31645_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/arkiv
31645
Vil Norge klare forpliktelsene?
statistikk
2001-03-26T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vil Norge klare forpliktelsene?

NMVOC-utslippene steg med 5 prosent fra 1999 til 2000 og dermed brytes den positive utviklingen som har vært siden 1996. NOX-utslippene gikk ned med 6 prosent fra 1999. Utslippene av NMVOC må nær halveres, mens NOX-utslippene må reduseres med ytterligere en firedel innen 2010 for å oppfylle Gøteborg-protokollen.

Til emnesiden

Dette viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn (SFT).

I Gøteborg-protokollen har Norge forpliktet seg til utslippstak for blant annet nitrogenoksider (NOX ), flyktige organiske forbindelser (NMVOC) og ammoniakk (NH3) . Utslippene skal reduseres i ulik grad i perioden 1990-2010.

Miljøavtaler ifølge Gøteborg-protokollen undertegnet i 1999.
Status 2000. Tonn
Komponent
2000-2010
Utslipp i 1990 Utslipp i 2000 Mål i 2010 Nødvendig reduksjon
  Tonn
NOX 219 000 ca. 217 000 156 000 ca. 61 000 (28 prosent)
NMVOC 302 000 ca. 369 000 195 000 ca. 174 000 (47 prosent)
NH3 23 000 ca. 27 000 23 000 ca. 4 000 (15 prosent)

Utslipp av flyktige organiske forbindelser opp

Utslipp av NMVOC øker fortsatt, og gikk opp med mer enn 5 prosent i fjor. Dette er brudd med trenden med synkende utslipp som har vært siden 1996. Økningen skyldes økt oljeproduksjon. Hvis Norge skal overholde Gøteborg-protokollen, må utslippene nesten halveres de neste ti årene. I VOC-protokollen fra 1991 forpliktet Norge seg til å redusere utslippene med 30 prosent fra 1989-nivået innen 1999. Likevel var det en vekst på 27 prosent i denne perioden. Omtrent halvparten av Norges NMVOC-utslipp kommer i dag fra fordampning ved lasting og lagring av råolje offshore. SFT har gitt pålegg om å redusere disse utslippene betydelig fra 2005. Utslippene fra veitrafikk fortsatte å minke i 2000, noe som hovedsakelig skyldes effekten av avgasskrav for bensindrevne kjøretøyer. Utslipp fra løsemidler og bensinkjøretøyer står også for en vesentlig andel av utslippene.

Utslipp av nitrogenoksider ned

Utslippene av NOX har gått ned 6 prosent (14 000 tonn) siden 1999. For tiårsperioden fra 1990 til 2000 ble utslippene redusert med bare 1 prosent (2 500 tonn). Det er fortsatt langt igjen før utslippstaket i Gøteborg-protokollen er nådd. Utslippene må reduseres med ytterligere en firedel før 2010. Skip og olje- og gassvirksomhet stod for henholdsvis 43 og 14 prosent av utslippet i 1999. Disse kildene er det foreløpig ikke truffet tiltak for å redusere. Nedgangen siste år skyldes særlig reduserte utslipp fra veitrafikk og sjøfart. Utslippene fra veitrafikk vil fortsette å minke som følge av vedtatte avgasskrav. For veitrafikk gir en økende andel katalysatorbiler lavere utslipp. I 1990 hadde bare 7 prosent av de bensindrevne personbilene katalysator, mens 57 prosent hadde det i 2000.

Mye tyder imidlertid på at NOX-utslippene i år 2000 i virkeligheten var noe høyere enn våre tall viser, slik at nedgangen ikke er riktig så stor som 6 prosent. Utslippsberegningene for veitrafikk er basert på salgstall og ikke forbruk, og det kan se ut som om forbruket av autodiesel og bilbensin i 2000 ikke ble redusert like mye som salget. Dette skyldes nedbygging av lager på bensinstasjoner i desember 2000 som en følge av Stortingets vedtak om reduserte drivstoffavgifter fra 1. januar 2001. Etter avgiftsnedsettelsen har salget tatt seg opp igjen. Samlet salg av autodiesel var 20 prosent høyere i januar og februar 2001 enn i de samme periodene i 2000. Tilsvarende tall for bilbensin er 11 prosent (se også artikkel klimagassutslipp) .

Ammoniakkutslipp opp

Foreløpige beregninger for år 2000 viser et ammoniakkutslipp på om lag 27 000 tonn, noe som tilsvarer en økning på 18 prosent i forhold til 1990. Siste år økte utslippene med 2 prosent. Disse utslippene må ned ytterligere 15 prosent innen 2010 i henhold til Gøteborg-protokollen. Ammoniakkutslippene kommer hovedsakelig fra handels- og husdyrgjødsel og fra ammoniakkbehandling av halm. En mindre andel av utslippet er knyttet til mobil forbrenning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB