Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005-2020. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005-2020. Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Prognoser
  2017 2018 2019 2020
1Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
2Endring i lagerendring i prosent av BNP.
3Ifølge AKU. Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006. Bl.a. ble aldersgrensen senket fra 16 til 15 år.
4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, banker tom 2006. Rammelån med pant i bolig fra 2007
6Positivt fortegn innebærer depresiering.
7Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
Realøkonomi                                
Konsum i husholdninger mv. 4,4 5,0 5,3 1,7 0,0 3,8 2,3 3,5 2,7 1,9 2,1 1,6 2,2 2,2 2,5 2,5
Konsum i offentlig forvaltning 1,9 1,9 2,0 2,4 4,1 2,2 1,0 1,6 1,0 2,7 2,1 2,3 1,9 1,8 1,9 2,5
Bruttoinvestering i fast realkapital 12,0 9,1 11,7 0,9 -6,8 -6,6 7,4 7,6 6,3 -0,7 -3,8 0,3 2,4 1,9 2,4 1,2
Utvinning og rørtransport 19,7 3,2 6,9 4,7 3,3 -8,9 11,3 15,1 19,3 -3,2 -15,0 -16,4 -7,1 -1,6 6,1 1,9
Fastlands-Norge 11,1 9,3 14,2 0,9 -10,4 -6,4 5,0 7,4 2,9 0,4 0,6 6,2 5,4 2,4 1,5 1,0
Næringer 18,1 12,7 22,7 3,1 -18,4 -9,5 1,1 10,5 -3,3 -0,7 -1,6 3,1 3,3 4,6 5,0 4,2
Bolig 9,7 4,0 2,7 -9,0 -8,1 -1,6 17,0 10,9 5,3 -1,4 1,6 9,9 8,4 -0,2 -3,6 -4,6
Offentlig forvaltning -0,6 8,4 8,7 7,2 7,7 -4,8 1,1 -1,8 11,8 4,4 3,0 6,9 5,1 2,5 2,3 2,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge1 5,1 5,0 6,2 1,6 -1,4 1,2 2,5 3,7 2,3 1,8 1,8 2,7 2,8 2,2 2,1 2,2
Lagerendring2 -0,1 1,4 0,2 -0,1 -2,5 2,9 -0,3 -0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0
Eksport 0,5 -0,8 1,4 0,1 -4,1 0,7 -0,8 1,4 -1,7 3,1 3,7 -0,5 1,0 1,4 2,4 2,8
Tradisjonelle varer 5,3 6,1 9,2 3,5 -8,0 3,3 -0,1 -0,2 1,3 3,1 5,8 -8,2 1,6 3,4 4,2 3,8
Råolje og naturgass -5,0 -6,6 -2,4 -1,3 -1,6 -6,9 -5,6 0,5 -5,5 2,7 3,2 4,1 0,1 0,4 0,9 2,4
Import 7,9 9,1 10,0 3,2 -10,0 8,3 4,0 3,1 4,9 2,4 1,6 0,8 2,3 1,8 2,5 2,5
Tradisjonelle varer 8,4 11,6 7,2 1,2 -12,1 9,2 4,6 2,6 2,3 2,1 1,9 -1,1 3,0 3,1 3,7 3,3
Bruttonasjonalprodukt 2,6 2,4 2,9 0,4 -1,6 0,6 1,0 2,7 1,0 1,9 1,6 1,1 1,6 1,9 2,1 2,2
Fastlands-Norge 4,7 5,0 5,7 1,7 -1,6 1,8 1,9 3,8 2,3 2,2 1,1 0,9 1,9 2,2 2,4 2,2
Industri og bergverk 3,6 2,6 3,8 2,7 -7,8 2,1 1,7 2,0 3,3 2,8 -3,2 -4,5 0,8 2,3 3,0 2,7
Arbeidsmarked                                
Utførte timeverk i Fastlands-Norge 1,6 3,5 4,8 3,6 -2,0 0,2 1,7 1,8 0,3 1,4 0,4 0,6 0,4 0,7 1,0 1,8
Sysselsatte personer 1,3 3,4 4,1 3,2 -0,5 -0,5 1,5 2,1 1,1 1,2 0,3 0,2 0,6 0,7 0,8 0,8
Arbeidsstyrke3 0,8 1,6 2,5 3,4 0,0 0,5 1,0 1,8 1,0 1,1 1,4 0,3 0,1 0,9 0,8 0,6
Yrkesandel (nivå)3 72,4 72,0 72,8 73,9 72,8 71,9 71,4 71,5 71,2 71,0 71,2 70,7 70,1 70,2 70,3 70,3
Arbeidsledighetsrate (nivå)3 4,6 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6 3,3 3,2 3,5 3,5 4,4 4,7 4,3 4,2 4,1 4,0
Priser og lønninger                                
Årslønn 3,3 4,1 5,4 6,3 4,2 3,7 4,2 4,0 3,9 3,1 2,8 1,7 2,3 3,1 3,4 4,0
Konsumprisindeksen (KPI) 1,6 2,3 0,8 3,8 2,1 2,5 1,2 0,8 2,1 2,0 2,2 3,6 2,1 2,0 2,1 2,3
KPI-JAE4 1,0 0,8 1,4 2,6 2,6 1,4 0,9 1,2 1,6 2,4 2,7 3,0 1,7 1,8 1,9 2,1
Eksportpris tradisjonelle varer 4,0 11,3 2,4 2,8 -6,0 4,5 5,8 -1,9 2,7 3,4 2,3 4,3 5,4 2,7 1,8 1,9
Importpris tradisjonelle varer 0,3 4,0 3,7 3,9 -1,5 0,0 4,0 0,3 1,5 4,4 4,7 1,5 2,3 3,1 2,0 1,6
Boligpris 8,2 13,7 12,6 -1,1 1,9 8,3 8,0 6,7 4,0 2,7 6,1 7,0 6,8 -1,1 -2,7 -1,2
Inntekter, renter og valuta                                
Husholdningenes disponible realinntekt 8,4 -6,4 6,2 3,5 3,2 2,3 4,2 4,5 3,8 2,8 5,3 -1,5 1,9 2,7 2,6 2,5
Husholdningenes sparerate (nivå) 9,6 -0,5 0,9 3,7 5,2 4,0 5,8 7,1 7,6 8,2 10,4 7,2 6,4 6,8 7,0 7,4
Pengemarkedsrente (nivå) 2,2 3,1 5,0 6,2 2,5 2,5 2,9 2,2 1,8 1,7 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 1,3
Utlånsrente, rammelån (nivå)5 3,9 4,3 5,0 6,8 4,0 3,4 3,6 3,9 4,0 3,9 3,2 2,6 2,5 2,4 2,4 2,7
Realrente etter skatt (nivå) 0,8 0,2 2,9 1,1 0,7 0,1 1,3 2,1 0,7 0,8 0,1 -1,6 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3
Importveid kronekurs (44 land)6 -3,9 0,7 -1,8 0,0 3,3 -3,7 -2,4 -1,2 2,2 5,3 10,4 1,9 -0,7 0,4 0,0 0,0
NOK per euro (nivå) 8,01 8,05 8,02 8,22 8,73 8,01 7,79 7,47 7,81 8,35 8,95 9,29 9,26 9,36 9,36 9,36
Utenriksøkonomi                                
Driftsbalansen, mrd. kroner 322,8 357,7 287,4 408,3 258,2 282,7 344,9 368,6 314,2 346,0 270,0 152,2 208,9 219,7 246,2 274,5
Driftsbalansen i prosent av BNP 16,2 16,1 12,2 15,6 10,7 10,9 12,7 12,4 10,2 11,0 8,7 4,9 6,3 6,4 6,7 7,2
Utlandet                                
Eksportmarkedsindikator 7,1 9,8 6,5 1,7 -9,8 11,3 6,3 1,4 2,1 4,9 4,9 3,1 4,0 4,4 4,4 4,3
Konsumpris euro-området 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,7 2,7 2,5 1,3 0,4 0,1 0,3 1,6 1,4 1,7 1,9
Pengemarkedsrente, euro (nivå) 2,2 3,1 4,3 4,6 1,2 0,8 1,4 0,5 0,2 0,2 0,0 -0,3 -0,2 0,0 0,3 0,7
Råoljepris i kroner (nivå)7 356 423 423 536 388 484 621 649 639 621 430 378 454 481 508 528