Miljøverninvesteringene innen olje og gass til værs

Publisert:

Miljøverninvesteringer i industri, bergverk og utvinning økte fra året før med 963 millioner kroner, eller 72,7 prosent, til 2,3 milliarder kroner i 2019. Rundt to tredeler av investeringene kom innen olje- og gassutvinning.

De totale miljøvernutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning steg med 8,9 prosent i 2019, ifølge nye tall statistikken over miljøvernutgifter. Mesteparten av stigningen stammet fra investeringer knyttet til miljøvern i olje- og gassutvinning. Miljøverninvesteringer i disse næringene beløp seg til 1532 millioner kroner, som var en vekst fra 2018 på 179, 5 prosent. Miljøverninvesteringer i industri, bergverk, energi og vannforsyning ble 756 millioner kroner, eller 2,7 prosent mindre enn i 2018.

Figur 1. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning 2017-2019

Driftsutgifter til miljøvern Miljøverninvesteringer
Olje- og gass- utvinning 2017 1.515 0.671
Olje- og gass- utvinning 2018 1.908 0.548
Olje- og gass- utvinning 2019 1.966 1.533
Industri og bergverk 2017 3.686 0.54
Industri og bergverk 2018 4.363 0.777
Industri og bergverk 2019 4.017 0.756

Driftsutgiftene til miljøvern i næringene industri, bergverk og utvinning falt med 4,6 prosent fra året før til 5 983 millioner kroner i 2019. Hele fallet skrev seg fra selskaper som befinner seg i industri, bergverk og energi- og vannforsyning. Derimot var det en økning på 3 prosent i driftsutgiftene knyttet til miljøvern i olje- og gassutvinning, hvor utgiftene utgjorde 1 966 millioner kroner i 2019.

Til sammenligning med totale miljøvernutgiftene i næringene industri, bergverk og utvinning lå miljøvernutgiftene i offentlig forvaltning på 38,7 milliarder kroner. Se Det offentlige brukte mer på miljøvern i fjor for mer om dette.

Figur 2. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning. 2017-2019

Driftsutgifter til miljøvern. Miljøverninvesteringer.
2017 5.201 1.211
2018 6.271 1.325
2019 5.983 2.288

Utgiftene til miljøverntiltak systematiseres etter ulike miljøvernområder. Utgiftene knyttet til hvert enkelt miljøvernområde varierer fra år til år. Avfall og avløp er de to klart største miljøvernområdene i andel av totale utgifter, og disse utgiftene utgjorde om lag 60 prosent av de totale miljøvernutgiftene. 27,6 prosent av utgiftene dekket tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og andre utslipp til luft.

Figur 3. Miljøvernutgifter i industri, bergverk og utvinning, etter miljøområde. 2017-2019

2017 2018 2019
Biologisk mangfold og landskap 0.0474 0.045 0.0132
Forskning og utvikling 0.0507 0.051 0.0482
Støy og stråling 0.0133 0.014 0.0549
Andre miljøvernformål 0.3595 0.177 0.3628
Jord og grunnvann, hav og havbunn. 0.6358 0.826 0.6557
Luft og klima 1.0183 1.302 2.2882
Avløp eller produksjonsvann 2.0539 2.512 2.2119
Avfall 2.2331 2.639 2.653

Faktaside

Kontakt