31643_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31643
NOX-utslippene større enn tidligere antatt
statistikk
2002-01-24T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2000, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

NOX-utslippene større enn tidligere antatt

Norge er lengre unna å klare forpliktelsene i Gøteborg-protokollen enn vi tidligere har trodd. En forbedring av metoden for å beregne utslipp av NOX i Norge viser at nivået er høyere enn tidligere antatt. For å nå forpliktelsene må utslippene reduseres med 30 prosent innen 2010.

De nye tallene viser at utslippet bare har blitt redusert med 1 prosent fra 1990 til 2000. Beregnede utslipp er imidlertid redusert med 7 prosent fra 1999 til 2000. Dette skyldes nesten utelukkende reduserte utslipp fra sjøfart og veitrafikk. Statistisk sentralbyrå har gjort beregningene i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Offshoreutslipp oppjustert

En gjennomgang av metoden for beregning av utslipp til luft fra forbrenning av naturgass offshore har ført til at utslippene av nitrogenoksider (NOX) for 2000 er oppjustert med 7 000 tonn. Gjennomgangen er basert på data som operatørselskapene har rapportert til OD og SFT. Revisjoner for andre utslippskilder førte imidlertid til at effekten på det totale utslippet ble moderert noe, slik at det samlede NOX-utslippet i Norge i 2000 er ca. 6 000 tonn høyere enn tidligere beregnet. Oppjusteringen skyldes at de fleste turbiner offshore slipper ut noe mer NOX enn tidligere beregnet. Utslippene per forbrent mengde naturgass økte fra 1990 til 1998 som en følge av at oljeselskapene økte belastningen på turbinene for å få mer energi ut av gassen. Enkelt sagt fører økt energieffektivitet til høyere utslipp av NOX. Etter 1998 har utslippene per forbrent mengde gått ned som en følge av økt bruk av såkalte lav-NOX-turbiner.

Oppjusteringen fører til at Norge må redusere utslippene med 30 prosent i forhold til dagens nivå for å oppfylle Gøteborg-protokollen. I Sofia-protokollen forpliktet Norge seg til å stabilisere utslippet på 1987-nivå fra 1994, mens utslippet i 2000 var 5 prosent lavere enn i 1987.

Sjøfart bidrar mest til NOX

Innenriks sjøfart og fiske sto for nesten 40 prosent av NOX-utslippene i Norge i 2000. Veitrafikk og olje- og gassvirksomheten står hver for omtrent 20 prosent. Resten av utslippene skyldes for det meste prosesser og forbrenning innen industrien. Bare 1 prosent av utslippene skyldes boligoppvarming. Siden utslippene fra veitrafikk er blitt redusert som følge av strengere avgasskrav til kjøretøy, øker skip og båters andel av samlet NOX-utslipp. Utenriks sjøfart og luftfart er holdt utenom disse tallene.

Langt igjen før målet er nådd

I Gøteborg-protokollen har Norge forpliktet seg til utslippstak for nitrogenoksider, svoveldioksid (SO2), flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og ammoniakk (NH3). Utslippene skal reduseres i ulik grad i perioden 1990-2010. Fra 1990 til 2000 har NOX-utslippene bare blitt redusert med 3 000 tonn. De siste 10 årene av avtaleperioden må utslippene dermed ned ytterligere 67 000 tonn (30 prosent).

Utslippstak ifølge Gøteborg-protokollen undertegnet i 1999. Status
2000. Tonn (prosent)
Komponent 2000-2010 Utslipp i 1990 Utslipp i 2000 Mål i 2010           Nødvendig reduksjon
NOX 226 000 223 000 156 000 67 000 tonn (30 prosent)
SO2 53 000 26 000 22 000 4 000 tonn (16 prosent)
NMVOC 300 000 363 000 195 000 168 000 tonn (46 prosent)
NH3 23 000 25 000 23 000 2 000 tonn (9 prosent)

Svovelutslippene halvert siden 1990

Utslippene av SO2 er halvert i perioden 1990-2000. Bare fra 1999 til 2000 gikk utslippene ned med 8 prosent. Den kraftige reduksjonen skyldes økt rensing av utslippene fra industrien, overgang fra fossilt brensel til elektrisitet, bruk av lettere oljeprodukter og mindre svovel i oljeprodukter og i reduksjonsmidler. Den spesielt store nedgangen siste året skyldes dels at fyringssesongen i 2000 var den mildeste siden 1992, noe som førte til et svært lavt forbruk av fyringsolje og fyringsparafin. Videre har myndighetenes ekstra avgift på autodiesel med høyt svovelinnhold (mer enn 0,005 prosent) vært effektiv, siden oljeselskapene raskt reduserte svovelinnholdet i autodiesel etter at avgiften ble innført 1. januar 2000. Det har også vært utslippsreduksjoner fra visse industriprosesser i 2000.

Ammoniakk og NMVOC

Gøteborg-protokollen inneholder også forpliktelser for ammoniakk (NH3) og NMVOC (flyktige organiske forbindelser unntatt metan). Også for disse gassene må Norge redusere utslippene i forhold til dagens nivå. Ammoniakkutslippene må reduseres med 9 prosent innen 2010 i forhold til 2000-nivået. Landbruket står for mer enn 90 prosent av disse utslippene.

Utslippene av NMVOC må nesten halveres i perioden 2000-2010 hvis forpliktelsen skal overholdes. Mer enn halvparten av Norges NMVOC-utslipp kommer i dag fra fordampning ved lasting og lagring av råolje offshore. SFT har gitt pålegg om å redusere disse utslippene betydelig fra 2005. Utslipp fra løsemidler og bensinkjøretøyer står også for en vesentlig andel av utslippene, men begge disse utslippene ble redusert i 2000. Reduksjonen fra bensinkjøretøy skyldes hovedsakelig effekten av avgasskrav.

NOX, SO2 og NH3 er forsurende gasser. De to førstnevnte bidrar i tillegg til lokal luftforurensning. NMVOC kan inneholde kreftfremkallende stoffer og bidrar til dannelse av bakkenær ozon. Detaljerte utslippstall for NOX, SO2, NH3 og NMVOC finnes under Figurer og tabeller til venstre på skjermen.

Andre utslipp

Nye tall for utslipp av klimagasser og dioksiner er også publisert. Disse beskrives i egne artikler. Kommunetall for en del forurensningskomponenter (bl.a. svevestøv, NOX, SO2 og klimagasser) kan lastes ned for den enkelte kommune her .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB