Vekst i husholdningenes disponible realinntekt

Publisert:

Husholdningenes disponible inntekt gikk opp med 4 prosent fra 2016 til 2017, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen på 2,4 prosent.

Figur 1. Disponibel inntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

2.kv. 2002 3.kv. 2002 4.kv. 2002 1. kv. 2003 2.kv. 2003 3.kv. 2003 4.kv. 2003 1. kv. 2004 2.kv. 2004 3.kv. 2004 4.kv. 2004 1. kv. 2005 2.kv. 2005 3.kv. 2005 4.kv. 2005 1. kv. 2006 2.kv. 2006 3.kv. 2006 4.kv. 2006 1. kv. 2007 2.kv. 2007 3.kv. 2007 4.kv. 2007 1. kv. 2008 2.kv. 2008 3.kv. 2008 4.kv. 2008 1. kv. 2009 2.kv. 2009 3.kv. 2009 4.kv. 2009 1. kv. 2010 2.kv. 2010 3.kv. 2010 4.kv. 2010 1. kv. 2011 2.kv. 2011 3.kv. 2011 4.kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3.kv. 2012 4.kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv. 2013 1. kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1. kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017
Disponibel realinntekt 79.81 82.42 80.66 81.24 85.10 85.31 85.86 85.41 88.75 86.79 87.94 91.60 97.54 93.04 95.97 87.22 87.87 89.23 89.49 93.10 93.45 95.59 94.41 96.42 96.13 97.33 97.29 96.39 99.85 101.22 102.54 101.43 102.11 103.70 103.16 104.48 106.14 108.69 108.06 110.15 110.72 111.93 113.14 113.13 115.62 117.09 117.54 114.93 118.00 120.62 121.81 122.80 125.79 126.17 126.05 119.78 122.64 124.64 125.35 123.41 124.93 127.73 129.26

Økningen i husholdningenes disponible realinntekt i 2017 kom etter en nedgang på 1,7 prosent i 2016. Lønnsinntekter, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, bidro med 1,7 prosentpoeng til utviklingen i fjor. Til sammenligning har det gjennomsnittlige bidraget fra lønn de siste 10 årene vært på 2,3 prosentpoeng. Til tross for økte inntekter fra lønn var skatteutgiftene noe lavere i 2017 enn året før. Dette må sees i sammenheng med innføringen av ny skattesats på alminnelig inntekt. Korrigert for prisendring var skatteutgiftene på nivå med 2016. Formuesinntekter, pensjoner og stønader ga positive bidrag til utviklingen, mens høyere formuesutgifter trakk disponibel realinntekt ned.

Sesongjusterte tall viser at den nominelle disponible inntekten til husholdningene økte i alle kvartaler i 2017. Den største oppgangen kom i 4. kvartal og var på 2,7 prosent. Disponibel inntekt økte mer enn konsumutgiftene og førte til at også sparingen gikk opp i siste kvartal i fjor. Den sesongjusterte spareraten endte på 8,9 prosent i 4. kvartal 2017 mot 7,6 kvartalet før. For året under ett var spareraten 7,6 prosent mot 7,3 prosent i 2016. 

Figur 2. Sparerate sesongjustert

2.kv. 2002 3.kv. 2002 4.kv. 2002 1. kv. 2003 2.kv. 2003 3.kv. 2003 4.kv. 2003 1. kv. 2004 2.kv. 2004 3.kv. 2004 4.kv. 2004 1. kv. 2005 2.kv. 2005 3.kv. 2005 4.kv. 2005 1. kv. 2006 2.kv. 2006 3.kv. 2006 4.kv. 2006 1. kv. 2007 2.kv. 2007 3.kv. 2007 4.kv. 2007 1. kv. 2008 2.kv. 2008 3.kv. 2008 4.kv. 2008 1. kv. 2009 2.kv. 2009 3.kv. 2009 4.kv. 2009 1. kv. 2010 2.kv. 2010 3.kv. 2010 4.kv. 2010 1. kv. 2011 2.kv. 2011 3.kv. 2011 4.kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3.kv. 2012 4.kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv. 2013 1. kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1. kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017 4.kv. 2017
Sparerate 8.6 10.1 6.8 7.3 10.5 9.1 9 5.4 8.9 5.8 7.9 8.3 13.2 7.1 11 0.2 -1.2 -0.2 -0.2 0.4 0.7 2.3 1.5 1.8 1.6 3.7 7.7 3.3 5.7 5.7 6.7 2.8 5.3 5.2 3.8 5.7 5.6 7.1 6.5 7 7.1 6.8 8.2 7.1 7.8 7.3 8.4 7.8 8.2 8.7 9.2 10.3 11.6 11.1 10.2 6.3 7.2 7.4 8.7 7.1 6.9 7.6 8.9

Økt disponibel inntekt for Norge i 2017

Etter to år med nedgang økte Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2017 til 3279 milliarder kroner, målt i løpende priser. Dette var 5,2 prosent, eller 162 milliarder kroner høyere enn i 2016. I tillegg økte netto formuesinntekter og lønn fra utlandet med rundt 7,5 milliarder kroner. Bruttonasjonalinntekt var dermed nesten 170 milliarder kroner høyere i 2017 enn året før. Andre løpende overføringer til utlandet var lavere enn i 2016. Alt dette var med på å øke Norges disponible inntekt på litt over 165 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst i disponibel realinntekt på 4,3 prosent. Vi må tilbake til 2011 for å finne en tilsvarende høy vekst i den samlede disponible realinntekten for landet. Produksjonsvekst utenom petroleumsvirksomheten trakk opp realinntekten med 1,7 prosentpoeng, mens endring i bytteforholdet overfor utlandet, hovedsakelig som følge av prisøkning på råolje og naturgass trakk opp 1,9 prosentpoeng etter å ha bidratt negativt de fire foregående årene.

Foretakene økte sine driftsresultater i 2017, viser de foreløpige tallene. De ikke-finansielle foretakene har hatt fire år med reduserte driftsresultater frem til i fjor, men fikk en oppgang i 2017 på 80 milliarder kroner. For de finansielle foretakene var økningen 3,3 milliarder kroner. Økte driftsresultat hos foretakene bidro til høyere skatteinntekter for offentlig forvaltning i 2017. Spesielt skatt på petroleum gikk opp. Den disponible inntekten til offentlig forvaltning var om lag 64 milliarder kroner høyere i 2017 enn året før. 

Revisjoner

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2017 er ny informasjon innarbeidet for 1.–3. kvartal 2017.

Normalt publiseres Nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014. Men det hender at det er hensiktsmessig å innarbeide endinger også utenom hovedrevisjoner, hvis disse er vurdert å ha betydning for kvalitet og konsistensen i nasjonalregnskapet. En slik vurdering er foretatt i forbindelse med publisering av 4. kvartalstall 2017:

For offentlig forvaltning er skatt på petroleum og personskatt revidert ned med henholdsvis 10 og 1 milliard kroner i 2016. Samtidig er selskapsskatt revidert opp rundt 6 milliarder kroner. Mottatt utbytte er også revidert opp med 5 milliarder kroner. 

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Les mer i Om statistikken.