31623_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31623
Må redusere NOX-utslippene med 21 prosent
statistikk
2007-02-12T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2005, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Må redusere NOX-utslippene med 21 prosent

De norske utslippene av NOX er redusert med 7 prosent siden 1990. Men innen 2010 må utslippene kuttes med ytterligere 21 prosent for å overholde forpliktelsen i Gøteborg-protokollen. Et slikt kutt tilsvarer omtrent utslippene fra hele den norske olje- og gassvirksomheten.

Dette viser beregninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). Utslippstallene for nitrogenoksider (NOX) er vesentlig nedjustert som følge av metodeforbedringer. Dette har medført at Norge er nærmere kravet i Gøteborg-protokollen (se boks).

De norske utslippene av NOX lå i 2005 på 197 000 tonn, noe som er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med 2004. Selv om dette også innebærer en nedgang på 7 prosent siden 1990, må utslippene reduseres med ytterligere 21 prosent eller 41 000 tonn innen 2010, for at Norge skal klare å oppfylle forpliktelsen på 156 000 tonn i Gøteborg-protokollen. Det nødvendige kuttet på 41 000 tonn, er nesten like stort som hele utslippet fra den norske olje- og gassvirksomheten (46 000 tonn).

Sjøfart og fiske viktigst for NOX

De tre utslippskildene innenriks sjøfart og fiske, olje- og gassvirksomhet og veitrafikk sto for til sammen nesten 80 prosent av utslippene i 2005. Resten av utslippene skyldtes i hovedsak bruk av olje til oppvarming av bygg og annen forbrenning, luftfart og bruk av motorredskaper. Innenriks sjøfart og fiske stod for de største utslippene av NOX i 2005, med 73 000 tonn eller 37 prosent av de samlede utslippene. Utslippene fra denne utslippskilden har økt vesentlig siden 1990 og ligger nå 13 prosent over 1990-nivået. Av de 73 000 tonnene kom 23 000 tonn fra fiske, mens resten kom fra kysttrafikk, ferger, hurtigbåter, forsyningsfartøy, mobile oljerigger og så videre. Tiltak for å redusere NOX fra innenriks sjøfart og fiske kan være for eksempel avgassrensing (SCR) og motorteknisk ombygging for skip.

Olje- og gassvirksomheten sto i 2005 for 46 000 tonn, eller 24 prosent av NOX-utslippene. I likhet med innenriks sjøfart og fiske, er dette en viktig utslippskilde ikke bare fordi den har store utslipp, men også fordi utslippene har vokst betydelig siden 1990. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten har vokst med 65 prosent i perioden. Tiltak for å redusere disse utslippene kan være for eksempel installering av lav-NOX-turbiner (Dry low emission – DLE).

Det er likevel ikke slik at alle piler peker oppover for utslippene. Selv om norske bilister kjører flere kilometer enn noen gang, har utslippene av NOX blitt halvert siden 1990. Årsaken til denne nedgangen er hovedsakelig krav om katalysator i bensinkjøretøy fra 1989 og skjerpede krav senere. Etter at katalysator ble påbudt har utslippene gått jevnt og trutt nedover. I 2005 sto veitrafikken for 36 000 tonn eller 18 prosent av de samlede NOX-utslippene. Utslippene fra de tunge dieselkjøretøyene har også sunket, etter innføring av krav til utslipp fra tunge kjøretøy i 1993

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen og status 1990 og 2005.

 

Tonn (prosent)
 
KomponentUtslipp i 1990Utslipp i 2005Mål i 2010Nødvendig reduksjon 2005-2010
 
Nitrogenoksider (NO X )212&nbsp524196 860 156 00041 000 tonn (21 prosent)
Svoveldioksid (SO 2 )52 46324 08022 0002 100 tonn (9 prosent)
NMVOC294 875221 668 195 00027 000 tonn (12 prosent)
Ammoniakk (NH 3 )20 37523 03023 000Utslippstaket omtrent nådd
 
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

SO2 og ammoniakk nær målsettingene

Utslippene av svoveldioksid (SO2) var i 2005 på 24 000 tonn. I henhold til Gøteborg-protokollen skal Norge begrense årlige utslipp av denne gassen til 22 000 tonn innen 2010. Utslippene må altså fortsatt reduseres noe i løpet av de neste årene. Det er inngått en avtale mellom industrien og myndighetene som er ment å sørge for at SO2-forpliktelsen oppfylles.

Ammoniakkutslippene lå i 2005 på 23 000 tonn. Dette er identisk med forpliktelsen i Gøteborg-protokollen. Klarer Norge å stabilisere utslippene på dette nivået, er altså forpliktelsen ivaretatt.

NMVOC-målet innen rekkevidde

Utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) skal begrenses til 195 000 tonn fra 2010. I 2005 var utslippene nede i 222 000 tonn, mens de i toppåret 2001 var oppe i 389 000 tonn. Det er først og fremst reduserte utslipp fra lasting og lagring av råolje på sokkelen som har ført til nedgangen i de totale utslippene. Disse utslippene er redusert med nesten to tredeler siden 2001, som følge av pålegg fra SFT. Pålagte tiltak for å redusere NMVOC-utslipp fases inn i perioden 2004-2007. Innen utgangen av 2007 skal 95 prosent av all oljelasting foregå med bruk av teknologi som reduserer NMVOC-utslippene.

Utslipp av NMVOC fra veitrafikk er også kraftig redusert. Dette skyldes avgasskravene som er innført, særlig kravet om katalysator i 1989.

Forpliktelsen i Gøteborg-protokollen knyttet til NMVOC-utslipp er innenfor rekkevidde, som en følge av nevnte tiltak i forbindelse med lasting og lagring av råolje og økt effekt av avgasskravene til bensindrevne kjøretøy.

Tabeller

Mer om de største metodeendringeneÅpne og lesLukk

Den gjennomsnittlige nedjusteringen for perioden 1990-2004 er på hele 5 prosent, og den relative nedgangen er størst for de siste årene. Den viktigste årsaken til endringene er at det er tatt i bruk nye utslippsfaktorer for skip, basert på en rapport fra Marintek (2006). Dette har medført en nedjustering av utslippene fra fiske og innenriks sjøfart på henholdsvis 20 og 6-10 prosent for hele perioden. På grunn av reviderte tall for bruk av marint brennstoff i innenriks sjøfart i 2003 og 2004 er nedgangen for disse årene enda større, 16-17 prosent. Etter anbefaling fra Marintek er de samme utslippsfaktorene benyttet for hele perioden 1990-2005, noe som kan medføre en risiko for at utslippene i den tidligste delen av perioden er noe underestimert.

En annen endring gjelder autodiesel, der andelen brukt til motorredskap er oppjustert i forhold til andelen til kjøretøyer. Andelen er oppjustert minst for første del av perioden. Samtidig er utslippsfaktorene for redskap revidert, basert på en dansk undersøkelse (Winther & Nielsen, 2006). Samlet effekt av økt bruk, men lavere utslippsfaktorer, er reduserte utslipp fra motorredskap i perioden 1990-1995 og økte utslipp for senere år.

Effekt av metodeendringer for NO X -utslipp (tonn)
 
 NO x totaltEndring totaltSkip endringVei/redskap endringAnnen endring
 
1990 212 524-11 606-8 753-2 847-6
1991 203 474-10 627-8 123-2 498-6
1992 202 116-10 124-7 993-2 126-5
1993 211 708-10 135-8 259-1 871-5
1994 210 369-9 452-8 190-1 256-6
1995 212 434-8 798-8 243-548-7
1996 222 294-8 252-9 009 765-8
1997 225 092-8 046-9 4511 414-9
1998 224 921-10 157-12 0161 8572
1999 228 717-9 291-12 7203 436-7
2000 212 367-11 409-12 4731 080-16
2001 209 194-11 220-12 170 960-10
2002 200 329-11 991-12 281 296-6
2003 199 213-15 533-15 985 460-8
2004 199 854-14 864-15 276 422-10
2005 196 860--- 
 

Winther, M. & Nielsen, O.-K. (2006): Fuel use and emissions from non-road machinery in Denmark from 1985-2004 - and projections from 2005-2030. Environmental project No. 1092 - 2006. Danish Environmental Protection Agency.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB