Gjenvinningen går fortsatt nedover

Publisert:

Gjenvinningen av ordinært avfall fortsetter å avta og var i 2017 falt til 70 prosent – den minste andelen på 12 år. Samtidig øker avfallsmengden som går til deponi. 

Avfallsmengdene i Norge i 2017 var på 11,7 millioner tonn, en økning på 3 prosent fra 2016, viser nye tall fra Avfallsregnskapet.

Det er et nasjonalt mål at «Veksten i mengda avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten, og ressursane i avfallet utnyttast best mogleg gjennom materialgjenvinning og energiutnytting»

Bruttonasjonalprodukt (BNP) som et mål på den økonomiske veksten, har økt med kun 2 prosent fra 2016, mens avfallsmengdene økte med 3. Vi har derfor ikke klart å stagge avfallsveksten tilstrekkelig for å oppnå dette nasjonale målet. 

1 Forurensede masser er ikke inkludert

Figur 1. Utvikling i avfallsmengder og BNP (faste priser)

BNP Avfall¹
1995 1.00 1.00
1996 1.05 1.01
1997 1.11 1.04
1998 1.13 1.10
1999 1.16 1.12
2000 1.19 1.15
2001 1.22 1.17
2002 1.24 1.19
2003 1.25 1.23
2004 1.30 1.25
2005 1.33 1.32
2006 1.36 1.37
2007 1.40 1.43
2008 1.41 1.43
2009 1.39 1.30
2010 1.40 1.33
2011 1.41 1.39
2012 1.45 1.48
2013 1.46 1.48
2014 1.49 1.51
2015 1.52 1.56
2016 1.54 1.60
2017 1.57 1.65

Gjenvinningen avtar

I 2017 var gjenvinningen av ordinært avfall levert til kjent håndtering på 70 prosent, en nedgang fra både 2016, der den var på 74 prosent og ikke minst fra 2013 der gjenvinningen var på hele 81 prosent.

Det er både en nedgang i andelen til materialgjenvinningenergigjenvinning  og avfall brukt til fyllmasser og dekkmasser i 2017, mens andelen lagt på deponi har økt.

I 2017 ble 37 prosent av alt ordinært avfall til kjent håndtering materialgjenvunnet (42 prosent dersom en også inkluderer biologisk behandling), mens 25 prosent ble energigjenvunnet. Totalt ble 33 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 78 prosent.

Mengden avfall har økt jevnt og trutt de siste årene. Det er en svak økning i mengden avfall til materialgjenvinning sammenlignet med de siste årene. Når det gjelder forbrenning så har både andelen og mengden sunket litt i 2017, sammenlignet med de siste 2-3 årene.

I 2017 utgjorde mengden avfall til materialgjenvinning 4,1 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,7 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. Når det gjelder forbrenning, så var det blanda avfall som utgjorde den klart største mengden avfall som ble brent, etterfulgt av treavfall og farlig avfall. Denne fordelingen er slik den har vært de siste årene.

1 Eksportert avfall er ført under den behandlingsformen som avfallet går til i utlandet. Importert avfall er ikke med i statistikken. ² Forurensede masser som er deponert eller brukt som dekkmasse, er ikke inkludert.

Figur 2. Ordinært avfall etter behandling¹

Materialgjenvinning inkludert biologisk behandling Forbrenning Brukt som fyllmasse eller dekkmasse² Deponering Annen
1995 39.04 22.26 5.33 33.37 0.0
1996 38.48 21.64 6.98 32.90 0.0
1997 38.22 20.97 8.22 32.59 0.0
1998 39.10 21.36 9.37 30.18 0.0
1999 40.55 23.51 7.68 28.27 0.0
2000 42.78 25.49 5.62 26.12 0.0
2001 43.94 27.01 3.81 25.24 0.0
2002 44.87 29.38 2.11 23.64 0.0
2003 45.21 29.20 3.27 22.31 0.0
2004 44.80 31.81 3.12 20.27 0.0
2005 45.67 32.05 6.18 16.10 0.0
2006 46.13 31.84 4.94 17.08 0.0
2007 46.67 32.69 4.18 16.46 0.0
2008 49.00 34.45 3.91 12.64 0.0
2009 48.17 37.61 3.26 10.96 0.0
2010 48.17 37.61 3.26 10.96 0.0
2011 50.61 41.37 2.58 5.45 0.0
2012 42.49 38.60 7.28 10.81 1.44
2013 43.43 37.37 8.05 9.85 1.32
2014 46.26 34.47 5.00 12.50 1.77
2015 42.00 35.36 7.60 12.25 2.78
2016 43.67 35.19 3.27 14.15 3.72
2017 41.50 32.60 2.73 18.51 4.66

Mer ordinært avfall deponeres

Mengden ordinært avfall til deponi har gradvis økt de siste årene, fra 1,0 millioner tonn i 2012 til 1,6 millioner tonn i 2017. Dette er den største andelen til deponi siden 2004 etter en nedgang etter at deponiforbudet ble innført i 2009.

Økningen skyldtes blant annet økt deponering av betong og tegl. Betong og tegl tok i 2016 for første gang over som den avfallskategorien som det deponeres mest av – selv når en inkluderer farlig avfall – etter at farlig avfall lenge har vært den største. I 2017 ble det deponert nesten 800 000 tonn betong og tegl.

Farlig avfall følger som en god nummer to etterfulgt av slagg, støv, bunnaske og flygeaske. I 2017 ble 19 prosent av alt ordinært avfall lagt på deponi. Det er en økning på 5 prosentpoeng siden 2016. Det kan se ut som om trenden som vi så en antydning til i 2016, der det var en forskyvning fra å bruke blant annet betong og tegl som fyllmasser og dekkmasser på deponier til å deponere disse mengdene, fortsetter. Det gir et betydelig negativt utslag på den nasjonale gjenvinningsprosenten.  

1 Forurensede masser er ikke inkludert.

Figur 3. Avfallsmengder etter kilde¹

Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Tjenesteytende næringer Private husholdninger Øvrige eller uspesifiserte næringer
1995 3047 897 824 1250 1082
1996 2985 924 881 1386 995
1997 3083 949 936 1316 1095
1998 3172 1086 999 1448 1100
1999 3241 1098 1042 1493 1096
2000 3249 1162 1105 1546 1113
2001 3174 1279 1155 1602 1087
2002 3101 1361 1182 1715 1098
2003 3190 1395 1215 1770 1167
2004 3195 1429 1310 1852 1117
2005 3066 1694 1383 1944 1296
2006 3062 1592 1486 2042 1514
2007 3127 1905 1517 2132 1482
2008 2919 1927 1618 2184 1505
2009 2579 1705 1329 2135 1458
2010 2657 1544 1366 2187 1699
2011 2674 1608 1439 2293 1875
2012 1404 2452 2069 2315 2243
2013 1441 2285 2151 2441 2177
2014 1528 2496 2161 2443 2098
2015 1434 2581 2318 2457 2261
2016 1499 2840 2270 2444 2338
2017 1629 2975 2375 2422 2345

Kontakt