Økonomiske analyser: 1/2000

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (18.7 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  2000 ble et konsolideringsår for norsk økonomi. Veksten i produksjon og sysselsetting ble svært moderat, og høykonjunkturen fra siste halvdel av 1990-tallet ble lagt bak oss.

 • Internasjonal økonomi

  Anslagene for BNP-veksten hos Norges handelspartnere er kraftig oppjustert i løpet av det siste året.

 • Norsk økonomi

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall økte BNP for Fastlands-Norge med 0,8 prosent i fjor, etter en gjennomsnittlig vekst på vel 3,5 prosent per år gjennom de foregående seks årene.

 • Norsk økonomi : Offentlig forvaltning og økonomisk politikk

  Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken stor betydning for forløpet til samlet innenlandsk etterspørsel og aktiviteten i fastlandsøkonomien.

 • Norsk økonomi : Bedriftene

  1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998.

 • Norsk økonomi : Arbeidsmarkedet

  Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet økte antall sysselsatte personer med 11 000 fra 1998 til 1999, tilsvarende 0,5 prosent.

 • Norsk økonomi : Lønns- og prisutviklingen

  Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge

 • Norsk økonomi : Husholdningene

  Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall og modellbaserte anslag økte husholdningenes disponible inntekt nominelt med om lag 5 prosent fra 1998 til 1999.

 • Befolkningsutviklingen

  Ved inngangen til 2000 bodde det om lag 4 479 000 mennesker i Norge.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.