Notater 2015/46

Beskrivelse av metode

Modellering av trafikk på kommunale veier

SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var opprinnelig beregnet å komme fra kommunale veier.

SSB kartlegger og sammenligner støyplager for flere kilder i forbindelse med et nasjonalt miljømål. Veitrafikk er den desidert største kilden til støyplager i Norge og nær halvparten av støyplagene fra veitrafikk var opprinnelig beregnet å komme fra kommunale veier. Det mangler trafikktall for det meste av de kommunale veiene. Dette har stor betydning for kvaliteten på støyplagetallene siden forholdsvis mye av støyplagen fra veitrafikk er beregnet å komme fra kommunale veier. Kommunale veier omfatter hovedårer, boliggater med og uten gjennomgangstrafikk, og blindveier/avstengte gater. 

I 2009 startet SSB et samarbeid med Miljødirektoratet og Statens vegvesen for å framskaffe trafikktall for det kommunale veinettet (hver veilenke), til beregning av offisiell statistikk over støyplageindeks (SPI) og antall støyutsatte i/ved boliger langs disse veiene. 

SSB har arbeidet med utvikling av en praktisk/pragmatisk metode for å tilordne trafikk på kommunale veier. Metoden består i hovedsak i å modellere trafikk ut fra informasjon om bosatte på adresser, bygningstype og størrelse på bygninger og veinettet. Trafikken fra kommunale veier antas å kjøre til nærmeste europa-, riks- eller fylkesvei som i et hydrologisk nettverk. Annen statistikk som avstand til holdeplasser og frekvenser på avganger blir også koplet til veilenkene. 

Resultatene fra veimodelleringen er deretter sammenlignet med tallene fra in-situ tellinger. Basert på sammenligningene er det deretter mulig å modellere estimat på de kommunale veier som mangler tellingsdata. Modelleringsarbeidet er utført i tre omganger, i 2012, 2014 og i 2015 basert på datagrunnlag fra 2011 og 2015. 

De modellerte estimatene blir brukt, men det er ønskelig å gjøre forbedringer. Den viktigste forbedringen kan være å få flere tellingsdata fra kommunale veier. Hovedsakelig er det viktig med data som er jevnt fordelt over landet. De tellinger som i dag er tilgjengelige kommer fra de største byene eller fra nabokommunene. 

Resultatene fra modelleringen er også brukt i SSBs arbeid med utslipp til luft og Statens vegvesen har et ønske om å bruke trafikktallene inn i Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

Om publikasjonen

Tittel

Modellering av trafikk på kommunale veier. Beskrivelse av metode

Ansvarlige

Ola Erik Nordbeck, Øyvind Langsrud

Serie og -nummer

Notater 2015/46

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet.

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9269-9

Antall sider

29

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt