Økonomiske analyser: 2/2007

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.5 MB)

Artikler

 • Økonomi, miljø og levekår i Arktis

  Nordområdene er sterkt påvirket av både den globale økonomiske utviklingen og klimaproblemene. Klimaproblemene
  gir sterkere utslag på høyere breddegrader og forventes å endre natur og levevilkår i Arktis
  langt utover de allerede betydelige endringene som observeres i dag.

 • Innovasjon i norsk næringsliv

  Innovasjonsstatistikk gir en klar pekepinn på næringslivets evne til omstilling og nyskaping. I overkant av en fjerdedel av norske foretak introduserte nye eller vesentlig forbedrede produkter eller prosesser i undersøkelsesperioden, og kan kalles innovative.

 • Teknologiske og organisatoriske endringer og eldre arbeidstakeres tilknytning til arbeidsmarkedet

  Flere menn over 60 år i virksomheter som har tatt i bruk nye produksjonsprosesser går av med tidligpensjon
  enn i virksomheter som ikke har tatt i bruk nye prosesser.

 • Kan toveiskommunikasjon gi et mer velfungerende kraftmarked?

  Kortsiktig etterspørselsrespons er viktig for et velfungerende kraftmarked. I dagens kraftmarked mangler imidlertid en stor andel av strømkundene incentiver til kortsiktig prisrespons.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.