Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene

Publisert:

Av de over 4,5 millioner innbyggerne som i 2017 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, hørte 58 prosent inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

Avløpstatistikken viser samtidig at 34 prosent av innbyggerne tilknyttet avløpsanlegg på 50 personekvivalenter (pe) eller større, ikke oppfylte rensekravene, og at 9 prosent av tilknytningen hadde ukjent oppfyllelse (skyldes manglende grunnlagsdata).

Oppfyllelse av rensekravene er en sentral del av driften av et avløpsanlegg. Myndighetene setter derfor krav til funksjonaliteten til de ulike renseanleggene, i hovedsak av miljømessige og hygieniske årsaker.

Figur 1. Oppfyllelse av rensekrav for innbyggere tilknyttet store avløpsanlegg (50 pe eller mer) etter kapittel 13 og 14 iht. forurensningsforskriften. Fylke. 2017. Antall tilknyttede innbyggere

Rensekrav oppfylt Rensekrav ikke oppfylt Oppfyllelse av rensekrav ukjent
Finnmark Finnmárku 43317 8959 10016
Troms Romsa 67284 60553 13211
Nordland 86211 41031 54262
Nord-Trøndelag 40029 40016 8320
Sør-Trøndelag 156071 91933 11363
Møre og Romsdal 87114 57001 69015
Sogn og Fjordane 35036 27059 10371
Hordaland 107796 266471 38608
Rogaland 92894 276563 45317
Vest-Agder 64842 92322 1275
Aust-Agder 17975 35099 50710
Telemark 35079 79489 33069
Vestfold 107850 110921 3084
Buskerud 159129 70227 4368
Oppland 84650 40901 4758
Hedmark 105027 28193 4292
Akershus og Oslo 1204579 41962 25914
Østfold 113343 155676 303

Fylke versus kommune i forhold til oppfyllelse av krav

I tilknytning til statistikken på oppfyllelse av rensekrav finnes også mer detaljerte sammenstillinger av anlegg som hører inn under henholdsvis kapittel 13 og 14 i Forurensningsforskriften.

Forskjellen på kapittel 13 og 14 anlegg

Kommunen er forurensningsmyndighet for kapittel 13 anleggene iht. Forurensningsforskriften mens kapittel 14 hører inn under fylkesmannens ansvarsområde. Bakgrunnen for skillet ligger i størrelsen på tettbebyggelsen som avløpsanleggene mottar avløp fra.

Kapittel 13 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann/elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. Kapittel 14 derimot gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn eller lik 2000 pe til ferskvann/elvemunning eller større enn 10.000 pe til sjø.

Utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe holdes utenom både kapittel 13 og 14 (egen forskriftshjemmel for akkurat disse utslippene).

Av totalt 2 714 avløpsanlegg 50 pe eller større hører 2 367 av dem inn under kapittel 13 («små tettbebyggelser») og 347 utgjør kapittel 14-anlegg («store tettbebyggelser»). Generelt er rensekravene noe strengere for kapittel 14-anleggene.

Resultatet for kapittel 13 anleggene i forhold til oppfyllelse, ikke oppfyllelse og ukjent oppfyllelse var henholdsvis 54, 25 og 21 prosent av innbyggertilknytningen, mens for kapittel 14 var resultatet 58, 36 og 6 prosent. Oppfyllelsen av rensekrav for kapittel 13-anleggene var dermed noe lavere enn kapittel 14, samtidig som en større andel havner i kategorien «ukjent oppfyllelse».

Tre av fem personer tilknyttet anlegg med høygradig rensing

I 2017 var 62 prosent av landets innbyggere tilknyttet høygradige renseanlegg, det vil si at avløpsvannet renses biologisk og/eller kjemisk.

Figur 2. Andel av befolkingen tilknyttet ulike typer avløpsanlegg. Fylke. 2017

Store anlegg med høygradig rensing Store anlegg med mekanisk, naturbasert eller annen type rensing Store anlegg med direkte utslipp (urenset) Små anlegg (under 50 pe) - minirenseanlegg Små anlegg (under 50 pe) - slamavskiller, tett tank eller kunstig våtmark ("septik") Små anlegg (under 50 pe) - annen rensing Små anlegg (under 50 pe) - direkte utslipp (urenset)
Finnmark Finnmárku 5806 40710 15776 112 11883 7 2001
Troms Romsa 7066 127222 6760 130 36251 2 3875
Nordland 4175 142707 34622 747 69186 538 6382
Nord-Trøndelag 55273 33092 0 969 28696 4017 301
Sør-Trøndelag 39200 218644 1523 914 46348 175 753
Møre og Romsdal 15350 178369 19411 290 57470 219 3073
Sogn og Fjordane 16038 53119 3309 333 36646 18 2778
Hordaland 239365 161345 12165 3827 88261 253 2074
Rogaland 276480 132462 5832 2067 39580 153 995
Vest-Agder 141532 16907 0 1434 20369 161 297
Aust-Agder 101499 2285 0 1314 20740 62 607
Telemark 147081 556 0 1370 26899 181 511
Vestfold 221515 340 0 3372 24626 32 6
Buskerud 230435 3289 0 1998 39053 203 78
Oppland 128388 1921 0 991 66231 813 44
Hedmark 129499 8013 0 1429 58090 378 632
Akershus og Oslo 1272420 35 0 14722 34013 3700 501
Østfold 269292 30 0 11124 16561 374 53
Resten av landet 658753 1087670 99398 9389 414321 5382 22232
Nordsjøfylkene 2641661 33376 0 37754 306582 5904 2729
Hele landet 3300414 1121046 99398 47143 720903 11286 24961

Høygradig rensing, i motsetning til mekanisk avløpsrensing, innebærer en større evne til å rense ut forurensende stoffer fra avløpsvannet før utslipp ved renseanleggene. Spesielt gjelder dette fosfor og organisk materiale, men også andre typer forurensning.

21 prosent av innbyggerne var tilknyttet mekanisk eller annen type rensing, 2 prosent hadde urensede utslipp, mens de resterende 15 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe) med dels varierende type rensing.

974 tonn fosfor i 2017

For landet sett under ett er utslippene av fosfor fra kommunale avløpsanlegg, som er på 50 pe eller større, beregnet til 974 tonn i 2017. Målt per tilknyttet innbygger utgjør dette utslippet 0,22 kilo fosfor per år.

Figur 3

Figur 3. Totalt utslipp av fosfor (tonn TOT-P) og utslipp per tilknyttet innbygger (kg/innbygger) for ulike kyststrekninger. 2017

Dersom vi også legger til estimert utslipp fra lekkasje på ledningsnettet (155 tonn) og små anlegg (352 tonn), utgjør totalen fra avløpssektoren om lag 1 480 tonn fosfor. Til sammenligning viser SSBs gjødselundersøkelse at det i form av mineral- og husdyrgjødsel i 2013 ble tilført 15 200 tonn fosfor på norske jordbruksareal. I et ressursperspektiv, ville i en ideell verden med bedre ressursutnyttelse, dagens fosforutslipp fra norsk avløpssektor ha dekt litt i underkant av 10 prosent av fosforbehovet i norsk landbruk.

Renseeffekten på norske avløpsanlegg i 2017 er i snitt beregnet til 69 prosent av tilført mengde fosfor. Regionalt er renseeffekten generelt høyere i fylkene på Østlandet og i Trøndelag, hvor rensekravene også er strengere og resipientkapasiteten mindre ovenfor kloakk- og avløpsforurensninger.

Kontakt