Økonomiske analyser: 4/2007

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.1 MB)

Artikler

 • Internasjonal økonomi : konjunkturutviklingen i Norge

  Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien.

 • Klimagassutslipp svakt ned i 2006

  2006 gikk de norske klimagassutslippene svakt ned, først og fremst på grunn av reduserte utslipp fra industrien og olje- og gassvirksomheten.

 • Raskere klimaendringer enn ventet?

  Til tross for stor oppmerksomhet og nye ambisiøse nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner på kort og lang sikt, kan man likevel stille spørsmål om vi tar klimaproblemet alvorlig nok.

 • Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa

  Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store
  forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.