Globale indikatorer for bærekraft samlet på én side

Publisert:

Bærekraftsmålene ble i 2015 vedtatt av FNs medlemsland i en felles plan for utvikling fram mot 2030, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Nå er over 60 indikatorer for de globale bærekraftsmålene samlet på én faktaside på ssb.no.

Ny versjon av artikkel her: https://www.ssb.no/sdg/artikler-og-publikasjoner/globale-indikatorer-for-baerekraft

Statistisk sentralbyrå har i et pilotprosjekt samlet statistikk og dokumentasjon for et utvalg av de globale indikatorene for bærekraftig utvikling. Utvalget presenteres på faktasiden Bærekraftsmålene. I valg av indikatorer har prosjektet prioritert det som kan beregnes basert på tilgjengelige data i SSBs statistikkbank, men det er også inkludert statistikk fra direktorater samt noe informasjon fra relevante internasjonale databaser.

Prosjektet har hatt dialog med departementer og direktorater i utvelgelsen av indikatorer. Indikatorene som er presentert kan benyttes sammen med annen informasjon som et verktøy i norsk rapportering på bærekraftsmålene. Det tas sikte på å supplere med flere indikatorer over tid for å bedre belyse bredden i de ulike bærekraftsmålene. Det er departementene som står for den offisielle rapporteringen på de enkelte målene ved årlige omtaler i sine budsjettproposisjoner og samlet i Nasjonalbudsjettet. For mer informasjon gå til Regjeringen.no.

Figur 1

Bare ikoner RGB

Faktasiden for bærekraftsmålene viser utviklingen for indikatorer designet til bruk på globalt nivå. Indikatorene er presentert samlet, slik at rapportering på bærekraftig utvikling for Norge i større grad enn tidligere kan baseres på en omforent offisiell kilde.

Indikatorer til 17 mål

Faktasiden inneholder i overkant av 60 indikatorer og alle 17 bærekraftsmål er dekket opp med en eller flere indikatorer. I FNs globale indikatorsett er det 231 indikatorer fordelt på de 17 målene og 169 delmål.

Flere av indikatorene retter seg spesielt mot utfordringer i utviklingsland og er mindre relevante for land som Norge og sammenliknbare land for oppfølging på nasjonalt nivå. Disse er derfor ikke tatt inn i faktasiden i denne omgang. Men det er også høyst relevante indikatorer for Norge som det innenfor rammen av prosjektet ikke har vært mulig å framskaffe grunnlag for å tallfeste.

For en del av indikatorene har mangel på statistikk til beregning av tallene medført at det har vært nødvendig å lage indikatorer som tematisk ligger tett opp mot de «originale», men som har tilpasninger til norske forhold og tilgangen på grunnlagsstatistikker.

Nedlasting og metadata

Fra menyen i «hamburger-symbolet» i høyre hjørne til hver graf er det mulig å skrive ut grafen, samt laste ned bilde og statistikk til fil.

Kildehenvisningene går i mange tilfeller til grunnlagsstatistikkene i Statistikkbanken. Dette gjør at indikatorene oppdateres automatisk når det foreligger oppdatert statistikk på de respektive statistikkområdene. Fra Statistikkbanken er det mulighet for å gå videre inn i dokumentasjonen («Om statistikken») og annen statistikk på samme statistikkområde.

For flere av indikatorene er det oppgitt tidsserier. For tidsserier med tegnforklaringer er det mulig å klikke på tegnforklaringene for å endre hvordan diagrammene presenterer tallene. Med musepekeren kan detaljer i diagrammene gjøres synlig.

I innholdsmenyen for faktasiden er det inngang til et metadatadokument. Dokumentet inneholder informasjon om hver indikator som er lagt inn på faktasiden, og har lenke til FNs nettside for de globale indikatorene.

Videre arbeid

En engelsk versjon av faktasiden er under etablering. For noen indikatorer som har vært vurdert av pilotprosjektet gjenstår det avklaringer om valg av grunnlagsstatistikker og dokumentasjon. Disse vil bli lagt til så snart som mulig. Denne artikkelen vil bli erstattet av en oppdatert versjon når disse gjenstående komponentene er på plass.

Ny artikkel her: https://www.ssb.no/sdg/artikler-og-publikasjoner/globale-indikatorer-for-baerekraft

Kontakt