31627_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31627
Norge langt unna enkelte utslippsforpliktelser
statistikk
2006-02-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2004, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Norge langt unna enkelte utslippsforpliktelser

Norge har gjennom Gøteborg-protokollen forpliktet seg til konkrete reduksjoner av utslipp til luft. For to av gassene, nitrogenoksider og NMVOC, var utslippene i 2004 fortsatt langt høyere enn kravet i 2010.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksider (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2004. Indeks 1990=1,0

Utslipp av NOX. 1990-2004. 1 000 tonn

Dette viser nye beregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Må redusere med 60 000 tonn NOX

Utslipp av nitrogenoksider (NOX) var i 2004 på nær 215 000 tonn, nesten nøyaktig like mye som i 2003. Utslippene er altså stabile til tross for at Norge skal redusere dem til 156 000 tonn innen 2010 i henhold til Gøteborg-protokollen. NOX-utslippene har bare sunket med drøyt 9 000 tonn siden 1990, og må reduseres med ytterligere 60 000 tonn innen 2010. Dette målet vil ikke nås hvis det ikke iverksettes kraftige virkemidler og tiltak.

Betydelige NOX-reduksjoner fra vei

Det er særlig økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten og fra innenriks sjøfart og fiske som har gjort at utslippene ikke har gått mer tilbake siden 1990. I 1990 var veitrafikken den største kilden til NOX-utslipp, og bidro til 34 prosent av de norske utslippene. Men etter innføringen av avgasskrav, har veitrafikkens andel av utslippene sunket til 19 prosent i 2004. Det har skjedd selv om det har vært betydelig trafikkvekst i perioden. Det er særlig utslippene fra bensindrevne personbiler som er kraftig redusert, men også utslippene fra tungtrafikken har gått ned. Derimot vokser utslippene fra dieseldrevne person- og varebiler kraftig til tross for avgasskravene.

Utslipp av NOX. 1990-2004. Indeks 1990=1,0

Utslipp av NOX. 1990-2004. Tonn

Innenriks sjøfart og fiske var den største utslippskilden i 2004 og sto for 40 prosent av NOX-utslippene. I 1990 var bidraget på 33 prosent.

Som nevnt har også utslippene fra olje- og gassvirksomheten økt i perioden. Utslippene fra gassturbinene som produserer elektrisitet på plattformene bidro i 2004 til 16 prosent av utslippene, mot 8 prosent i 1990.

Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen. Status 2004 og framskrivninger 2010.
Tonn (prosent)
Komponent      Utslipp i 1990      Utslipp i 2004      Mål i 2010      Prognose 2010      Nødvendig reduksjon 2003-2010
Nitrogenoksider (NOX)      224 130  214 767  156 000  200 800 59 000 tonn (27 prosent)
Svoveldioksid (SO2) 52 505 25 251 22 000 26 900 3 000 tonn (13 prosent)
NMVOC  294 810  265 194  195 000  168 800 70 000 tonn (26 prosent)
Ammoniakk (NH3) 20 375 22 842 23 000 23 600 Utslippstaket foreløpig nådd
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.
Kilde for framskrivningene: Perspektivmeldingen (St. meld. nr. 8 2004-2005).

Svoveldioksid øker igjen

I perioden 1987 til 2002 har utslippene av svoveldioksider (SO2) avtatt hvert eneste år. I 2002 lå de norske utslippene 1 000 tonn over forpliktelsesnivået i Gøteborg-protokollen på 22 000 tonn i 2010. Siden 2002 har imidlertid utslippene økt igjen med over 2 000 tonn, og lå i 2004 på drøyt 25 000 tonn. Økningen skyldes særlig ulike industrinæringer og innenriks sjøfart og fiske.

Utslipp av svoveldioksid (SO2), etter kilde. 1990-2004. 1 000 tonn

En annen årsak til at vi nå er lengre unna forpliktelsen, er at utslipp også fra russisk aktivitet på Svalbard er inkludert i Norges utslippsregnskap. Russiske utslipp utgjør 2-3 prosent av de norske utslippene etter 1999. Endringer i svovelinnholdet i drivstoff til sjøfarten og endringer i sammensetningen av hvilke typer drivstoffer som selges, har også ført til økte svoveldioksidutslipp de siste årene.

Likevel er SO2-utslippene omtrent halvert siden 1990. Nedgangen har vært et resultat av økt rensing av utslippene fra industrien, overgang fra fossilt brensel til elektrisitet eller energivarer med mindre svovelutslipp, bruk av lettere oljeprodukter med mindre svovel og lavsvovelholdige råmaterialer.

Ammoniakk fortsatt under kravet for 2010

Ammoniakkutslippene i Norge lå i 2004, som i 2003, rett i underkant av kravet i Gøteborg-protokollen på 23 000 tonn. Jordbruk - spesielt husdyrgjødsel - sto for 88 prosent av utslippene i 2004, bensinbiler 9 prosent, mens prosessutslipp fra industrien utgjorde 2 prosent.

Utslipp av ammoniakk (NH3), etter kilde. 1990-2004. 1 000 tonn

NMVOC ned 32 000 tonn

For flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) må det skje store reduksjoner fram mot 2010 for at forpliktelsene skal overholdes. Disse utslippene var i 2004 på 265 000 tonn, en nedgang på 32 000 tonn fra året før. Innen 2010 må utslippene reduseres med ytterligere 70 000 tonn til 195 000 tonn.

Det er utslipp knyttet til lasting og mellomlagring av olje på sokkelen som er hovedkilden til utslipp av NMVOC, med 46 prosent av utslippene i 2004. Som en følge av pålegg fra SFT, er imidlertid utslippene fra lasting og lagring av råolje nesten halvert siden toppåret 2001. Tiltakene fases inn fram til 2007, og innen utgangen av 2007 skal 95 prosent av oljen som lastes være lastet med bruk av teknologi som reduserer NMVOC-utslippene. Redusert oljeproduksjon har også bidratt til nedgangen.

Utslipp av NMVOC, etter kilde. 1990-2004. 1 000 tonn

Utslippene fra andre kilder er også redusert de siste årene. Gjenvinning av oljedamp ved anlegg for oljelasting, lavere bensinsalg og flere biler med katalysator førte også til reduserte utslipp i 2004.

Framskrivninger

De nyeste utslippsframskrivningene for nasjonale utslipp er publisert i Perspektivmeldingen fra Regjeringen i 2004. Disse framskrivningene tyder på at NOX-utslippene i 2010 vil ende på rundt 200 000 tonn, ca. 45 000 tonn mer enn utslippstaket i Gøteborgp-rotokollen. For NMVOC og ammoniakk tyder framskrivningene på at utslippene havner omtrent på kravet i protokollen, eller at de blir lavere. For SO2 viser framskrivningene høyere utslipp, men det er inngått en avtale med norsk industri om å foreta nødvendige utslippsreduksjoner for å oppfylle forpliktelsene.

Det er knyttet en del usikkerheter til framskrivningene.

Dokumentasjon av det norske utslippsregnskapet

SSB publiserte nylig en rapport som dokumenterer det norske utslippsregnskapet. Rapporten beskriver metoder som er brukt, dokumenterer valg av aktivitetsdata og datakilder, samt hvilke utslippsfaktorer som blir brukt. Kvalitetskontroller for å sikre gode nok data og usikkerhetsberegninger er også dokumentert i rapporten. Rapporten blir brukt som underlag til de årlige rapportene som sendes med Norges rapporterte tall for utslipp av klimagasser til FNs Klimakonvensjon (UNFCCC) og til FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). Last ned rapporten .

Andre artikler publisert i dag

Nye beregninger ga nedjusterte utslipp (9.2.2006)

Stabile miljøgiftutslipp siste år (9.2.2006)

Flere tall i Statistikkbanken .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB