211452
/natur-og-miljo/statistikker/avfbygganl/aar
211452
1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet
statistikk
2015-06-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Bygg, bolig og eiendom
no
avfbygganl, Avfall fra byggeaktivitet, næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, nybygging, rehabilitering, rivingAvfall, Bygg og anlegg, Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
false
Årlige, nasjonale tall for avfallsmengder fra bygge- og anleggsvirksomhet. Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,8 millioner tonn avfall i 2013.

Avfall fra byggeaktivitet2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet

Bygging, rehabilitering og riving førte til 1,8 millioner tonn avfall i 2013. Dette er en svak nedgang fra 2012 på om lag 3 prosent. 60 prosent av avfallet ble levert til materialgjenvinning.

Genererte mengder avfall fra nybygging, rehabilitering og riving. Tonn. Hovedgrupper.
TonnAndelEndring i prosent
2012 - 2013
2013
Byggeaktivitet i alt1 818 896100,0-3,2
Nybygging620 52634,10,9
Rehabilitering628 60034,6-10,5
Riving569 77031,31,3

Mesteparten av avfallet fra byggevirksomheten består av materialer som er forholdsvis rene, og som kan deponeres eller brukes om igjen uten spesielle miljøhensyn. En del bygningsmaterialer inneholder imidlertid både miljøgifter og andre farlige avfallstyper som det er viktig å håndtere på en forsvarlig måte.

Mye avfall gjenvunnet

EUs avfallsdirektiv, som gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen, har målsetting om at 70 prosent av avfallet fra både bygge- og anleggsvirksomhet skal materialgjenvinnes innen 2020. Denne målsetting inkluderer ikke materialgjenvinning fra farlig avfall som oppstår i bygge- og anleggsvirksomhet. En kan anta at det som sorteres ut av metall, papir og plast, sendes til materialgjenvinning, mens treavfallet mest sannsynlig benyttes til energigjenvinning. Avfall som benyttes til tilbakefylling, som for eksempel veiunderlag og dekkmasser, regnes også som materialgjenvinning i denne sammenheng.

Statistikken for behandling av avfall er basert på opplysninger fra et utvalg av avfallsinnsamlere i Norge. Beregningene viser at 60 prosent av avfallet fra byggeaktivitet ble levert til materialgjenvinning. Henholdsvis 28 og 11 prosent av avfallet ble levert til energigjenvinning eller deponering.

Omtrent like mye avfall fra nybygging, rehabilitering og riving

Det var omtrent like mye avfall fra nybygging og riving i 2013 som i 2012. Avfallsmengde fra rehabiliteringsaktivitet har imidlertid gått ned med rundt 10 prosent fra 2012 til 2013.

Av de totale avfallsmengdene fra byggevirksomhet i 2013 oppstod 35 prosent, det vil si 628 600 tonn, ved rehabilitering av bygg. Nybygging stod for 34 prosent, eller 620 526 tonn. De resterende 31 prosent, som utgjorde 569 770 tonn, oppstod i forbindelse med riveaktivitet.

Tyngre bygningsmaterialer - i hovedsak tegl og betong - utgjorde 41 prosent av avfallet. Dette inkluderer 19 830 tonn lett forurenset tegl og betong som er under grenseverdiene for farlig avfall. 68 prosent av dette avfallet kommer fra riving.

Mest farlig avfall fra rehabilitering og riving

Mengdene farlig avfall er redusert i forhold til i 2012, og utgjorde omtrent 17 500 tonn i 2013. Impregnert trevirke og asbest utgjorde den største delen av det farlige avfallet med 3 470 og 3 116 tonn, som tilsvarer henholdsvis 20 og 18 prosent. Tallene viser at kun 11 prosent av farlig avfall kommer fra nybygging, og de resterende 89 prosent oppstår på grunn av rehabiliterings- og rivingsprosjekter.

Fra datagrunnlaget for statistikken for farlig avfall kan vi se at en del av det bygg-relaterte avfallet kommer fra andre næringer enn bygge- og anleggsnæringen. Dette gjelder særlig næringshovedområde E, vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, og da særlig avfallstyper som impregnert trevirke, klorparafinholdige og PCB-holdige isolerglassruter og asbest.

Fremdeles noe usikkerhet i talleneÅpne og lesLukk

Grunnlagsdataene og undersøkelsene som benyttes i denne statistikken, er i stadig forbedring. Den største usikkerheten for de genererte avfallsmengdene er knyttet til avfall fra riveaktivitet, da det er usikkerhet i dataene for antall kvadratmeter revne bygg.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB