Nedgang i utslippsintensiteten

Publisert:

I 2017 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,2 prosent lavere enn året før. Dette følger en trend som har vært siden 1990.

I 2017 var det en svak nedgang i klimagassutslippene (målt i tonn CO2-ekvivalenter) knyttet til den økonomiske aktiviteten i Norge. I samme periode økte produksjonsvolumet med 2,0 prosent. Forholdet mellom utslipp av klimagasser og produksjonen, den såkalte utslippsintensiteten, ble dermed redusert med 2,2 prosent, viser tall fra statistikken Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet.

Figur 1. Totale klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), produksjon (faste 2005-priser) og utslippsintensitet for norsk økonomisk aktivitet (ekskl. husholdningene)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produksjon (faste 2005-priser), totalt for norske næringer 1 1.03029 1.06618 1.10079 1.16331 1.21204 1.2754 1.36513 1.42913 1.47239 1.50299 1.54963 1.566946451 1.575330919 1.635761893 1.700522123 1.784782665 1.867538098 1.901184201 1.844426163 1.847731752 1.884180142 1.945337813 1.973006663 2.016799326 2.043172598 2.032265219 2.073646401
Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter), totalt for norske næringer 1 0.93871 0.88928 0.89938 0.93935 0.94719 1.05022 1.08091 1.06084 1.04217 1.08023 1.13631 1.060668683 1.022076613 1.069422043 1.037415995 1.150554435 1.114986559 0.992641129 0.928074597 0.988138441 1.073504704 1.063844086 1.064012097 1.046471774 1.003007392 1.037063172 1.034879032
Utslippsintensitet (tonn CO2-ekvivalenter/produksjon i millioner kroner (faste 2005-priser)), totalt for norske næringer 1 0.91112 0.83409 0.81704 0.80749 0.7815 0.82345 0.79182 0.74231 0.70782 0.71873 0.73328 0.676905091 0.64880536 0.65378119 0.610063844 0.644655158 0.597042863 0.522118651 0.503182766 0.534786692 0.569746702 0.54687175 0.539286682 0.518882313 0.490914935 0.5103046 0.499067229

Utslippsintensiteten er halvert siden 1990

Utslippsintensiteten for klimagasser er halvert siden 1990. Dette skyldes at produksjonen har økt mer enn klimagassutslippene.

Siden 1990 har produksjonen steget med 107,4 prosent, mens klimagassutslippene har steget 3,5 prosent. Industrien har siden 1990 hatt en reduksjon i utslippsintensiteten på 60 prosent, det samme gjelder for jordbruk, skogbruk og fiske.

Figur 2. Utslippsintensiteter for klimagasser fordelt på utvalgte næringer

2017 2016 1990
Transport 67.323 68.238 97.61
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon 42.679 40.56 43.697
Industri 21.802 21.349 54.854
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 33.569 34.819 36.821
Jordbruk, skogbruk og fiske 61.513 62.347 154.89
Alle næringer 15.837 16.194 31.733

Endringer i utslippstall påvirker intensitetene

De beregnede klimagassutslippene for perioden 1990–2016 har endret seg siden forrige publisering. Dette har ført til revisjoner for utslippsintensitetene som beregnes på bakgrunn av statistikken for utslipp til luft.

Kontakt