Økonomiske analyser: 3/2013

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.3 MB)

Artikler

  • Konjunkturtendensene

    Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt meget lav.

  • Internasjonal økonomi

    Den internasjonale konjunkturnedgangen fortsetter. Stram finanspolitikk bidrar fortsatt til å hemme veksten i OECD-området.

  • Konjunkturutviklingen i Norge

    Den økonomiske veksten målt med BNP Fastlands-Norge var 3,4 prosent i 2012.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.