Stabil vekst i Fastlands-BNP i 2017

Publisert:

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i 4. kvartal 2017, om lag samme veksttakt som de tre foregående kvartalene. Fra 2016 til 2017 var økningen på 1,8 prosent mot 1,0 prosent året før.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge
1. kv. 2005 86.75 76.71
2. kv. 2005 87.21 78.78
3. kv. 2005 87.93 78.85
4. kv. 2005 88.13 80.31
1. kv. 2006 88.7 81.04
2. kv. 2006 88.81 82.04
3. kv. 2006 89.72 82.54
4. kv. 2006 91.36 84.92
1. kv. 2007 91.43 85.95
2. kv. 2007 91.43 86.25
3. kv. 2007 92.6 88.38
4. kv. 2007 93.61 88.92
1. kv. 2008 92.47 88.27
2. kv. 2008 92.51 89.53
3. kv.2008 92.35 89.85
4. kv. 2008 92.63 87.82
1. kv. 2009 91.88 87.43
2. kv. 2009 91.08 87.55
3. kv. 2009 91.13 87.29
4. kv. 2009 91.18 87.88
1. kv. 2010 92.98 89.28
2. kv. 2010 91.99 89.02
3. kv. 2010 89.71 89.4
4. kv. 2010 92.22 89.24
1. kv. 2011 92.26 90.06
2. kv. 2011 91.88 90.76
3. kv. 2011 93.36 91.2
4. kv. 2011 93.41 91.83
1. kv. 2012 95.4 93.55
2. kv. 2012 95.63 93.79
3. kv. 2012 94.24 94.43
4. kv. 2012 95.01 95.12
1. kv. 2013 95.22 95.81
2. kv. 2013 95.91 95.83
3. kv. 2013 96.85 96.77
4. kv. 2013 96.68 97.5
1. kv. 2014 97.16 97.69
2. kv. 2014 97.87 98.62
3. kv. 2014 98.27 98.84
4. kv. 2014 99.51 99.45
1. kv. 2015 99.24 99.73
2. kv. 2015 99.74 100.03
3.kv. 2015 100.91 100.19
4.kv. 2015 100.11 100.05
1. kv. 2016 101.06 100.47
2. kv. 2016 100.86 100.9
3. kv. 2016 100.09 100.97
4.kv. 2016 101.97 101.16
1. kv. 2017 101.76 101.8
2. kv. 2017 102.85 102.45
3. kv. 2017 103.68 103.2
4. kv. 2017 103.39 103.81

Figur 2. Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2015=100

Bruttoinvestering i fast kapital for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
1. kv. 2005 77.39 73.89
2. kv. 2005 79.19 74.95
3. kv. 2005 81.08 76.42
4. kv. 2005 87.52 75.49
1. kv. 2006 84.52 77.33
2. kv. 2006 90.12 78.9
3. kv. 2006 87.71 79.87
4. kv. 2006 93.09 80.32
1. kv. 2007 96.07 82.09
2. kv. 2007 98.84 82.99
3. kv. 2007 101.13 84.17
4. kv. 2007 109.84 85
1. kv. 2008 104.56 86.11
2. kv. 2008 102.27 86.05
3. kv.2008 102.42 84.59
4. kv. 2008 101.38 83.68
1. kv. 2009 92.58 82.84
2. kv. 2009 89.66 84.64
3. kv. 2009 88.09 85.62
4. kv. 2009 96.45 86.09
1. kv. 2010 84.15 87.75
2. kv. 2010 84.85 87.5
3. kv. 2010 85.74 88.42
4. kv. 2010 88.6 88.97
1. kv. 2011 91.59 89.22
2. kv. 2011 89.29 89.84
3. kv. 2011 89.61 90.12
4. kv. 2011 90.92 91.14
1. kv. 2012 91.93 92.16
2. kv. 2012 92.56 93.19
3. kv. 2012 99.63 93.86
4. kv. 2012 103.63 94.02
1. kv. 2013 95.5 95.42
2. kv. 2013 100.53 95.68
3. kv. 2013 100.28 96.4
4. kv. 2013 102.4 96.58
1. kv. 2014 99.28 96.94
2. kv. 2014 101.41 97.74
3. kv. 2014 100.08 97.94
4. kv. 2014 100.01 98.65
1. kv. 2015 99.51 99.16
2. kv. 2015 100.05 99.94
3.kv. 2015 99.57 100.24
4.kv. 2015 100.88 100.66
1. kv. 2016 102.84 101.03
2. kv. 2016 105.14 100.69
3. kv. 2016 107.74 101.35
4.kv. 2016 107.68 102
1. kv. 2017 110.56 102.69
2. kv. 2017 112.01 103.63
3. kv. 2017 112.36 104.27
4. kv. 2017 114.62 105.14

Gjennom hele 2017 kom det sterkeste bidraget til veksten i Fastlands-BNP fra bygge- og anleggsvirksomhet, viser det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Aktivitet i næringen har vært høy siden 2015, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet økte med 1,4 prosent i 4. kvartal. For året samlet økte produksjonen i bygg og anlegg med 4,4 prosent, om lag som i 2016.

Sesongjusterte tall viser en klar produksjonsvekst i industri og bergverk i 4. kvartal på 1,3 prosent. Vi må tilbake til 3. kvartal i 2014 for å se tilsvarende vekst. Spesielt andre halvår 2016 hadde svake produksjonstall, og bedringen i industrien startet allerede ved inngangen til 2017. For 2017 sett under ett var industriproduksjonen 0,3 prosent høyere enn i 2016. I 4. kvartal var produksjonsoppgangen relativt bredt sammensatt, men fiskeindustrien og produksjon av metallvarer kan trekkes fram som de sterkeste bidragsyterne.

Bruttoproduktet i tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte klart gjennom 2017, spesielt de tre siste kvartalene. I 4. kvartal var sesongjustert vekst på 0,6 prosent. Fra 2016 til 2017 økte tjenesteproduksjonen samlet med 1,5 prosent. Det var god vekst i flere næringsgrupper, og spesielt forretningsmessig tjenesteyting bidro til økningen, mens nedgang i tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning dempet oppgangen. Bruttoproduktet i offentlig forvaltning økte med 0,2 prosent i 4. kvartal og med 2,0 prosent fra 2016 til 2017.

Etter oppgang i 2. og 3. kvartal falt aktiviteten i petroleumsvirksomhet med 4,7 prosent i 4. kvartal. Samlet BNP falt 0,3 prosent i dette kvartalet. I 2017 økte BNP med 1,8 prosent fra året før.

Moderat konsumvekst i husholdningene

Husholdningenes konsum økte med 0,8 prosent i 4. kvartal. Det tilsvarer om lag samme veksttakt som siden 3. kvartal 2016. Varekonsumet utviklet seg i denne perioden i hovedsak noe svakere enn tjenestekonsumet, men i 4. kvartal var det igjen varekonsumet, og da særlig økte bilkjøp, som bidro til konsumveksten. Tjenestekonsumet økte om lag som de to foregående kvartalene med en sesongjustert vekst på 0,6 prosent. Som årsgjennomsnitt økte husholdningenes konsum med 2,4 prosent i 2017, mot 1,5 prosent i 2016.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 4. kvartal. Fra 2016 til 2017 økte konsumet med 2,0 prosent.

Økning i fastlandsinvesteringene

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge økte med 2,0 prosent i 4. kvartal, og samlet for året var de 5,9 prosent høyere enn i 2016. Investeringsveksten i 4. kvartal er sterkt påvirket av investeringer i offentlig forvaltning. De høye investeringene i offentlig forvaltning dette kvartalet må imidlertid ses i sammenheng med at forsvaret mottok 3 kampfly. Offentlige investeringer økte med 5,8 prosent fra 2016 til 2017.

Husholdningenes investeringer i bolig, som har hatt en nærmest sammenhengende vekst fra tidlig 2015, falt med 4,5 prosent i 4. kvartal. Veksten i de tre foregående kvartalene bidro derimot til at boliginvesteringene var 7,1 prosent høyere i 2017 enn 2016.

Investeringene i industri og bergverk økte i andre halvår 2017 etter et fall i foregående halvår. Som årsgjennomsnitt falt investeringene i industri og bergverk med 8,0 prosent i 2017, etter å ha økt med 8,1 prosent året før.

Foreløpige tall bekrefter at nedgangen i petroleumsinvesteringene flater ut. I 4. kvartal 2017 var nedgangen på 1 prosent fra 3. kvartal. For året 2017 er nedgangen foreløpig beregnet til 4,0 prosent etter et fall på 16,9 prosent i 2016.

Økt eksport av tradisjonelle varer

Eksporten av tradisjonelle varer økte med 0,7 prosent i 4, kvartal etter en gjennomgående oppgang i hele 2017. Det var særlig eksport av metallprodukter som bidro til økningen. Samlet for året økte eksporten av tradisjonelle varer med 2,2 prosent, sammenlignet med en nedgang på 8,2 prosent i 2016.

Foreløpige beregninger viser at tjenesteeksporten økte med 2 prosent i 4. kvartal. Sterk nedgang i eksporten av råolje og naturgass førte imidlertid til en nedgang i det totale eksportvolumet i 4. kvartal på 2,6 prosent. For 2017 økte samlet eksportvolum med 0,8 prosent etter en nedgang året før.

Etter en nedgang i 3. kvartal økte importen av både tradisjonelle varer og tjenester. Samlet import av varer og tjenester økte med 2,2 prosent i 2017, om lag det samme som i 2016.

Reallønnsvekst på 0,7 prosent

Årslønnsveksten for 2017 er beregnet til 2,3 prosent. Sammen med lav prisvekst for husholdningenes konsum betyr det at reallønnsveksten var på 0,7 prosent.

Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,4 prosent, eller om lag 10 200 personer i 4. kvartal. Det var i gjennomsnitt vel 29 000 flere sysselsatte i 2017 enn i 2016. I 4. kvartal økte utførte timeverk med 0,6 prosent. Det var en tilsvarende økning i timeverkene i 3. kvartal i motsetning til en beskjeden økning i årets to første kvartaler.

For omtale av SSBs kilder for sysselsetting se «Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene»

Tall for 1. - 3. kvartal er revidert

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2017 er ny informasjon innarbeidet for de tre første kvartalene i 2017. Den sesongjusterte volumveksten i BNP for Fastlands-Norge er justert ned med 0,1 prosentpoeng i 1. kvartal og tilsvarende opp i 3. kvartal, sammenlignet med forrige publisering. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr. 8.

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Slik beregnes tallene 

Foreløpig årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap publiseres i august, 1,5 år etter rapporteringsåret. Endelige årstall innarbeides samtidig som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR i forbindelse med utarbeidingen av kvartalstall i august. Det vil si at endelig årstall for 2015 fra og med august 2017 er basisår for alle kvartalstall fra og med 1. kvartal 2016. Les mer i Om statistikken.