Inntektsøkning for husholdningene

Publisert:

Husholdningenes disponible inntekt økte med 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Høyere lønnsinntekter var det viktigste bidraget til utviklingen.

Figur 1. Disponibel inntekt. Sesongjustert. 2009 = 100

1. kv. 2002 2.kv. 2002 3.kv. 2002 4.kv. 2002 1. kv. 2003 2.kv. 2003 3.kv. 2003 4.kv. 2003 1. kv. 2004 2.kv. 2004 3.kv. 2004 4.kv. 2004 1. kv. 2005 2.kv. 2005 3.kv. 2005 4.kv. 2005 1. kv. 2006 2.kv. 2006 3.kv. 2006 4.kv. 2006 1. kv. 2007 2.kv. 2007 3.kv. 2007 4.kv. 2007 1. kv. 2008 2.kv. 2008 3.kv. 2008 4.kv. 2008 1. kv. 2009 2.kv. 2009 3.kv. 2009 4.kv. 2009 1. kv. 2010 2.kv. 2010 3.kv. 2010 4.kv. 2010 1. kv. 2011 2.kv. 2011 3.kv. 2011 4.kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3.kv. 2012 4.kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv. 2013 1. kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1. kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv. 2017 3. kv. 2017
Disponibel realinntekt 79.66 79.55 82.52 80.67 81.37 84.83 85.46 85.91 85.56 88.48 86.94 87.97 91.72 97.24 93.22 96.03 87.20 87.72 89.42 89.44 93.21 93.35 95.63 94.31 96.52 96.09 97.34 97.26 96.39 99.85 101.26 102.49 101.46 102.12 103.71 103.14 104.47 106.17 108.73 108.11 110.22 110.79 111.87 112.92 113.29 115.66 117.02 117.33 115.09 118.06 120.64 121.59 123.03 125.85 126.24 125.72 120.03 122.57 124.54 125.07 123.02 124.34 127.3274133

Figur 2. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 2.kv. 2002 3.kv. 2002 4.kv. 2002 1. kv. 2003 2.kv. 2003 3.kv. 2003 4.kv. 2003 1. kv. 2004 2.kv. 2004 3.kv. 2004 4.kv. 2004 1. kv. 2005 2.kv. 2005 3.kv. 2005 4.kv. 2005 1. kv. 2006 2.kv. 2006 3.kv. 2006 4.kv. 2006 1. kv. 2007 2.kv. 2007 3.kv. 2007 4.kv. 2007 1. kv. 2008 2.kv. 2008 3.kv. 2008 4.kv. 2008 1. kv. 2009 2.kv. 2009 3.kv. 2009 4.kv. 2009 1. kv. 2010 2.kv. 2010 3.kv. 2010 4.kv. 2010 1. kv. 2011 2.kv. 2011 3.kv. 2011 4.kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3.kv. 2012 4.kv. 2012 1. kv. 2013 2.kv. 2013 3.kv. 2013 4.kv. 2013 1. kv. 2014 2.kv. 2014 3.kv. 2014 4.kv. 2014 1. kv. 2015 2.kv. 2015 3.kv. 2015 4.kv. 2015 1. kv. 2016 2.kv. 2016 3.kv. 2016 4.kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv. 2017 3.kv. 2017
Sparerate 7.4 8.4 10.2 6.8 7.5 10.2 9.3 9 5.6 8.6 6 8 8.4 12.9 7.3 11.1 0.2 -1.4 0 -0.3 0.5 0.6 2.4 1.4 1.9 1.5 3.7 7.6 3.3 5.7 5.8 6.6 2.8 5.3 5.2 3.8 5.6 5.6 7.1 6.6 7 7.1 6.8 8 7.2 7.8 7.3 8.2 7.9 8.2 8.8 9.1 10.4 11.5 11.2 10.1 6.4 7.1 7.5 8.6 6.9 6.4 6.9

I 3. kvartal var de sesongjusterte lønnsinntektene 1,6 prosent høyere enn kvartalet før, viser det kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskapet. Summert over årets tre første kvartaler var lønnsinntekten i husholdningssektoren 3,4 prosent høyere enn tilsvarende tre kvartaler i 2016. Inntekter fra pensjoner og stønader, som er den viktigste inntektskilden for pensjonister og trygdede, har økt jevnt gjennom 2017 og med 0,2 prosent i 3. kvartal. Netto formuesinntekter var om lag uendret fra kvartalet før.

Den disponible inntekten til husholdningene gikk opp 1,3 prosent i 3. kvartal og endte på 357 milliarder kroner, noe som tilsvarer 67 600 kroner per person. Dette er en økning fra 66 900 kroner per person i 2. kvartal. I samme periode økte husholdningenes konsumutgifter med 0,6 prosent, som er en klart lavere oppgang enn kvartalene i første halvår av 2017. Sparingen gikk dermed opp og var om lag 26 milliarder kroner i 3. kvartal. Regnet per innbygger var sparingen 4 900 kroner, rundt 400 kroner mer enn kvartalet før. Den sesongjusterte spareraten var på 6,9 prosent.

Lavere sparing for Norge

Bruttoproduktet i foretakene gikk svakt ned fra 2. til 3. kvartal, viser sesongjusterte tall. I de ikke-finansielle foretakene økte lønnskostnadene med 1,6 prosent, mens de var uendret i de finansielle foretakene. Til sammenlikning gikk lønnskostnadene i offentlig forvaltning opp med 2 prosent i 3. kvartal. Offentlige utgifter økte mer enn inntektene og førte til at sparingen i offentlig forvaltning gikk ned rundt 3 milliarder kroner og endte på 54 milliarder kroner i 3. kvartal.

Norges sesongjusterte brutto nasjonalinntekt (BNI) gikk noe ned fra 2. kvartal og var på rundt 853 milliarder kroner. Justert for kapitalslit og netto overføringer til utlandet står vi igjen med disponibel inntekt for Norge. I 3. kvartal var den disponible inntekten på 696 milliarder kroner, som var rundt 1 milliard høyere enn kvartalet før. Konsumet økte mer enn disponibel inntekt og førte til at Norges sparing gikk ned rundt 5 milliarder til 126 milliarder kroner.

Revisjoner

I forbindelse med frigiving av tall for 3. kvartal 2017 er ny informasjon innarbeidet for 1. kvartal og 2. kvartal 2017.

Normalt publiseres Nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2014. Men det hender at det er hensiktsmessig å innarbeide endinger også utenom hovedrevisjoner, hvis disse er vurdert å ha betydning for kvalitet og konsistensen i nasjonalregnskapet.

I forbindelse med publiseringen av 3. kvartal har vi rettet en inkonsistens i de gamle tallene som gjelder korreksjon for sparing i pensjonsfond. Tidligere ble korreksjon for sparing i pensjonsfond kun beregnet i sektorene husholdninger og finansielle foretak, noe som førte til at korreksjonen i andre sektorer ikke var konsistent med de underliggende komponentene. Denne inkonsistensen er nå rettet, og tallene for sparing og nettofinansinvestering i sektorene finansielle foretak og utlandet, samt totalt for Norge er dermed revidert.

Slik beregnes tallene

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis inntekts og kapitalregnskap (KNRI). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig inntekts- og kapitalregnskap (NRI) publiseres i august to år senere. Les mer i Om statistikken.