Mer avfall fra tjenesteytende næringer

Publisert:

Etter et år med nullvekst var det igjen vekst i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer i 2017. Økningen er på 3 prosent, eller 70 000 tonn. Veksten er nesten dobbelt så høy som veksten i verdiskapingen.

Fra 2016 til 2017 økte avfallsmengden fra de tjenesteytende næringene med 70 000 tonn til 2,25 millioner tonn, viser tall fra Avfallshåndtering ved avfallsanlegg. Avfallet fra de tjenesteytende næringene står for om lag 20 prosent av alt avfallet i Norge.

Kategorien «blandet avfall» har utgjort om lag halvparten av alt avfallet de siste årene og er på drøyt en million tonn.

Siden 2006 har avfallsmengdene i tjenesteytende næringer økt med 55 prosent.

Til sammenlikning økte verdiskapningen for disse næringene med kun 27 prosent i samme tidsrom. At avfallsmengdene har økt mer enn dobbelt så mye som produksjonen indikerer at de tjenesteytende næringene har blitt mindre avfallseffektive det siste drøye tiåret.

Det siste året følger også denne trenden med en økning i avfallsmengder som er nesten det dobbelte av verdiskapningen i næringen.

1  Unntatt 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Figur 1. Utvikling i avfallsmengder og produksjon for de tjenesteytende næringene¹

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Produksjon 1.00 1.05 1.08 1.06 1.09 1.12 1.16 1.18 1.21 1.23 1.24 1.27
Avfallsmengder 1.00 1.08 0.87 0.95 1.01 1.34 1.38 1.42 1.50 1.50 1.55

Mest avfall fra varehandelen

Innenfor næringene var det varehandelen som bidro mest til de totale avfallsmengdene i 2017 med 880 000 tonn avfall totalt. Dette utgjør 39 prosent av alt avfallet i næringene. Deretter kommer helse- og sosialtjenester og forretningsmessig tjenesteyting, med henholdsvis 15 og 11 prosent av de totale avfallsmengdene.

Figur 2

Figur 2. Avfall fra tjenesteytende næringer¹ og andel rene avfallsfraksjoner, etter næringshovedområde. 2017

Varehandelen har også størst avfallsmengde per sysselsatt med 2,4 tonn. Deretter følger forretningsmessig tjenesteyting og transport og lagring med henholdsvis 1,9 og 1,7 tonn avfall per sysselsatt.

Våtorganisk avfall øker mest

I mengder er det våtorganisk avfall med 43 000 tonn som øker mest fra 2016 til 2017. Våtorganisk avfall omfatter blant annet matavfall. De siste årene har det vært et sterkt fokus på å redusere matavfallet og matsvinnet. I 2015 ble FNs bærekraftsmål undertegnet. Et av målene er innen 2030 å halvere matsvinnet per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandel og blant forbrukerne. I etterkant av denne avtalen har EU kommet med egne mål for halvering av matavfall og i Norge har det blitt undertegnet en bransjeavtale der en skal jobbe mot en halvering av matsvinn innen 2030.

Figur 3

Figur 3. Avfall fra tjenesteytende næringer fordelt på materialtype¹

Avfallstypene med prosentvis størst nedgang er farlig avfall etterfulgt av slam med en reduksjon på henholdsvis 28 og 22 prosent. Det er også det farlige avfallet som avtar mest i mengder.

Figur 4

Figur 4. Avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materialtype. 2017

Tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer er en samlebetegnelse på næringene G-U i Standard for næringsgruppering (SN2007). Statistikken dekker næringshovedområdene G-S, med unntak av 46.77- Engroshandel med avfall og skrap, 49- Landtransport og rørtransport, 68- Omsetning og drift av fast eiendom, 81.109- Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Usikkerhet i tallene

Beregningene for denne statistikken er basert på kunderegistre fra et utvalg avfallsinnsamlere. Noen kunder har trolig levert enkelte rene avfallsfraksjoner til avfallsinnsamlere utenfor utvalget, eller til mottakere utenom avfallsbransjen. Den totale avfallsmengden og mengden rene avfallsfraksjoner kan dermed være beregnet noe for lavt, mens andelen blandet avfall kan være noe for høy.

 

Kontakt