31613_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31613
NOx stadig en utfordring, NMVOC i rute
statistikk
2009-05-19T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

NOx stadig en utfordring, NMVOC i rute

Fra 2007 til 2008 var det en betydelig reduksjon i utslippene av nitrogenoksider (NOX). Likevel er det fremdeles langt fram til utslippsmålet for 2010. For NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) var nedgangen enda større og utslippene lå i 2008 godt under målet for 2010.

Dette viser foreløpige utslippstall for 2008, beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). En mer utfyllende beskrivelse av tallene finnes her .

Utslipp av nitrongenoksider (NOX), svoveldioksid SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2008*. Mål i Gøteborg-protokollen i 2010. Indeks 1990=100,0

NOx-utslippene redusert, men mye gjenstår

De norske utslippene av NOx(nitrogenoksider) lå i 2008 på 179 000 tonn. Det er omtrent 15 000 tonn, eller 8 prosent, mindre enn året før. For å oppfylle Gøteborg-protokollens utslippsforpliktelse for 2010, på 156 000 tonn, må utslippene reduseres med ytterligere 22 600 tonn. Det er altså nødvendig med en årlig reduksjon i 2009 og 2010 som er nesten like stor som nedgangen fra 2007 til 2008. Nedgangen fra 2007 skyldes spesielt redusert forbruk av drivstoff som diesel og marin gassolje. I tillegg har fornyelsen av bilparken og skjerpede avgasskrav redusert utslippene. Redusert fakling på LNG-anlegget (anlegg for mottak og prosessering av naturgass) på Melkøya utenfor Hammerfest bidrar også sterkt til nedgangen i utslippene av NOX. Halvparten av nedgangen fra 2007 til 2008 fant sted innenfor innenriks sjøfart og fiske.

NMVOC-utslippene godt under forpliktelsen for 2010

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) i 2008 var 171 000 tonn. Det er 14 prosent mindre enn året før og langt under Gøteborg-protokollens krav for 2010 på 195 000 tonn. Fra toppåret 2001 er utslippene redusert med hele 57 prosent. 85 prosent av nedgangen fra 2007 til 2008 skyldes lavere utslipp fra lasting og lagring av olje på kontinentalsokkelen.

SO2-utslippene på stabilt lavt nivå

Utslippene av SO2(svoveldioksid) i 2008 var på 20 200 tonn, en svak økning fra 2007. Økningen skyldes først og fremst større utslipp fra en ferrolegeringsbedrift. SO2-utslippene ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå noe under Gøteborg-protokollens mål på 22 000 tonn.

NH3-utslipp stabile

Utslippene av NH3(ammoniakk) var uendret fra 2007 til 2008, 22 600 tonn. Disse utslippene, som hovedsakelig stammer fra jordbruk, har ligget på samme nivå i flere år og er like under forpliktelsen i Gøteborg-protokollen på 23 000 tonn.

Foreløpige tall

Tallene for 2008 som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige, men regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Salgsstatistikken for petroleumsprodukter, som lages ut fra oljeselskapenes rapporteringer av salg av de enkelte oljeproduktene til forskjellige forbruksgrupper, danner basis for beregning av forbrenningsutslippene. Feil og usikkerhet i denne statistikken har direkte innflytelse på nivå og trender i utslippsstatistikken.

Detaljerte tabeller med kilde- og næringsfordelte utslipp for 2008 blir publisert først i februar 2010.

Dokumentasjon av utslippsregnskapet

The Norwegian Emission Inventory 2008. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants .

Tabeller: