Vekst i alle fylker i fjor – utenom Rogaland

Publisert:

Rogaland hadde i 2017 volumnedgang i bruttoproduktet for andre år på rad, viser foreløpige tall. Andre fylker som har slitt etter oljeprisfallet, hadde positiv utvikling i 2017.

Bruttoproduktet i Rogaland hadde en volumnedgang på 0,4 prosent i 2017 etter et fall på 1,3 prosent året før, viser nye tall fra Fylkesfordelt nasjonalregnskap. Til sammenligning var den årlige gjennomsnittlige volumveksten i Rogaland fra 2009 til 2015 på 2,7 prosent.

Over 60 prosent av den landbaserte petroleumsaktiviteten ligger i Rogaland, som ble hardt rammet av oljeprisfallet i andre halvdel av 2014. Fylket har også en stor andel av oljeleverandørvirksomheten i Norge, og tjenester tilknyttet oljeutvinning bidro til å trekke ned veksten i fylket både i 2016 og 2017.

Metodeendring for tjenester tilknyttet olje og gass

Fra og med årgangen 2015 har det vært en metodeendring i fylkesfordelt nasjonalregnskap for næringen tjenester tilknyttet olje og gass. Alle bedrifter som ble lokalisert på kontinentalsokkelen ble omkodet til fastlandet, og dette medfører brudd i de fylkesfordelte tallene for denne næringen. Dette påvirker særlig Rogaland i overgangen mellom 2014 og 2015.

Figur 1. Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig. Prosent

2009-2015 2016 2017
Finnmark 2.7 1.4 2
Troms - Romsa 2.3 5.3 2.1
Nordland 1 1.1 1.9
Nord-Trøndelag (-2017) 2 1.9 2.9
Sør-Trøndelag (-2017) 2.5 1.7 2.9
Møre og Romsdal 1.6 -3.7 0.7
Sogn og Fjordane 1.7 2.2 1.6
Hordaland 2.1 0.6 1.2
Rogaland 2.7 -1.3 -0.4
Vest-Agder 1.4 -4.1 0.9
Aust-Agder 0.6 0.6 2.5
Telemark 0.8 -1.5 0.7
Vestfold 1 2.7 2.1
Buskerud 1.9 -0.1 2
Oppland 1.1 2 2.3
Hedmark 1.5 1.8 2.2
Oslo 2.4 2.7 2.8
Akershus 1.7 4.9 2.5
Østfold 0.8 2.1 2.5
Bruttoprodukt Fastlands-Norge 1.6 0.9 1.9

Tegn til bedring i oljetunge fylker

De foreløpige tallene for 2017 viser at andre fylker som har sterke innslag av oljerelaterte næringer, som Vest-Agder og Møre og Romsdal, hadde en økning i bruttoproduktet på henholdsvis 0,9 og 0,6 prosent etter nedgang de to foregående årene. Det betyr at fylkene fortsatt var godt under aktivitetsnivået før oljeprisfallet. Ser man de tre årene 2015–2017 under ett, hadde Vest-Agder en nedgang på i overkant av 5 prosent, mens Møre og Romsdal hadde nedgang på vel 4 prosent.

Mye av den svake utviklingen i Møre og Romsdal kan ses i sammenheng med utviklingen i offshorevirksomheten. I Vest-Agder er det særlig maskinindustrien som påvirker tallene. I 2017 bidro maskinindustrien klart mindre negativt.

Aktiviteten i Hordaland, som også er et fylke med stor oljerelatert virksomhet, økte med 1,2 prosent i 2017 etter svak positiv vekst de to foregående årene. Samlet økte aktivitetsnivået med 2,3 prosent i treårsperioden 2015–2017, noe som er klart under snittet for BNP Fastlands-Norge på 4,2 prosent.

Telemark har en foreløpig anslått vekst på 0,7 prosent i 2017 etter en nedgang på 1,5 prosent året før. I 2016 var det hovedsakelig kjemisk industri, som er viktig for fylket, som dempet veksten, mens i 2017 bidro denne svakt positivt. Ellers forklares det meste av oppgangen i 2017 med høy aktivitet i bygg og anleggsvirksomhet.

Tre fylker, Akershus, Vestfold og Sør-Trøndelag, har hatt en vekst på over 9 prosent de tre siste årene. I 2017 var veksten i fylkene mellom 2,1 og 2,9 prosent og over veksten i BNP Fastlands-Norge. Tett etter disse fylkene følger Oslo, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms med like over eller under 8 prosent vekst for årene 2015–2017.

Husholdningenes disponible inntekt i 2016

Fylkesfordelte tall for husholdningens disponible inntekt per innbygger er relativt jevnt fordelt over fylker. Landsgjennomsnittet var på 260 684 kroner i 2016. Nivået var høyest i Oslo, Akershus, Rogaland, mens Hordaland lå på landsgjennomsnittet.

Husholdningenes disponible inntekt per innbygger lå 12 prosent over landsgjennomsnittet i Oslo og 8 prosent over i Akershus i 2016, begge deler som i 2015. Rogaland lå 3 prosentpoeng over landsgjennomsnittet i 2016 som er en liten nedgang fra 2015. Nedgangen skyldes i stor grad at formuesinntektene og lønnsinntektene til husholdningene gikk ned.  Dette må igjen sees i sammenheng med at Rogaland var et av de fylkene som ble hardt rammet av oljeprisfallet.

Revisjoner

Til publiseringen av endelige fylkesfordelte tall for 2016 har det blitt foretatt revisjoner fra de foreløpige tallene som ble publisert i mars i år. Revisjonene kommer i hovedsak som følge av at vi innarbeider et mer omfattende tallmateriale i endelige tall enn det som ligger til grunn for foreløpige tall.