65376_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/agassn/aar-endelige
65376
Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene
statistikk
2012-02-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
agassn, Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, luftforurensning, forsurende gasser (for eksempel NOX, SO2, NH3), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere1990-2010, endelige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klarte ikke innfri NOx-forpliktelsene

I 2010 var utslippet av forsurende og forurensende nitrogenoksider (NOX) 19 prosent over Norges utslippsforpliktelse i Gøteborgprotokollen. Mengden utslipp av svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3), som også bidrar til forsuring, havnet under den øvre grensen for utslipp.

Utslippsmålet for flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) ble nådd allerede i 2006, mens i 2010 var utslippet 28 prosent under målet. Gøteborgprotokollen fra 19991 setter en øvre grense for de nasjonale utslippene av gasser som bidrar til forsuring, overgjødsling av vann og vassdrag samt dannelse av helse- og miljøskadelig ozon nær bakken. De fastsatte målene gjelder for 2010 og referanseåret er 1990.

I 2010 økte aktiviteten i industrien, fra et lavt nivå i 2009. Høyere produksjon av jern, stål og ferrolegeringer ga dermed økt utslipp av forsurende gasser dette året. Høyere produksjon av gasskraft og fjernvarme bidro også til økningen.

Statistikken for utslipp til luft i Norge er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). For 2010 foreligger det nå nye beregninger med kilde- og næringsfordelte utslipp av nitrogenoksider (NOx) , svoveldioksid (SO2) , ammoniakk (NH3), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) og karbonmonoksid (CO, kalles også kullos). De nye beregningene bekrefter i hovedsak de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2011, men med enkelte justeringer (se boks).

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2), ammoniakk (NH3) og NMVOC. 1990-2010. Mål i Gøteborgprotokollen i 2010. Indeks 1990=100

Utslipp av NOX, SO2, NH3, NMVOC og CO 1990 og 2010. 1 000 tonn. Utslippstak ifølge Gøteborgprotokollen og gassenes skadevirkning
Gass Utslipp i 1990 Utslipp i 2010 Mål i 2010 Måloppnåelse
(prosent over eller under målet)
     Skadevirkninger
Nitrogenoksider (NOX)  191  186  156 -19      Øker risikoen for luftveislidelser (særlig NO2). Bidrar til forsuring og skader på materialer, dannelse av bakkenær ozon, samt overgjødsling
Svoveldioksid (SO2) 52 19 22 12      øker risiko for luftveislidelser. Bidrar til forsuring av vann og jord, og skader materialer
Ammoniakk (NH3) 21 23 23 1      Bidrar til forsuring av vann og jord, samt overgjødsling
NMVOC  290  141  195 28      Kan inneholde kreftfremkallende stoffer. Bidrar til dannelse av bakkenær ozon
CO  747  334 - Har ikke tallfestet utslippsmål      øker risiko for hjerteproblemer hos hjerte-karsyke
Kilde:  Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

NOx-utslippene ble redusert, men ikke nok

Norges utslipp av NOx var 185 900 tonn i 2010, hele 19 prosent over forpliktelsen etter Gøteborgprotokollen som lå på 156 000 tonn. Utslippet var 4 500 tonn, eller 2 prosent, høyere enn i 2009. Økningen skyldes fremfor alt høyere aktivitet innenfor produksjon av jern, stål og ferrolegeringer, samt høyere anleggsvirksomhet.

I 2010 lå utslippene 3 prosent under 1990-nivå. Fra 1990 til 1999 økte utslippene betydelig, og i 1999 nådde utslippene et historisk toppnivå på 224 000 tonn. Fra dette nivået avtok utslippet med 17 prosent frem mot 2010.

Innenriks sjøfart og fiske sto for 28 prosent av de totale norske utslippene av NOx i 2010. I 2008 gikk utslippene fra skip og båter ned med hele 13 prosent, og utslippet har ligget stabilt siden. Økt drivstofforbruk til fiske har veid opp for utslippsreduksjoner på grunn av tekniske tiltak i denne sektoren.

Stasjonær forbrenning innenfor olje- og gassutvinning utgjorde 27 prosent av NOx-utslippene i 2010. Veitrafikk sto for 20 prosent av utslippene, mens industri og anleggsvirksomhet utgjorde hoveddelen av den resterende fjerdedelen. Grunnet ny renseteknologi for eksos fra tunge dieselkjøretøy og en generelt nyere bilpark, har det vært en jevn nedgang i NOx-utslippene fra veitrafikk de siste tre årene. Utslippene fra dieseldrevne motorer innenfor oljeutvinning har imidlertid økt de siste årene, og dermed bidratt til å begrense den totale reduksjonen i NOX-utslipp fra denne sektoren.

I 2008 ble NOx-fondet etablert, dette er et virkemiddel for å finansiere utslippsreduserende tiltak for NOx i næringslivet. Ifølge fondets opplysninger er det i perioden 2006-2010 gjennomført tiltak som ga verifisert reduksjoner på om lag212 000 tonn i 2010. I tillegg var det søkt støtte for reduksjoner på vel 1 000 tonn som ennå ikke er verifisert. Uten disse reduksjonene ville utslippene av NOx vært om lag 6-7 prosent2 høyere i 2010.

SO2-utslippet godt under målet

I 2010 havnet utslippet av SO212 prosent under målet på 22 000 tonn i Gøteborgprotokollen, dette til tross for en økning på 26 prosent fra året før. Den langsiktige trenden har likevel vært nedadgående. Utslippsreduksjonen var størst før 1993, og kom som følge av redusert svovelinnhold i oljeprodukter, samt tiltak og nedlegginger innenfor industri og bergverk.

Industri og bergverk står bak 68 prosent av dagens SO2-utslipp. Økningen i 2010 henger først og fremst sammen med økt produksjon i disse næringene, etter lav aktivitet i 2009.

Stabilt NH3-utslipp like under målet

Samlet sett har NH3-utslippet endret seg marginalt de siste årene, og utslippet av NH3 har vært på om lag samme nivå helt siden 1980. I 2010 var utslippet av NH3 like under målet i Gøteborgprotokollen på 23 000 tonn. Jordbrukets andel av NH3-utslippene er 90 prosent, det aller meste kommer fra husdyrgjødsel. Utslippene fra blant annet husdyrgjødsel og ammoniakkbehandling av halm økte noe, mens utslippene fra bruk av kunstgjødsel ble redusert med 18 prosent i 2010. Det skyldtes overgang til gjødseltyper som gir lavere NH3-tap. NH3 er en basisk gass, men omdannes til syre av bakterier i jorda og bidrar derfor til forsuring.

NMVOC-utslippene ned, CO-utslippene svakt opp

I 2010 økte utslippet av NMVOC med 1 prosent til 141 000 tonn, dette etter å ha gått kraftig ned siden 2001. Bedre lasteteknologi i oljesektoren har bidratt til den kraftige reduksjonen siden 2001, og nedgangen for denne kilden fortsatte i 2010. Etter nedgang i 2009, økte utslippet av løsemidler fra produkter kraftig i 2010, og veide opp for nedgangen i oljesektoren. Utslippet av NMVOC var likevel 28 prosent under målet i Gøteborgprotokollen.

I 2010 var CO-utslippet 4 prosent høyere enn 2009-nivået. Den langsiktige trenden siden 1990 viser imidlertid en nedgang på 55 prosent. Dette skyldes nesten utelukkende en stor nedgang i CO-utslippene fra bensinbiler. Oppvarming i husholdninger og bruk av personbiler, motorsykler og andre lette kjøretøy står i dag for to tredjedeler av utslippene. Norge har ingen utslippsforpliktelse knyttet til CO.

Samlet forsurende utslipp er fortsatt høyt

Gasser som gir ulik mengde syre, kan regnes om til samlet forsurende utslipp ved hjelp av syreekvivalenter . Samlet forsurende utslipp av de tre gassene NOx, SO2 og NH3 gikk opp med 4 prosent fra 2009 til 2010. I 2010 lå utslippet 10 prosent over målene i Gøteborgprotokollen (se tabell), dersom disse regnes om til syreekvivalenter. Siden 1990 er samlet forsurende utslipp redusert med 15 prosent. Frem mot toppåret 1999 avtok SO2-utslippet, mens NOx-utslippet økte betydelig. Siden 1999 er samlet forsurende utslipp gått ned med 16 prosent.

Tilbake i 1980 var SO2 den viktigste forsurende gassen, målt i syreekvivalenter. I dag utgjør den kun 10 prosent, mens NOx utgjør 68 prosent og NH322 prosent.

Utslipp av nitrogenoksider (NOX), svoveldioksid (SO2) og ammoniakk (NH3). 1990-2010. 1 000 tonn syreekvivalenter

Endringer fra foreløpige 2010-tall, publisert i mai 2011

De nye tallene for utslipp av SO2, CO og NMVOC i 2010 ligger henholdsvis 8, 5 og 4 prosent over de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2011. De nye tallene for utslipp av NOx og NH3 ligger 1 prosent under de foreløpige tallene. De viktigste endringene gjelder utslipp av SO2(oppjustert) og NOx(nedjustert) fra kysttrafikk, NMVOC fra løsemidler (oppjustert) og CO fra oppvarming i husholdninger (oppjustert). Endringene er rutinemessige, og skyldes oppdatert datagrunnlag.

Om utslippsstatistikken

Les mer om:

Se også utslippstall for miljøgifter publisert i dag. Reviderte utslippstall for klimagasser publiseres mandag 13. februar 2012. Se også publisering av nasjonalregnskap og miljø, med omtale av klimagasser, samme dag.

1  Ratifisert 2002, trådt i kraft 2005.


2  Rettet 10. februar 2012

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB