Økonomiske analyser: 1/2007

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (1.9 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  Høykonjunkturen i norsk økonomi forsterket seg gjennom 2006. Det var høy økonomisk vekst, sysselsettingen økte nærmest rekordartet, og arbeidsledigheten falt til et nivå nær bunnpunktet fra konjunkturoppgangen i siste halvdel av 1990-tallet.

 • Konjunkturtendensene

  Den høye veksten i norsk økonomi fortsatte i 2006 med uforminsket styrke og vi har aldri tidligere registrert en så kraftig økning i sysselsettingen som i fjor.

 • Den økonomiske politikken

  Siden behandlingen av statsbudsjettet for 2002 har den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for budsjettpolitikken.

 • Produksjonsevne og konsummuligheter

  Økonomisk utsyn gir en omfattende analyse og beskrivelse
  av den aktuelle økonomiske situasjonen og en
  vurdering av den løpende økonomiske utviklingen.

 • Produksjon og markedsforhold

  Henholdsvis 19 og 3 prosent av BNP ble anvendt til konsum og investeringer i offentlig forvaltning i 2006.

 • rbeidsmarkedet

 • Lønns- og prisutviklingen

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte lønn per normalårsverk med 4,1 prosent i 2006, mot 4,0 prosent i 2005.

 • Husholdningene

  Ifølge foreløpige anslag gikk husholdningenes disponible
  inntekter ned med om lag 1,5 prosent fra 2005 til
  2006.

 • Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

  Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 366 milliarder kroner i 2006 viser foreløpige beregninger.

 • Befolkningsutvikling

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.