Økonomiske analyser, 2/2009

Derfor fikk vi skattereformen i 2006

Publisert:

Skattereformen i 1992 ga oss et skattesystem med et relativt stort spenn mellom marginalskattene på kapital og lønn og den introduserte delingsmodellen, som bestemmer hvordan næringsinntekt skal fordeles på lønn og kapital. Dette ga insentiver for en del småbedriftseiere til å organisere seg ut av delingsmodellen. I perioden etter skattereformen i 1992 observerer vi en klar økning i ikke-delingspliktige aksjeselskaper, som var en viktig motivasjon for at en satte i gang arbeidet med 2006-reformen, jf Skauge-utvalget. Det har imidlertid vist seg vanskelig å identifisere slike skattemotiverte organisasjonsendringer i databaserte analyser. Med etableringen av Aksjonærregisteret er dette endret, og i denne artikkelen vises det til resultater fra analyser basert på informasjon fra denne datakilden. Det vises at skattemotiverte organisasjonsmessige skift har bidratt til økningen i ikke-delingspliktige selskaper, men at dette har hatt liten innvirkning på økningen i inntektsulikhet i perioden etter 1992-reformen.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt