31625_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31625
Betydelige NOX-reduksjoner må til
statistikk
2006-05-11T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betydelige NOX-reduksjoner må til

Gøteborg-protokollen, som trådte i kraft i fjor, setter tak for utslipp av fire gasser i 2010. Norge har fortsatt langt igjen før vi oppfyller forpliktelsene for nitrogenoksider. For svoveldioksid og NMVOC har det vært en betydelig nedgang i 2005, mens ammoniakkutslippene fortsatt ligger like under forpliktelsene i protokollen.

Utslipp av NOX. 1990-2005. 1 000 tonn

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksider (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2005. Indeks 1990=1,0

Norge har ikke klart å redusere utslippene av nitrogenoksider vesentlig siden 1990, viser foreløpige beregninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

I Gøteborg-protokollen, som trådte i kraft 17. mai i fjor, har Norge forpliktet seg til å holde utslippene i 2010 under 156 000 tonn. I 2005 var de norske utslippene av NOX nesten 216 000 tonn, om lag 1 000 tonn mer enn året før, og 38 prosent over kravet i protokollen. Dette betyr at utslippene må reduseres med 60 000 tonn, i snitt 12 000 tonn per år fra 2006 til 2010.

Innenriks sjøfart kan være hovedårsaken

Den endelige fordelingen på hvilke kilder som bidrar til økningen blir først klar tidlig i 2007, så vi må foreløpig nøye oss med å antyde noe om årsakene til økningen. Den viktigste enkeltårsaken ser ut til å være en betydelig økning i utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Beregningene her er imidlertid svært usikre, men salgsstatistikken for petroleumsprodukter viser en betydelig økning i salget til sjøfart og fiskebåter. Videre økte utslippene fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen, fra enkelte industrisektorer, fra innenriks luftfart og fra dieselbiler. Men veksten her synes mindre enn for innenriks sjøfart og fiske. Utslippsreduksjoner, særlig fra enkelte industriprosesser og bensinbiler, bidro til å dempe økningen i samlede NOX-utslipp.

Utslipp av NOX. 1990-2004. Tonn

Utslipp av NOX. 1990-2004. Indeks 1990=1,0

Betydelige NOX-reduksjoner fra veitrafikk siden 1990

De samlede NOx-utslippene er redusert med 4 prosent fra 1990 til 2005. Det er særlig økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten og fra innenriks sjøfart og fiske som har gjort at utslippene ikke har gått mer tilbake siden 1990. I 1990 var veitrafikken den største kilden til NOX-utslipp, og bidro til 34 prosent av de norske utslippene. Men etter innføringen av avgasskrav, har veitrafikkens andel av utslippene sunket til 19 prosent i 2004. Dette har skjedd selv om det har vært betydelig trafikkvekst i perioden. Det er særlig utslippene fra bensindrevne personbiler som er kraftig redusert, men også utslippene fra tungtrafikken har gått ned. Derimot vokser utslippene fra dieseldrevne person- og varebiler kraftig til tross for avgasskravene. Ytterligere skjerpede avgasskrav trådte i kraft i 2005 og disse vil da få effekt på utslippene fram mot 2010. Om kravene vil ha stor nok effekt til å oppheve forventet vekst i drivstofforbruket gjenstår å se.

Innenriks sjøfart og fiske var den største utslippskilden i 2004 og sto for 40 prosent av NOX-utslippene. I 1990 var bidraget på 33 prosent.

Som nevnt har også utslippene fra olje- og gassvirksomheten økt i perioden. Utslippene fra gassturbinene som produserer elektrisitet på plattformene, bidro i 2004 til 16 prosent av utslippene, mot 8 prosent i 1990.

NMVOC ned 43 000 tonn i 2005

I 2005 var utslippene av NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan) 222 000 tonn. Dette er en nedgang på hele 43 000 tonn, eller 16 prosent, i forhold til året før. Lasting og mellomlagring av råolje på sokkelen reduserte sin andel av totalutslippene fra 46 prosent i 2004 til 38 prosent i 2005, og står med det for det aller meste av reduksjonen. Gjenvinning av oljedamp ved anlegg for oljelasting også på land, lavere bensinsalg og flere biler med katalysator førte også til reduserte utslipp i 2005. I tillegg har redusert oljeproduksjon bidratt til nedgangen.

Utslippene fra lasting og lagring av råolje på sokkelen er redusert med nesten to tredeler siden 2001. Reduksjonen kommer som følge av pålegg fra SFT om å redusere utslippene. Tiltakene fases inn i perioden 2004-2007. Innen utgangen av 2007 skal 95 prosent av all oljelasting foregå med bruk av teknologi som reduserer NMVOC-utslippene.

Veitrafikk er den andre kilden der utslippene er kraftig redusert. Dette skyldes avgasskravene som er innført siden 1990.

Det regnes også med såkalte indirekte CO2-utslipp i utslippsregnskapet. Dette vil si at utslipp av NMVOC og metan også regnes med som CO2 fordi NMVOC omdannes til CO2 i atmosfæren. NMVOC-reduksjonen som vi har sett de siste årene har dermed også redusert CO2-utslippene.

Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2005. 1 000 tonn

NMVOC-målet innenfor rekkevidde

De norske NMVOC-utslippene skal i henhold til Gøteborg-protokollen ikke overstige 195 000 tonn i 2010. Til tross for en betydelig nedgang de siste årene, må utslippene reduseres ytterligere med 12 prosent i forhold til 2005-nivå fram mot 2010 for å oppfylle forpliktelsen. Dette kravet er imidlertid innenfor rekkevidde som en følge av innfasing av tiltak som SFT har pålagt fram mot 2010 og økt effekt av avgasskravene overfor bensindrevne kjøretøy.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen og status. 1990 og 2005.
Tonn og prosent
Komponent Utslipp i 1990 Utslipp i 2005 Mål i 2010 Nødvendig reduksjon 2005-2010
Nitrogenoksider (NOX)  224 130  215 679  156 000 60 000 tonn (28 prosent)
Svoveldioksid (SO2) 52 463 23 798 22 000 1 800 tonn (8 prosent)
NMVOC  294 810  221 791  195 000 27 000 tonn (12 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 939 23 000 Utslippstaket foreløpig nådd
SO2 ned 1 400 tonn

Utslippene av svoveldioksid gikk ned 1 400 tonn eller 5,5 prosent fra 2004 til 2005. Denne reduksjonen kom etter at utslippene midlertidig hadde økt noe i 2003 og 2004. I 2010 er Norge gjennom Gøteborg-protokollen forpliktet til at utslippene skal holde seg under 22 000 tonn. For å oppfylle denne forpliktelsen må utslippene reduseres med 1 800 tonn innen 2010.

Utslipp av svoveldioksid (SO2), etter kilde. 1990-2005. 1 000 tonn

De norske SO2-utslippene er mer enn halvert siden 1990. Nedgangen er et resultat av økt rensing av utslippene fra industrien, overgang fra fossilt brensel til elektrisitet, bruk av oljeprodukter med mindre svovel og lavsvovelholdige råmaterialer. Nedgangen i 2005 i forhold til året før skyldes hovedsakelig overgang fra oljebasert energibruk til bruk av mer elektrisitet, reduksjoner i utslippene fra enkelte utslippsintensive industribedrifter på grunn av lavere produksjon og lavere svovelinnhold i enkelte oljeprodukter.

Stabile ammoniakkutslipp

Utslippene av ammoniakk var i 2005 på 22 900 tonn. Dette er uendret siden 2004. I henhold til Gøteborg-protokollen skal utslippene i 2010 holde seg under 23 000. Vi ligger nå hårfint under dette kravet. Jordbruk - spesielt husdyrgjødsel - sto for 88 prosent av utslippene i 2004, bensinbiler 9 prosent, mens prosessutslipp fra industrien utgjorde 2 prosent.

Utslipp av ammoniakk (NH3) etter kilde. 1990-2005. 1 000 tonn

Tall til Kyoto-protokollen også publisert i dag

Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp (Dagens statistikk, 11. mai 2006)

Dokumentasjon

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapport 2005/28) (Ny versjon publiseres før sommeren)

Tabeller: