90451_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nri/aar
90451
Høy disponibel inntekt og sparing for Norge
statistikk
2012-11-22T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
nri, Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, offentlig forvaltning, ikke-finansielle foretak, finansielle foretak, husholdninger, ideelle organisasjoner, produksjon, produksjonspris, driftsresultat, inntekter, sparing, sparerate, disponibel inntekt, FISIM, nettofinansinvestering, aksjeutbytteNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap2010-2011

Statistikken vil fra 7. juni 2017 publiseres som Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap beskriver økonomiske transaksjoner for institusjonelle sektorer i nasjonalregnskapet. Institusjonelle sektorer i inntekts-, kapital- og finansregnskapet oppdateres kvartalsvis i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy disponibel inntekt og sparing for Norge

Reviderte tall for nasjonalregnskapet årene 2010 og 2011 viser en høyere disponibel inntekt og sparing for Norge enn ved forrige publisering.

Disponibel inntekt for Norge var på 2 180 milliarder kroner i 2010, en oppjustering på nærmere 21 milliarder kroner fra de foreløpige tallene. Revisjonen skyldes hovedsakelig en tilsvarende oppjustering av bruttonasjonalproduktet (BNP). Konsumet er revidert opp med 4 milliarder kroner, og sparingen for Norge er dermed oppjustert nærmere 17 milliarder kroner. Sparing for Norge er beregnet til 532 milliarder kroner i 2010.

De reviderte foreløpige tallene for 2011viser at sparingen nå er beregnet til 656 milliarder kroner. Også oppjusteringen for 2011 skyldes i første rekke en oppjustering av BNP med 29 milliarder kroner, mens konsumet er 8 milliarder kroner høyere enn tidligere antatt.


Fortsatt vekst i disponibel realinntekt for Norge

Etter en sterk nedgang i 2009 har det de siste to årene vært en vekst i disponibel realinntekt for Norge. Disponibel realinntekt økte med 3,4 prosent fra 2009 til 2010, mens veksten fra 2010 til 2011 er beregnet til 6 prosent. Hovedårsaken til økningen fra 2010 til 2011 var bedring i bytteforholdet overfor utlandet. Prisutviklingen på olje og gass er viktig for utviklingen i bytteforholdet, og bidro med 4,7 prosentpoeng av veksten i disponibel realinntekt. Endringen i bytteforholdet bidro samlet sett med 4,5 prosentpoeng av veksten.

Bidrag til vekst i disponibel realinntekt fra året før for Norge. Prosent
 
 2008200920102011
 
Disponibel realinntekt for Norge5,8     -10,8     3,4     6,1
Vekstbidrag fra    
Produksjonsvekst i oljevirksomhet-0,8-0,7-1,4-1,0
Produksjonsvekst ellers0,2-2,01,52,2
Endring i bytteforholdet6,7-9,12,64,5
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass6,0-8,12,04,7
Endring i rente- og stønadsbalansen-0,20,90,70,4
 

Lavere sparing i husholdningene

Disponibel inntekt for husholdningene i 2010 er nedjustert med 4,3 milliarder kroner. Det største bidraget til revisjonen kom fra lønnsinntektene, som er justert ned med 7,4 milliarder kroner. Effekten av denne revisjonen dempes imidlertid av at husholdningenes netto formuesinntekter for 2010 er oppjustert med om lag 9 milliarder kroner.

Husholdningenes sparing i 2010 har også blitt påvirket av at konsumet er oppjustert med 1,8 milliarder. Sparingen er dermed justert ned med om lag 5,5 milliarder i 2010. Spareraten i husholdningene var på 5,8 prosent, mot 6,3 prosent i de foreløpige anslagene.

Husholdningenes disponible inntekt i 2011 er revidert ned med 5,5 milliarder kroner. Nedjusteringen er i stor grad forårsaket av en nedjustering i lønnsinntektene og i husholdningenes formuesinntekter. Revisjonen i husholdningenes formuesinntekter skyldes i stor grad ny informasjon om mottatt aksjeutbytte i 2011. Inntektene fra næringsvirksomhet er justert opp med 1,8 milliarder kroner fra forrige publisering. Husholdningenes sparerate er beregnet til å være 7,3 prosent i 2011, en nedjustering på om lag 1 prosentpoeng fra tidligere anslag.

For mer om husholdningene, se kvartalsvis institusjonelt nasjonalregnskap .


Høy sparing i offentlig forvaltning

Endelige tall for 2010 i offentlig forvaltning er lite revidert sammenlignet med forrige publisering. Sparingen i offentlig forvaltning i 2010 var på 311 milliarder kroner. I 2011 er sparingen nedjustert med over 7 milliarder kroner fra de første anslagene og beregnet til 398 milliarder kroner. Nedjusteringen i statsforvaltningen kan i hovedsak forklares med høyere anslag på konsumet. Kommuneforvaltningen har lav sparing i motsetning til staten. Sparingen og nettofinansinvesteringen i kommunene har vært negativ de siste årene.


Lave nettofinansinvesteringer i foretakene

Endelige tall for 2010 viser at sparingen i foretakssektoren var på 156 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 23 milliarder kroner i forhold til forrige publisering. Foretakssektoren økte sparingen med 14 milliarder kroner fra 2010 til 2011. Nettofinansinvesteringer i 2010 var om lag 6 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på 4 milliarder kroner fra det foreløpige anslaget.

Nettoinvesteringene var høyere enn sparingen i 2011. Dette medførte at foretakene hadde negative nettofinansinvesteringer, eller netto opplåning, på 5 milliarder kroner, noe som er omtrent det samme som tidligere anslått.

Revisjonstabell 2010 og 2011, utvalgte nasjonalregnskapsstørrelser. Milliarder kroner
 
 20102011
 Reviderte tallTidligere publisertRevisjonReviderte tallTidligere publisertRevisjon
 
For Norge totalt      
Bruttonasjonalinntekt2 5742 553212 7882 76820
Kapitalslit 364 365-1 381 383-2
Nasjonalinntekt2 2112 189222 4072 38522
Disponibel inntekt for Norge2 1802 159212 3782 35622
Sparing for Norge 532 51517 656 64214
Netto anskaffelse av ikke-finansiell kapital 229 20127 282 24834
Netto finansinvestering for Norge 302 31211 372 392-20
 

Revisjoner før 2010


Netto formuesinntekter fra utlandet i 2005 og lønnskostnader i foretakssektoren i 2008 og 2009 er revidert som følge av ny informasjon. I tillegg er produksjon og eksport revidert opp med om lag 25 milliarder kroner i 2009. For nærmere omtale om denne endringen, se årlig nasjonalregnskap . Konsekvensen av endret lønnsinformasjon er at husholdningenes sparerate i 2008 er oppjustert fra 3,5 prosent til 3,8 prosent, mens den i 2009 er oppjustert fra 6,8 prosent til 7,1 prosent.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen