Økonomiske analyser: 2/2009

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Tjenestehandel med utlandet har økt mye

  Tjenestehandelen med utlandet har nesten doblet seg fra 1999 til 2008.

 • Hvordan påvirkes husholdningenes strømpris av endret spotpris?

  Kraftmarkedet i Norge er delt i en nordisk kraftbørs (Nord Pool) og flere sluttbrukermarkeder, hvor de fl este
  kunder kjøper strøm fra en leverandør.

 • Skattebegrensning gjennom "80-prosentsregelen"

  For noen skattytere kan utlignet skatt bli forholdsvis høy, samtidig som den alminnelige inntekten er relativt lav. Den såkalte 80-prosentsregelen innebærer at formuesskatten skal settes ned dersom summen av formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt overstiger 80 prosent av skattyters alminnelige inntekt.

 • Derfor fikk vi skattereformen i 2006

  Skattereformen i 1992 ga oss et skattesystem med et relativt stort spenn mellom marginalskattene på kapital og lønn og den introduserte delingsmodellen, som bestemmer hvordan næringsinntekt skal fordeles på lønn og kapital.

 • Statistikk som pådriver for fremskritt

  Tre initiativ for å måle fremskritt ”beyond GDP” eller bruttonasjonalproduktet, er det globale prosjektet ”Measuring the progress of societies”, som gjennomføres i regi av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Eurostats arbeid med å utvikle en ny indeks for EU, og ”Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress”, oppnevnt av Frankrikes president Sarkozy med Joseph Stiglitz som leder. Artikkelen presenterer og sammenholder disse initiativene, og refl ekterer over deres relevans for SSB.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.