10729_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassr/aar
10729
Utslippstall for din kommune
statistikk
2002-01-24T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
klimagassr, Utslipp til luft, kommunetall, luftforurensning, klimagasser (CO2, CH4, N2O), forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), svevestøv, kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk)Forurensning og klima, Natur og miljø, Natur og miljø, Svalbard
false

Utslipp til luft, kommunetall1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utslippstall for din kommune

Klimagassutslippene har økt kraftig i mange kommuner på 1990-tallet. Veksten varierer betydelig fra kommune til kommune. I Oslo økte utslippene med hele 20 prosent fra 1991 til 1999. Finn tallene for din kommune.

Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT) presenterer nå utslippstall for alle kommunene i Norge.

Klimagassutslipp

Beregningene viser at det er industri, veitrafikk, jordbruk og avfallsdeponier som er de største kildene til klimagassutslipp i de fleste kommuner. Disse utslippene har økt med gjennomsnittlig 15 prosent i norske kommuner. Veksten skyldes for det meste økte utslipp fra industri og veitrafikk. Kommunetallene omfatter de tre viktigste klimagassene; karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Ved å studere utslippstabellene som kan lastes ned her, kan man se hvilke utslippskilder som bidrar mest i din kommune. I Oslo var for eksempel veitrafikk alene ansvarlig for nær halvparten av utslippene av disse gassene i 1999. Det meste av dette er igjen utslipp fra person- og varebiler. Utslipp fra forbrenning i boliger, industribygg og andre bygninger (for det meste oppvarming av lokaler) sto for 36 prosent.

Tidsseriene for utslipp av klimagasser viser at utslippene av de tre nevnte klimagassene i Oslo har økt med hele 20 prosent i perioden 1991-1999. Dette skyldes for en stor grad økte utslipp fra veitrafikk, men også industri og avfallsdeponier. Ser man på de tre nevnte klimagassene hver for seg, finner vi at det er 18 prosent økning for karbondioksid (hovedsakelig pga. veitrafikk og industri), 17 prosent økning for metan (nesten utelukkende pga. gass fra avfallsdeponier) og 133 prosent økning for lystgass (hovedsakelig pga. veitrafikk).

Lokal luftforurensning

Utslipp av stoffer som svevestøv og nitrogenoksider bidrar til å forverre luftkvaliteten mange steder i Norge. Når det gjelder svevestøv, overskygger utslipp fra vedfyring og veitrafikk (eksos og asfaltslitasje) alle andre utslippskilder i de aller fleste områder av Norge. For nitrogenoksider er det veitrafikk alene som dominerer i de fleste kommuner.

Usikkerheter og forbehold

Tall på kommunenivå er beregnet ut fra nasjonale totaltall og vil som regel være mer usikre enn disse. Sikkerheten i kommuneberegningene varierer fra utslippskilde til utslippskilde og mellom kommuner. For eksempel er tallene for karbondioksidutslipp fra industri for det meste gode. Tall på utslipp fra vedfyring er derimot usikre, særlig på kommunenivå. Men tallene er likevel ikke så usikre at de ikke sier noe om størrelsesordenen på utslippene. SSB har de siste årene jobbet mye med å forbedre tallene for utslipp fra vedfyring. Likevel er disse tallene fortsatt mer usikre enn tall for mange andre utslipp.

En annen usikker beregning er den som er gjort for utslipp fra avfallsdeponier. En detaljert nasjonal beregning er fordelt på kommunenivå ut fra deponerte mengder ved det enkelte deponi og fratrukket mengde gass faklet eller utnyttet på annen måte. Det er ikke tatt hensyn til at de ulike deponier mottar avfall av ulik sammensetning, har ulik dybde, temperatur, fuktighet og så videre. Alle disse forholdene fører til at metantallene på kommunenivå er usikre. Usikkerhetene i kommunetallene er nærmere beskrevet i et eget notat om klimagassene.

Kommunetallene summerer seg ikke opp til de nasjonale utslippstallene som presenteres andre steder på www.ssb.no, siden utslipp offshore samt utslipp fra hav og luftrom over 100 meter ikke er med i kommunetallene.

Se tallene for din kommune

Kort dokumentasjon av kommuneberegningene

Notat om kvaliteten på klimagasstall på kommunenivå