Økt vekst i fastlandsøkonomien

Publisert:

Etter en vekst på 0,4 prosent i 4. kvartal 2016 gikk bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge opp med 0,6 prosent i 1. kvartal 2017. Dette er litt høyere enn anslått trendvekst.

Sesongjusterte tall viser en klar oppgang i industri og bergverk på 0,9 prosent i 1. kvartal etter to år med nedgang. Aktivitetsveksten var særlig markert i næringsmiddelindustrien og råvareindustrien, som produksjon av kjemiske og farmasøytisk råvarer. For andre deler av industrien, slik som produksjon av metallvarer, maskiner og skipsbygging, gikk aktiviteten ned i 1. kvartal etter svakt positive tall på tampen av fjoråret. De andre vareproduserende næringene på fastlandet vokste samlet med 0,6 prosent i 1. kvartal. Svake tall i kraftforsyningsnæringen dempet veksten for fjerde kvartal på rad, mens bruttoproduktet i bygge- og anleggsvirksomhet fortsatte den sterke veksten som startet tidlig i 2015. Også for tradisjonelt fiske var det god vekst i 1. kvartal, mens produksjonen i akvakultur var tilnærmet uendret fra kvartalet før. 

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2014=100

Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt forFastlands-Norge
1. kv. 2005 88.68 77.99
2. kv. 2005 89.14 80.09
3. kv. 2005 89.88 80.16
4. kv. 2005 90.08 81.65
1. kv. 2006 90.66 82.39
2. kv. 2006 90.78 83.41
3. kv. 2006 91.71 83.91
4. kv. 2006 93.39 86.33
1. kv. 2007 93.41 87.32
2. kv. 2007 93.4 87.63
3. kv. 2007 94.6 89.79
4. kv. 2007 95.63 90.34
1. kv. 2008 94.38 89.57
2. kv. 2008 94.42 90.85
3. kv.2008 94.25 91.17
4. kv. 2008 94.55 89.11
1. kv. 2009 93.85 88.8
2. kv. 2009 93.02 88.92
3. kv. 2009 93.08 88.66
4. kv. 2009 93.13 89.26
1. kv. 2010 94.88 90.58
2. kv. 2010 93.87 90.32
3. kv. 2010 91.54 90.7
4. kv. 2010 94.11 90.54
1. kv. 2011 94.14 91.37
2. kv. 2011 93.75 92.08
3. kv. 2011 95.27 92.53
4. kv. 2011 95.31 93.17
1. kv. 2012 97.38 94.95
2. kv. 2012 97.61 95.19
3. kv. 2012 96.19 95.84
4. kv. 2012 96.98 96.54
1. kv. 2013 97.15 97.18
2. kv. 2013 97.85 97.21
3. kv. 2013 98.81 98.16
4. kv. 2013 98.63 98.9
1. kv. 2014 99.1 99.25
2. kv. 2014 99.54 99.85
3. kv. 2014 100.31 100.22
4. kv. 2014 101.05 100.68
1. kv. 2015 100.85 100.97
2. kv. 2015 101.39 101.06
3.kv. 2015 102.97 101.13
4.kv. 2015 101.2 101.01
1. kv. 2016 102.56 101.33
2. kv. 2016 102.52 101.8
3. kv. 2016 102 101.93
4.kv. 2016 103.25 102.31
1. kv. 2017 103.48 102.97
 

Figur 2. Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2014=100

Bruttoinvestering i fast kapitalfor Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
1. kv. 2005 77.22 75.83
2. kv. 2005 79.02 76.91
3. kv. 2005 80.9 78.41
4. kv. 2005 87.33 77.46
1. kv. 2006 84.34 79.35
2. kv. 2006 89.93 80.97
3. kv. 2006 87.52 81.96
4. kv. 2006 92.89 82.42
1. kv. 2007 95.86 84.24
2. kv. 2007 98.62 85.16
3. kv. 2007 100.91 86.37
4. kv. 2007 109.6 87.22
1. kv. 2008 104.33 88.36
2. kv. 2008 102.05 88.3
3. kv.2008 102.2 86.81
4. kv. 2008 101.16 85.86
1. kv. 2009 92.38 85.01
2. kv. 2009 89.46 86.85
3. kv. 2009 87.9 87.86
4. kv. 2009 96.24 88.34
1. kv. 2010 83.97 90.04
2. kv. 2010 84.67 89.79
3. kv. 2010 85.56 90.73
4. kv. 2010 88.41 91.29
1. kv. 2011 91.39 91.55
2. kv. 2011 89.1 92.19
3. kv. 2011 89.41 92.48
4. kv. 2011 90.73 93.52
1. kv. 2012 91.73 94.57
2. kv. 2012 92.36 95.63
3. kv. 2012 99.41 96.31
4. kv. 2012 103.4 96.47
1. kv. 2013 95.29 97.79
2. kv. 2013 100.31 98.06
3. kv. 2013 100.06 98.8
4. kv. 2013 102.18 98.98
1. kv. 2014 98.55 99.18
2. kv. 2014 101.01 99.92
3. kv. 2014 100.67 100.08
4. kv. 2014 99.76 100.81
1. kv. 2015 97.25 101.24
2. kv. 2015 100.08 101.98
3.kv. 2015 102.56 102.26
4.kv. 2015 102.53 102.8
1. kv. 2016 102.7 103.28
2. kv. 2016 105.56 103.46
3. kv. 2016 108.89 103.48
4.kv. 2016 109.22 104.21
1. kv. 2017 109.95 104.88

De foreløpige tallene viser at bruttoproduktet i tjenesteytende næringer, utenom offentlig forvaltning, økte med 0,4 prosent. Det var en oppgang på de fleste områder, med unntak av tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Aktivitetsfallet i denne gruppen bidro til å dempe veksten i tjenestenæringene med 0,2 prosentpoeng. Aktiviteten i offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent i 1. kvartal, om lag som kvartalet før. Det er særlig økt aktivitet i kommunal forvaltning som trekker opp.

Bruttoproduktet i både utvinning og rørtransport av olje og gass, samt utenriks sjøfart gikk ned i 1. kvartal 2017 og bidro til at veksten i samlet BNP ble på 0,2 prosent etter en vekst på 1,2 prosent kvartalet før. 

Husholdningenes moderate konsumvekst fortsetter

Husholdningenes samlede konsum økte med 0,6 prosent i 1. kvartal, etter å ha steget 0,7 prosent i 4. kvartal 2016. Varekonsumet utviklet seg svakt i årets tre første måneder, spesielt mars, men tallene kan være preget av utfordringer med sesongjustering knyttet til påsken. Varekonsumveksten var på 0,2 prosent i 1. kvartal mot 0,6 prosent i kvartalet før. Tjenestekonsumet fortsatte å øke i samme takt som tidligere. I 1. kvartal var økningen på 0,7 prosent.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,4 prosent i 1. kvartal og ble dempet av en nedgang i forsvarskonsumet. 

Økning i fastlandsinvesteringene

Investeringene i Fastlands-Norge har økt klart de siste fem kvartalene og med 0,7 prosent i 1. kvartal i år. Denne utviklingen har i stor grad sammenheng med en sterk vekst i boliginvesteringene. I 1. kvartal økte de med 3 prosent, mens veksten som årsgjennomsnitt var 9,9 prosent i 2016. Også investeringene i offentlig forvaltning vokste i 1. kvartal etter å ha økt med nærmere 7 prosent fra 2015 til 2016. Det var derimot nedgang i investeringene i fastlandsnæringene samlet og i industrien i 1. kvartal, etter en klar vekst gjennom 2016.

Foreløpige beregninger viser at petroleumsinvesteringene økte med 2,7 prosent i 1. kvartal 2017 etter en kontinuerlig nedgang siden 3. kvartal 2013. Anslaget for 4. kvartal, som ble publisert i februar, er nedjustert.

Totalt økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 0,5 prosent i 1. kvartal i år etter et tilsvarende fall i foregående kvartal.

Tradisjonell eksport opp etter lavt 4. kvartal

Eksporten av varer og tjenester økte samlet sett med 0,9 prosent i 1. kvartal 2017. Veksten på 7,8 prosent for eksport av tradisjonelle varer må imidlertid ses på bakgrunn av en enda større nedgang kvartalet før. Dette gjelder spesielt raffinerte oljeprodukter som gikk kraftig ned i 4. kvartal 2016 på grunn av vedlikeholdsstans i produksjonen. I 1. kvartal var eksporten tilbake på et normalt nivå. Eksportvolumet av både olje og gass og av tjenester ble imidlertid redusert, noe som således dempet økningen i den samlede eksporten.

Import av varer og tjenester økte med 2,8 prosent i 1. kvartal etter en nedgang på 1,5 prosent i 4. kvartal 2016. Som årsgjennomsnitt økte importen i fjor med 0,8 prosent. 

Svak oppgang i sysselsettingen

Foreløpige beregninger viser at den sesongjusterte sysselsettingen økte med 0,1 prosent, eller om lag 3 100 personer fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. I 1. kvartal 2017 var det om lag 14 000 flere sysselsatte enn i samme kvartal i 2016. En stor del av sysselsettingssøkningen i offentlig forvaltning er om lag lik med økningen i den samlede sysselsettingen både i 1. kvartal og gjennom de fire siste kvartaler. Det var en betydelig økning også i bygg- og anleggsvirksomhet, men også i forretningsmessig tjenesteyting og i overnattings- og serveringsvirksomhet har det vært klar vekst. I petroleumsvirksomhet og i industrien fortsatte derimot nedgangen som startet i 2014.

Sysselsatte i nasjonalregnskapet og AKU

Sysselsatte personer i nasjonalregnskapet har det siste året vist en noe sterkere utvikling enn hva en finner for sysselsatte i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Nasjonalregnskapet benytter flere kilder ved beregning av sysselsetting, der den mest sentrale kilden for lønnstakere er lønns- og personelldata rapportert som del av a-ordningen. I praksis er nær alle landets arbeidsgivere pålagt rapportering gjennom denne ordningen. AKU er en utvalgsundersøkelse, og som for alle utvalgsundersøkelser hefter det usikkerhet ved resultatene. Feilmarginen i samlet sysselsetting i AKU er beregnet til +/- 18000 personer. For øvrig er populasjonen av sysselsatte noe forskjellig i nasjonalregnskapet og i AKU. AKU måler sysselsetting blant personer som er registrert som bosatte i Norge, mens nasjonalregnskapet måler sysselsetting i virksomheter i Norge, uavhengig av om arbeidstakerne er registrert som bosatte eller ikke.

Tall for 1.-4. kvartal 2016 er revidert

I forbindelse med frigivning av tall for 1. kvartal 2017 er alle kvartalene i 2016 revidert. De nye tallene viser en kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på henholdsvis 0,3, 0,5, 0,1 og 0,4 prosent, noe som betyr en oppjustering på 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal i forhold til forrige publisering. Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2016 er oppjustert med 0,1 prosentpoeng, fra 0,8 prosent til 0,9 prosent.

En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av tabell nr.8

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i august to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2014 er innarbeidet som basisår i KNR fra og med publiseringen av 2. kvartal 2016

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si basisårpriser. Les mer i Om statistikken.