84025_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
84025
NOx-utslippene ned 2 prosent
statistikk
2012-05-08T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

NOx-utslippene ned 2 prosent

Utslippene av nitrogenoksider (NO X ) gikk ned med 2 prosent i 2011, sammenliknet med året før. Utslippene av andre luftforurensende gasser gikk også ned i samme periode.

Dette viser foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Samlet sett gikk utslippene av forsurende gasser ned med 2 prosent fra 2010 til 2011. Hovedsakelig skyltes dette en reduksjon på 2 prosent i NO x -utslippene, tilsvarende cirka 4 000 tonn. NH 3 -utslippene gikk også ned med om lag 2 prosent, til drøyt 22 000 tonn. SO 2 -utslippene var omtrent de samme som i 2010, på nesten 19 500 tonn.

I 2011 viste utslippene av flyktige organiske forbindelser (NMVOC) igjen en nedgang, dette etter en liten økning fra 2009 til 2010. Fra 2010 ble NMVOC-utslippene redusert med nærmere 5 prosent, mens utslippene av karbonmonoksid (CO) gikk ned med 2 prosent.

 
Utslipp 1 av NO X , SO 2 , NH 3 , NMVOC og CO. Foreløpige tall for 2011. 1 000 tonn. Utslippstak ifølge Gøteborgprotokollen og gassenes skadevirkning
 
GassUtslipp fra norsk
territorium
Utslipp i henhold
til Gøteborgprotokollen
    UtslippstakMåloppnåelse           Skadevirkninger
 
Nitrogenoksider (NO X ) 182 181 15616 prosent over målet           Øker risikoen for luftveislidelser (særlig NO2). Bidrar til forsuring og skader
          på materialer, dannelse av bakkenær ozon, samt overgjødsling.
Svoveldioksid (SO 2 )191922Utslippsmålet er nådd           Øker risiko for luftveislidelser. Forsurer jord og vann og skader materialer.
Ammoniakk (NH 3 )222023Utslippsmålet er nådd           Bidrar til forsuring av vann og jord, samt overgjødsling.
NMVOC 134 134 195Utslippsmålet er nådd           Kan inneholde kreftframkallende stoffer. Bidrar til dannelse av bakkenær ozon.
CO 327Ikke relevant-Har ikke tallfestet utslippsmål           øker risiko for hjerteproblemer hos hjerte-karsyke.
 
1  Utslipp fra norsk territorium (SSBs offisielle statistikk) inkluderer alle utslipp fra innenriks luftfart. Utslipp i henhold til Gøteborgprotokollen har en litt annen avgrensning. Der inngår både innenriks og internasjonal luftfart, men bare utslipp ved landing og avgang (ikke cruising).
Kilde:  Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2011*. Mål i Gøteborgprotokollen i 2011. Indeks 1990=100

Utslipp av forsurende gasser. Nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3). 1990-2011*. 1 000 tonn syreekvivalenter

Reduserte NO X -utslipp fra veitrafikk og annen transport

Den viktigste årsaken til lavere NO x -utslipp var reduserte utslipp fra veitrafikken. Nedgangen var størst for dieseldrevne, tunge kjøretøy som følge av teknologiforbedringer etter skjerpede utslippskrav. Utslipp fra veitrafikk utgjorde drøyt 19 prosent av de totale NO X -utslippene i 2011. Annen transport, inkludert luftfart, sjøfart og anleggsmaskiner, stod for til sammen i overkant av 38 prosent av NO X -utslippene. Utslippene av NO X fra annen transport gikk ned med nærmere 2 prosent fra 2010 til 2011.

Til tross for det siste årets reduksjon, ligger NO x -utslippene over utslippstaket som er fastsatt i Gøteborgprotokollen . Utslippene av de øvrige gassene er lavere enn Norges utslippstak.

Utslipp av NOX, etter kilde. 1990-2011*. Foreløpige tall for 2011. 1 000 tonn

Mer SO 2 fra industri, mindre fra skip og båter

SO 2 -utslippene fra industrien steg med 2 prosent i 2011. Oppgangen kom som følge av økt aktivitet innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer. Industri og bergverk er den største kilden til SO 2 -utslipp i Norge, og stod for hele 70 prosent av disse utslippene i 2011.

Bruk av svovelholdig drivstoff gjør at transport også er en viktig kilde til utslipp av SO 2 . Samlede utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper gikk ned med nærmere 5 prosent i 2011. Grunnen til nedgangen er hovedsakelig mindre bruk av svovelholdig drivstoff i skip og båter.

Fortsatt redusert NH 3 -tap ved gjødsling

Overgang til gjødseltyper som gir lavere NH 3 -tap har gitt ytterligere utslippsreduksjon. Samlet sett gikk NH 3 -utslippene fra jordbruk ned med 2 prosent i 2011, sammenliknet med året før. Jordbruket stod for nær 91 prosent av NH 3 -utslippene, hvorav det aller meste skyldes bruk av husdyrgjødsel.

Nedgang i NMVOC-utslipp fra olje- og gassutvinning

Mindre bøyelast av råolje, og fortsatt tiltak for utslippsbegrensning, førte til at NMVOC-utslippene fra olje- og gassutvinning gikk videre ned i 2011. Olje- og gassutvinning står for om lag en fjerdedel av NMVOC-utslippene. Bruk av løsemidler var største utslippskilde i 2011.

For mer detaljert beskrivelse av utslippene i perioden 1990-2010, se publisering av endelige tall februar 2012 .

Foreløpige tall

Tallene for 2011, som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Salgsstatistikken for petroleumsprodukter, som lages ut fra oljeselskapenes rapporteringer av salg av de enkelte oljeproduktene til forskjellige forbruksgrupper, danner basis for beregningen av forbrenningsutslippene. Feil og usikkerhet i denne statistikken har direkte innflytelse på nivå og trender i utslippsstatistikken. Detaljerte tabeller med kilde- og næringsfordelte utslipp for 2011 blir først publisert i 2013.

Om utslippsstatistikken

Les mer om dokumentasjon av utslippsregnskapene publikasjonen The Norwegian Emission Inventory 2011

Tabeller: