Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prognoser
2021 2022 2023 2024
1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
2Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
3KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
4Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
5Positivt fortegn innebærer depresiering.
6Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi
Konsum i husholdninger mv 2,4 3,5 2,8 2,1 2,7 1,1 2,2 1,6 1,4 -7,6 6,9 6,9 3,1 2,9
Konsum i offentlig forvaltning 1,1 1,5 1,0 2,7 2,4 2,3 1,9 0,5 1,9 1,7 2,1 1,7 1,2 2,0
Bruttoinvestering i fast realkapital 7,5 7,5 6,3 -0,3 -4,0 3,9 2,6 2,2 4,8 -3,9 -0,2 0,8 3,1 2,2
Utvinning og rørtransport 11,4 14,6 19,0 -1,8 -12,2 -16,0 -5,4 0,7 12,6 -4,9 -3,0 -6,0 10,0 4,0
Bruttoinvestering Fastlands-Norge 5,0 7,4 2,9 0,4 -0,2 9,0 6,8 1,5 4,0 -3,9 0,2 2,3 1,6 1,8
Næringer 1,1 10,5 -3,2 -0,7 -2,8 12,6 9,2 3,1 5,6 -6,3 -2,2 2,8 0,7 1,9
Bolig 17,0 10,9 5,3 -1,4 3,2 6,6 7,3 -6,5 -1,7 -4,0 3,2 2,9 3,7 2,4
Offentlig forvaltning 1,1 -1,8 11,8 4,5 0,2 6,4 2,6 8,1 7,2 -0,3 1,1 1,1 1,1 1,1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge2 2,5 3,7 2,3 1,9 2,0 3,1 3,1 1,3 2,1 -4,2 4,0 4,4 2,3 2,4
Eksport -0,8 1,7 -1,8 3,4 4,3 1,1 1,7 -1,2 0,5 -0,9 3,3 6,7 4,1 2,1
Eksport av tradisjonelle varer -0,1 -0,2 1,3 3,1 6,9 -8,6 1,7 1,5 4,6 -2,3 4,8 3,6 2,7 2,2
Eksport av råolje og naturgass -5,6 0,5 -5,5 2,7 2,1 4,9 5,1 -5,0 -4,3 9,5 2,6 5,8 4,1 0,9
Import 3,9 2,9 5,0 2,0 1,9 2,7 1,9 1,4 4,7 -12,2 5,0 6,9 4,1 3,5
Import av tradisjonelle varer 4,6 2,2 1,8 1,9 2,8 -0,2 3,8 2,9 5,7 -2,5 3,7 2,7 1,8 2,5
Bruttonasjonalprodukt 1,0 2,7 1,0 2,0 2,0 1,1 2,3 1,1 0,9 -0,8 3,0 3,9 2,6 1,9
BNP Fastlands-Norge 1,9 3,7 2,3 2,2 1,4 0,9 2,0 2,2 2,3 -2,5 3,3 3,6 2,4 2,2
BNP Industri og bergverk 1,7 2,0 3,3 2,8 -4,6 -4,2 0,0 1,7 2,7 -2,6 5,7 1,0 1,6 1,4
Arbeidsmarked
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 1,7 1,7 0,4 1,4 0,7 0,6 0,3 1,6 1,8 -2,2 2,4 1,7 0,7 1,4
Sysselsatte personer 1,4 2,0 1,1 1,0 0,5 0,3 1,2 1,6 1,6 -1,3 0,9 1,2 1,0 1,1
Arbeidsstyrke 1,3 1,5 1,2 0,7 1,5 0,2 -0,2 1,4 1,0 0,4 0,2 0,9 0,7 0,9
Yrkesandel (nivå) 71,5 71,4 71,2 70,7 71,0 70,4 69,7 70,2 70,5 70,4 70,2 70,6 70,9 71,1
Arbeidsledighetsrate (nivå) 3,4 3,3 3,8 3,6 4,5 4,7 4,2 3,8 3,7 4,6 4,5 4,2 4,0 3,8
Priser og lønninger
Årslønn 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 1,7 2,3 2,8 3,5 3,1 2,6 3,1 3,3 3,5
Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 0,8 2,1 2,0 2,1 3,6 1,8 2,7 2,2 1,3 2,7 1,8 1,9 2,1
KPI-JAE3 0,9 1,2 1,6 2,4 2,7 3,0 1,4 1,6 2,2 3,0 2,1 1,7 2,0 1,9
Eksportpris tradisjonelle varer 5,8 -1,9 2,7 3,4 2,0 4,0 5,2 6,2 0,7 -3,5 3,9 3,4 2,9 2,1
Importpris tradisjonelle varer 4,0 0,3 1,4 4,3 4,6 1,7 3,5 4,6 2,5 4,1 0,5 0,7 1,2 1,2
Boligpris 8,0 6,8 4,0 2,7 6,1 7,0 5,0 1,4 2,5 3,9 9,2 3,5 2,8 2,5
Inntekter, renter og valuta
Husholdningenes disponible realinntekt 4,3 4,4 4,0 2,3 5,4 -1,6 2,0 1,0 2,3 1,7 2,3 2,6 2,4 2,5
Husholdningenes sparerate (nivå) 5,8 6,9 7,2 7,7 9,8 6,9 6,6 5,9 7,6 15,5 11,7 8,5 8,4 8,3
Pengemarkedsrente (nivå) 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 1,1 1,6 0,7 0,5 1,1 1,6 1,8
Utlånsrente, rammelån (nivå)4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,6 2,7 3,0 2,6 2,1 2,3 2,8 3,1
Realrente etter skatt (nivå) 1,3 2,1 0,7 0,8 0,1 -1,6 0,1 -0,7 0,2 0,7 -1,0 0,0 0,3 0,3
Importveid kronekurs (44 land)5 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,5 1,8 -0,8 0,1 2,9 6,7 -5,5 -0,2 0,0 0,0
NOK per euro (nivå) 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,33 9,60 9,85 10,72 10,20 10,18 10,18 10,18
Utenriksøkonomi
Driftsbalansen (milliarder kr)6 346 374 317 341 250 138 180 283 102 66 329 416 450 421
Driftsbalansen i prosent av BNP 12,4 12,6 10,3 10,8 8,0 4,5 5,5 8,0 2,8 1,9 8,6 10,2 10,5 9,5
Utlandet
Eksportmarkedsindikator 6,1 1,1 1,9 4,8 5,4 3,9 5,6 4,0 2,6 -8,8 10,6 7,9 4,8 4,2
Konsumpris euro-området 2,7 2,5 1,4 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,2 0,3 1,5 1,5 1,9 2,0
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 1,4 0,6 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,6 -0,5 -0,3 0,0
Råoljepris i dollar (nivå)7 111 112 109 100 53 45 55 72 64 43 65 62 59 57
Råoljepris i kroner (nivå)7 622 650 639 627 431 379 452 583 564 407 558 528 503 488

Kontakt