Økonomiske analyser: 1/2016

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (5.3 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  De negative effektene av oljeprisfallet dempes på kort sikt av svakere krone og ekspansiv finans- og pengepolitikk. Men norsk økonomi står overfor utfordringer på lengre sikt.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  En bred gjennomgang av den internasjonale økonomien: Hvordan er utviklingen hos Norges handelspartnere og i de store framvoksende økonomiene? 

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Norsk økonomi har fra sommeren 2014 vært inne i en klar konjunkturnedgang. Oljeprisen har stupt og oljeinvesteringene har falt markert. BNP Fastlands-Norge økte i 2015 med bare 1,0 prosent, den svakeste veksten siden finanskrisen i 2009. 

 • Økonomisk vekst

  Norge har gått fra å være et middels rikt land i 1970 til å bli det rikeste OECD-landet på slutten av 2000-tallet. Hva har bidratt til den enorme inntektsveksten fram til 2008, og hvilke komponenter har trukket inntekten ned siden?

 • Befolkning og arbeidsinnsats

  Les om befolkningssammensetningen, yrkesdeltagelsen og sysselsettingen i Norge, og hvilket potensial vi har for økt arbeidsinnsats framover.

 • Offentlig forvaltning

  Som følge av sterk nedgang i petroleumsinntektene ble offentlig forvaltnings samlede inntekter redusert fra 2014 til 2015. Samtidig steg utgiftene: Sektorens nettofinansinvesteringer, eller samlede overskudd, ble redusert med 95 milliarder kroner.

 • Husholdningene

  Hvordan er utviklingen i husholdningenes disponible realinntekt, forbruk, sparing, formue og gjeld?

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.