Vi brukte nesten 100 milliarder på ferie i Norge

Publisert:

Norske husholdninger brukte 99 milliarder feriekroner i Norge i 2017, ifølge foreløpige beregninger. Samlet turistkonsum er beregnet til 177 milliarder kroner – en oppgang på 2 prosent fra året før.

De norske husholdningene brukte 99 milliarder kroner på å feriere i Norge og på transport og pakkereiser som tok dem ut av landet, viser nye tall fra Satellittregnskapet for turisme.

Dette utgjør en vekst i deres turistkonsum på 1,6 prosent fra året før målt i volum.

Utgifter til fly, båt og pakkereiser som er betalt til norsk tilbyder, regnes som konsum i Norge til tross for at turen går utenlands.

Kjøp av pakkereisetjenester og lignende utgjorde om lag 19 prosent av husholdningenes turistkonsum i Norge og økte med 4 prosent i volum. Dette trakk dermed opp den samlede veksten i norske husholdningers turistkonsum i Norge med 0,7 prosentpoeng. I tillegg bidro kjøp av såkalte ikke-karakteristiske produkter i løpet av feriene som klær, dagligvarer og bruke egen hytte innenlands, til å trekke opp veksten med 0,6 prosentpoeng. For øvrig var det en volumnedgang i husholdningenes kjøp av overnattings- og serveringstjenester.

De utenlandske turistene brukte i underkant av 53 milliarder kroner i Norge i 2017 og korrigert for prisendringer, økte forbruket med 2,8 prosent. Deres andel av samlet turistkonsum er for 2017 beregnet til 29,8 prosent.  

Alle tall for 2017 er foreløpige.

Figur 1. Endring av turistkonsumet i volum fra året før

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
I alt 0.4 -4.0 2.8 3.1 4.7 3.5 2.1 2.1 3.3 2.0
Utlendinger -2.3 -4.7 6.6 4.3 4.6 2.5 4.4 9.0 7.7 2.8
Norske husholdninger 2.2 -1.8 2.4 1.8 5.9 5.7 1.1 0.9 1.5 1.6
Norske forretningsreisende -0.9 -9.6 -1.4 5.7 0.6 -2.7 1.8 -5.2 1.8 1.6

Reiselivsnæringenes bidrag til BNP

I 2017 er bruttoproduktet i reiselivsnæringene beregnet til 120 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,7 prosent fra 2016 målt i volum og utgjorde 4,3 prosent av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge.

Overnattings- og serveringsvirksomhet og passasjertransport- og reiseformidlingstjenester sto for om lag en tredel hver av bruttoproduktet. Den resterende tredelen fordelte seg mellom kultur- og fritidstjenester og utleietjenester.

Figur 2. Bruttoprodukt i reiselivsnæringene. Andel. 2017*

Prosent
Overnattig og servering 35.3
Transport og reisebyrå mv. 32.4
Kultur og fritid 16.4
Utleie og leasing 15.8

Mye av bruttoproduktet fra passasjertransport- og reiseformidlingstjenestene er et resultat av at norske tilbydere frakter norske turister ut av Norge – eller til og med folk som aldri skal innom Norge. Dette inkluderes allikevel i det norske satellittregnskapet for turisme da bruttoproduktet tilfaller norsk økonomi uavhengig av hvor tjenestene er levert og hvor kundene bor.

Mange jobber med reiseliv

Det var 166 400 årsverk knyttet til reiselivsnæringene i 2017, noe som er en økning på 2,4 prosent fra året før.

Økningen i alle årsverk i Fastlands-Norge var 1 prosent i samme periode. Reiselivsnæringene økte dermed sin andel av sysselsettingen i Fastlands-Norge. Andelen er beregnet til 6,9 prosent.

Kontakt