52663_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
52663
Tvilsomt om NOx-forpliktelsen innfris
statistikk
2011-02-11T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2009, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tvilsomt om NOx-forpliktelsen innfris

Utslippene av nitrogenoksider (NOX) i 2009 var 16 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen for 2010. Øvrige forsurende gasser lå under målene. Utslippene av forsurende gasser målt som syreekvivalenter er gått ned med 6 prosent fra 2008 til 2009.

Den viktigste enkeltårsaken til nedgangen i forsurende utslipp av gassene SO2, NOX og NH3 fra 2008 til 2009 er redusert metallproduksjon som en følge av finanskrisen.

Den norske utslippsstatistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Nå foreligger nye beregninger med kilde- og næringsfordelte utslipp av nitrogenoksider (NOx) , svoveldioksid (SO2) , ammoniakk (NH3), NMVOC og karbonmonoksid (CO) for 2009.

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO. 1990 og 2009*. 1 000 tonn. Utslippstak ifølge Gøteborgprotokollen og gassenes skadevirkning
Gass Utslipp i 1990 Utslipp i 2009* Mål i 2010 Nødvendig reduksjon 2009-2010 Skadevirkninger
Nitrogenoksider (NOX)  191  181  156 24 600 tonn (16 prosent) øker risikoen for luftveislidelser (særlig NO2).
Bidrar til forsuring og skader på materialer, samt dannelse av bakkenær ozon.
Svoveldioksid (SO2) 52 16 22 Utslippsmålet nådd per 2009 øker risiko for luftveislidelser. Forsurer jord og vann og skader materialer
Ammoniakk (NH3) 21 23 23 Utslippsmålet nådd per 2009 Bidrar til forsuring av vann og jord
NMVOC  290  141  195 Utslippsmålet nådd per 2009 Kan inneholde kreftframkallende stoffer.
Bidrar til dannelse av bakkenær ozon
CO  747  319 - Har ikke tallfestet utslippsmål øker risiko for hjerteproblemer hos hjerte-karsyke
Kilde:  Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2009*. Mål i Gøteborgprotokollen i 2010. Indeks 1990=100,0

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3). 1990-2009*. 1 000 tonn syreekvivalenter

NOx-utslippene langt over målet

Norges utslipp av NOx var 180 600 tonn i 2009. Nedgangen var 9 800 tonn, eller 5 prosent, siden 2008. Dette skyldes framfor alt redusert aktivitet grunnet finanskrisen. Gøteborgprotokollen setter et utslippstak på 156 000 tonn innen utgangen av 2010. Foreløpige utslippstall for 2010 blir publisert i mai 2011, og vil vise om det har skjedd en utslippsreduksjon som gjør at forpliktelsen er blitt nådd.

Innenriks sjøfart og fiske stod for 29 prosent av de totale norske utslippene av NOx i 2009. Stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassutvinning utgjorde 28 prosent, og veitrafikken stod for 22 prosent av utslippene.

Industrien er også en betydelig utslippskilde. En viktig årsak til utslippsreduksjonen fra 2008 er nedgang i produksjonen ved flere jern-, stål- og ferrolegeringsbedrifter. Det har også vært en nedgang i utslipp fra tunge dieselkjøretøyer og dieselmotorredskap. En annen årsak er redusert forbrenning av naturgass i olje- og gassutvinningen på kontinentalsokkelen.

Kilder som har bidratt til at den totale reduksjonen i NOX-utslipp ikke er blitt større, er framfor alt økte utslipp fra flyttbare installasjoner på letefelt offshore og fra fiske. Ifølge salgstall er det et økt drivstofforbruk til fiske, som mer enn oppveier utslippreduksjoner på grunn av tekniske tiltak.

Revidert modell for beregning av utslipp fra veitrafikk

Siden utslippsstatistikken ble publisert i mai 2010, har SSB på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet byttet modell for beregning av utslipp til luft fra veitrafikk. Det blir nå benyttet en internasjonal modell basert på Handbook of Emission Factors (HBEFA). Modellen har oppdaterte faktorer for alle typer utslipp. Den beregner kaldstarts- og fordampningsutslipp, i tillegg til varmkjøringsutslipp. Nye datakilder er tatt i bruk, spesielt SSBs statistikk over kjørelengder. Den nye beregningen er sikrere og også mer detaljert, blant annet med hensyn til veitype og kjøremønster. Videre er kjøretøyene inndelt i mer detaljerte vekt- og motorstørrelsesklasser.

Tidligere ble utslippene korrigert i forhold til drivstofforbruk. Utslippsfaktorene i HBEFA er for de fleste komponenter knyttet til kjørelengder, og ikke drivstofforbruk. Reviderte utslippsfaktorer medfører at spesielt tidsserien for NOX-utslipp er endret. Utslippene er justert ned i begynnelsen av perioden grunnet lavere utslippsfaktor for gamle bensinpersonbiler, mens utslippene i slutten av perioden er justert opp grunnet høyere utslippsfaktorer for dieselkjøretøyer. For de fleste andre komponenter er utslippene justert ned for hele tidsserien.

Nedgang i samlede forsurende utslipp

Skipsfart, jordbruk, olje- og gassutvinning, veitrafikk og industri og bergverk er de viktigste kildene til utslipp som fører til sur nedbør. De samlede utslippene av forsurende gasser, regnet i syreekvivalenter , var 5 800 tonn i 2009. NOx utgjør 68 prosent av dette, og NH3 og SO2 henholdsvis 23 og 8 prosent. Nedgangen i utslippene av forsurende gasser har vært på 18 prosent fra 1990 til 2009, og siden 2008 på 6 prosent.

Utslipp av SO2 er redusert kraftig siden 1990, blant annet på grunn av nedgang i utslipp fra industri og bergverk. For NOX har det framfor alt vært reduksjoner i utslipp fra veitrafikk, blant annet grunnet strengere avgasskrav. Utslippene av NH3, der husdyrgjødsel utgjør den viktigste kilden, har vært relativt stabile siden 1990.

Endringer siden maipubliseringen

På grunn av metodeforbedringer er det betydelige endringer i hele tidsserien sammenlignet med tallene som ble publisert i mai 2010. Generelt gjelder for de fleste år at utslippene av NOX har økt, og utslippene av NMVOC og CO er redusert. De viktigste endringene gjelder utslipp fra veitrafikk, NMVOC fra løsemidler og NOX fra produksjon av silisiummetall. Det er også gjort noen endringer i avgrensning av kildene. Dette berører framfor alt utslipp fra flyttbare installasjoner under boring som tidligere ble inkludert i innenriks sjøfart og fiske. Etter endringer i kildeavgrensning er disse plassert i stasjonær forbrenning innen olje- og gassutvinning.

Om utslippsstatistikken

Les mer om:

Se også utslippstall for miljøgifter publisert i dag. Reviderte utslippstall for klimagasser publiseres tirsdag 15. februar 2011.

Tabeller: