg at kommunetallene - i motsetning til energibalansens tall for netto innenlands sluttbruk - inkluderer bruk i energisektorene. Dette har sammenheng med at omfanget skal være det samme som ligger til grunn for den kommunefordelte statistikken over klimagassutslipp .

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på en kombinasjon av opplysninger om faktisk energibruk i kommunene og på beregninger med utgangspunkt i nasjonale totaltall. Det vil derfor være noe usikkerhet både i nivå- og endringstallene for den enkelte kommune. For elektrisitet regnes kvaliteten som god, mens det for noen av de andre energikildene er mer usikkert. Se for øvrig Om statistikken for mer dokumentasjon. Se også Notat om kvaliteten på energitall på kommunenivå .

Mer informasjon

Se også

Utslipp til luft i norske kommuner

1Rettet 5. august 2011

Tabeller: