Økonomiske analyser: 3/2003

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (566 KB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Fortsatt rentenedgang vil igjen gi vekst i norsk økonomi.

 • Røyke eller ikke røyke - sigaretter eller rullings?

  I internasjonal målestokk har forbruket av rullings vært uvanlig høyt i Norge. Fabrikkfremstilte og hjemmerullede
  sigaretter har hatt ulik avgiftsats, noe som har bidratt til å forsterke forskjellene i utsalgspris.

 • Russisk rullett?

  Etter at de fleste industriland har ratifisert Kyoto-protokollen, er ikrafttredelse nå bare avhengig av russisk
  ratifikasjon. Denne artikkelen diskuterer noen av de forhold russiske myndigheter trolig analyserer nøye i
  forkant av en eventuell ratifikasjon.

 • Mødre med 1-2-åringer - mye sammen med barna?

  Kontantstøtte for foreldre med barn i alderen 1-2 år ble innført i 1998/99. Jevnt over bruker mødre med
  så små barn mye tid på barna.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.