189906_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealvern/aar
189906
Ny nasjonalpark i skjærgården
statistikk
2014-11-03T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealvern, Vernede områder, nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder, fredninger, biotopvern, kulturminner, kulturminneloven, naturmangfoldloven, SvalbardmiljølovenNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false
Statistikken viser vernede og fredede områder i Norge i 2013, herunder nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernomårder, freda bygg og kulturmiljø, arkeologiske kulturminner

Vernede områder31. desember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ny nasjonalpark i skjærgården

Det ble i 2013 opprettet én ny nasjonalpark i kystområdet i Vestfold. Nå er det to nasjonalparker som omfatter skjærgårdsområder, Færder og Ytre Hvaler.

Områder fredet etter kulturminneloven og vernet etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen per 31.desember
2013
Hovedlandet1Svalbard og Jan Mayen2Svalbard og Jan Mayen2
Fredet og vernet område (km2)Antall fredet og vernet områdeFredet og vernet område (km2)Antall fredet og vernet område
1Hovedlandet vil si Norges fastland med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen
2Jan Mayen består av et naturreservat på 375 km2
I alt55 296,02190 38639 949,363 915
Nasjonalpark31 280,893714 369,447
Naturresservat5 788,262 05125 492,6322
Landskapsverneområde17 273,852010,000
Andre fredninger388,2647713,731
Freda kulturmiljø54,3280,000
Freda kulturminne209,8889 1770,961 304
Sikringssoner279,6090 34472,441 843
Freda bygg1,617 0480,01321
Teknisk industrielt minne0,023250,15414
Områdefredning19,337170,003

Antall vernede områder og fredede områder i Norge utgjør over 194 000, og dekker nærmere 95 250 kvadratkilometer, eller 25 prosent, av landarealet. Områdene som er vernet på hovedlandet utgjør 17 prosent av dette, mens hele 65 prosent av landarealet på Svalbard er vernet. På Jan Mayen er bortimot 99 prosent av landarealet vernet.

Nasjonalpark i kystområder

Færder nasjonalpark er en nasjonalpark i kommunene Nøtterøy og Tjøme i Vestfold. Parken ble opprettet for å «bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep». Parken utgjør om lag 340 kvadratkilometer, hvorav 325 kvadratkilometer er sjø. Dermed er det lite landareal som er vernet i denne omgang. Det er kun vern på land som er med i denne statistikken.

Samlet nasjonalparkareal har i løpet av 2013 økt med bortimot 16 kvadratkilometer. Norge har til sammen 44 nasjonalparker. Av disse er 37 på fastlandet og 7 på Svalbard. Samlet sett er det nasjonalparker som utgjør den største andelen av det vernede arealet, med nærmere 46 000 kvadratkilometer. Dette er fordelt med tilnærmet 31 300 kvadratkilometer på fastlandet og omkring 14 400 kvadratkilometer på Svalbard. Ved utgangen av 2013 utgjorde nasjonalparkenes areal 10 prosent av Norges fastlandsarealer, og 12 prosent av hele Norges landareal.

Ett stort sammenhengende naturreservat på Jan Mayen

På fastlandet ble det opprettet fire nye naturreservater i løpet av fjoråret, tilsvarende 165 kvadratkilometer. Naturreservater på fastlandet utgjør til sammen 5 800 kvadratkilometer og dekker nærmere 2 prosent av arealene. Sammenlignet med Svalbard blir dette svært små arealer, hvor naturreservater dekker bortimot 25 200 kvadratkilometer, tilsvarende hele 41 prosent av øygruppa. Jan Mayen har kun ett naturreservat, men til gjengjeld dekker dette hele 99 prosent av landarealet. Totalt utgjør naturreservater 31 300 kvadratkilometer, eller 8 prosent, av det totale arealet i Norge.

Absolutt flest registrerte kulturminner på fastlandet

Antall fredede kulturminner utgjør samlet sett over 191 500. Av disse finnes over 187 600 på fastlandet, mens Svalbard har snaue 3 900 vernede kulturminner. Det tilsvarer en fordeling på 98 prosent på fastlandet og 2 prosent på Svalbard. På Svalbard er de fleste kulturminner lokalisert langs kysten, mens det for fastlandets vedkommende er innlandsfylkene Hedmark og Oppland som har flest registrerte kulturminner. Jan Mayen har ingen registrerte kulturminner. Arealmessig utgjør kulturminner imidlertid en svært beskjeden del av det totale landarealet for Norge.

Sikringssoner og arkeologiske kulturminner dominerer blant kulturminnene

Sikringssoner er de kulturminnene som utgjør flest og mest areal sammenlagt på fastlandet og på Svalbard. Sikringssoner utgjør totalt i overkant av 350 kvadratkilometer, og har hatt en økning på 30 kvadratkilometer i 2013. Finnmark og Svalbard står for bortimot 37 prosent av det totale sikringssonearealet, med henholdsvis 56 og 72 kvadratkilometer.

Arkeologiske kulturminner har hatt en økning på 15 kvadratkilometer siste år. De utgjør til sammen 211 kvadratkilometer på fastland og Svalbard. Finnmark dominerer også her blant fylkene, med hele 24 prosent av det totale arealet med arkeologiske kulturminner.

Til sammen er det nærmere 176 300 sikringssoner og arkeologiske kulturminner, og dette tilsvarer 96 prosent av samtlige kulturminner. 173 200 av disse finnes på fastlandet, mens 3 100 finnes på Svalbard.

Svalbard har ikke fredede kulturmiljøer, og heller ikke alle fylker har fredede kulturmiljøer.

Press på natur- og kulturarvenÅpne og lesLukk

Befolkningsøkning og utviklingen av et moderne samfunn har over lang tid ført til et økende press på natur- og kulturverdier i Norge. For myndighetene er naturmangfoldloven, kulturminneloven og Svalbardmiljøloven viktige verktøy for å sikre et mangfold av natur og kultur for framtiden.