Økonomiske analyser: 1/2013

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (7.1 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  Vi har bak oss et år med stagnasjon og til dels nedgang i økonomisk aktivitet internasjonalt. Ikke minst i Europa er utviklingen fortsatt svært dyster. Norge derimot, hadde i 2012 den høyeste produksjonsveksten siden finanskrisen.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Den internasjonale konjunkturnedgangen forsterket seg mot slutten av 2012. Stram finanspolitikk bidrar til å kvele den økonomiske veksten i OECD-området.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet 2010/2011 fortsatte gjennom det meste av 2012, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten i 4. kvartal ble lavere enn trendveksten i BNP Fastlands- Norge.

 • Økonomisk vekst

  Disponibel inntekt for Norge var 507 000 kroner per innbygger i 2012. Denne inntektens reelle kjøpekraft var nesten dobbelt så høy som i 1990 og 78 prosent høyere enn gjennomsnittsinntekten i OECD-området.

 • Befolkning og arbeidsinnsats

  En svært høy arbeidsinnvandring har vært den viktigste årsaken til sterk vekst i folketallet og arbeidsstyrken i de siste årene.

 • Offentlig forvaltning

  Dette kapitlet gir oversikt over inntekter og utgifter, konsum, sysselsetting og investeringer i offentlig forvaltning.

 • Husholdningene

  I de senere årene har det vært en betydelig økning i husholdningens disponible realinntekter.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.