Økonomiske analyser: 2/2004

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (820 KB)

Artikler

 • Kapitalinnsats og produktivitet i norsk industri 1993-2002 : Revurderinger i lys av mikrodata

  En ny metode basert på kapitaldata fra SSBs regnskapsstatistikk viser at realkapital og kapitalinnsats i større grad er påvirket av konjunkturutviklingen enn hva tallene fra nasjonalregnskapet (NR) viser.

 • Klimapolitikk og teknologisk endring

  Nesten hele jordens kommersielle energiforsyning dekkes i dag av fossile brennstoffer. Ifølge anbefalingene fra FNs klimapanel må disse innen 50 år i stor grad erstattes av energikilder som ikke gir utslipp av klimagasser.

 • Boligprisene i Oslo på 1990-tallet

  Hvor mye har boligprisene i Oslo steget siden oppgangen begynte tidlig på 1990-tallet? Har de steget mer
  enn i resten av landet? Har alle boligtyper i Oslo steget like mye i pris? Hvis ikke, hvilke typer har steget
  mest og hvor mye?

 • Fører høy oljepris til økt oljeboring?

  Hvor lenge vil OPEC se seg tjent med høye oljepriser? Det avhenger blant annet av hvordan oljeprisen påvirker
  leting og utbygging av nye oljefelt i land utenom OPEC.

 • Bør OECD-målsettingen i norsk forskningspolitikk opprettholdes?

  Opptrappingsplanen for norsk forskning tar sikte på å øke forskningsinnsatsen i Norge slik at den kommer
  opp på nivå med gjennomsnittet i OECD-området.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.