Liten endring i utslipp av klimagasser

Publisert:

I 2018 ble det sluppet ut til sammen 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Det er en nedgang på 0,9 prosent fra 2017.

Nedgangen fra 2017 til 2018 tilsvarer en reduksjon på 450 000 tonn CO2-ekvivalenter ifølge endelige tall fra statistikken Utslipp til luft. De samlede utslippene for 2018 er nedjustert fra tallene som ble publisert i juni 2019. Dette skyldes i hovedsak oppdaterte tall for HFK-gassene som ikke var klare på dette tidspunktet

Figur 1. Endring i utslipp fra 2017 til 2018. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

1000 tonn CO2-ekvivalenter 1000 tonn CO2-ekvivalenter
Andre kilder -558.164
Oppvarming i andre næringer og husholdninger -158.827
Olje- og gassutvinning -141.661
Industri og bergverk -63.627
Jordbruk -55.332
Energiforsyning -50.632
Veitrafikk 248.015
Annen transport og motorredskaper 328.509
Totalt -451.718

Redusert utslipp for fluorgasser

Det største bidraget til nedgangen i 2018 ligger i Andre kilder som inkluderer bruk av HFK-gasser. Utslipp av disse gassene hadde en total reduksjon i 2018 på 143 tonn HFK, tilsvarende 540 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Kort forklart beregnes utslipp av HFK-gass på bakgrunn av mengde importert gass per år, en årlig antatt lekkasje og en gjennomsnittlig levetid på anleggene som gassen benyttes i. Som vist i figur 2 økte import av HFK-gass kraftig frem til 2002. Da det i 2003 ble det innført avgift på import av HFK-gass medførte det et fall i importen. I beregningene er den antatte levetiden på flere av kildene satt til 15 år. Dette gir derfor et fall i utslipp av HFK i 2018 sammenlignet med 2017.

Figur 2. Import (1990-2003) og utslipp (1990-2018) av HFK-gasser

år Utslipp Import
1990 0 0
1991 10 15
1992 20 29
1993 32 72
1994 50 144
1995 92 396
1996 129 430
1997 192 724
1998 244 761
1999 316 974
2000 383 1029
2001 473 1278
2002 578 1530
2003 558 625
2004 596
2005 613
2006 675
2007 712
2008 798
2009 848
2010 1066
2011 1107
2012 1142
2013 1156
2014 1242
2015 1240
2016 1375
2017 1384
2018 844

Utslipp fra veitrafikk opp 2,8 prosent

Selv om totaltallene viser en nedgang fra 2017 til 2018, viste noen sektorer økte utslipp. Utslipp fra veitrafikk økte med 2,8 prosent. Denne økningen skyldes en betydelig reduksjon i andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen dette året. I samme periode økte også utslipp fra traktorer, anleggsmaskiner og annen motorredskap med 9,3 prosent som følge av økt bruk av anleggsdiesel. Tilsvarende var det også en økning innen innenriks sjøfart og fiske på 3 prosent på grunn av økt bruk av marine gassoljer.

De to største utslippskildene, olje- og gassutvinning og industri og bergverk, hadde en reduksjon på henholdsvis 1,0 og 0,5 prosent i 2018. Det var mindre olje- og gassproduksjon og nedgang for enkelte industriområder (jern, stål og ferrolegeringer, oljeraffineri og sementindustri) som førte til dette.

Trender i klimagassutslippene

Klimagassutslippene i 2018 var 1,1 prosent høyere enn i 1990, men 8,7 prosent lavere enn i toppåret 2007. Utslippene i 2018 er de laveste siden 1995 og er på et lavere nivå enn før finanskrisen i 2009. Økningen fra 1990 til 2018 skyldes først og fremst utslipp fra olje- og gassutvinning som har hatt en oppgang på 73 prosent. Også veitrafikk har økt kraftig i løpet av perioden og i 2018 var utslippene 26 prosent høyere enn i 1990. Industri har hatt en utslippsreduksjon på 39 prosent fra 1990 til 2018.

Figur 3

Figur 3. Utslipp av klimagasser totalt og sektorvis