Økonomiske analyser, 4/2007

Relativt få har lav inntekt, men større forskjeller mellom grupper

Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa

Publisert:

Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen. Særlig blant unge og eldre finner vi mange med lavinntekt i Norge, henholdsvis 26 og 21 prosent. Norge skiller seg også fra resten av landene ved at det er en relativt mye høyere andel med lavinntekt blant eldre kvinner.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt