254246_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
254246
Færre til gudstjeneste
statistikk
2016-05-04T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
kirke_kostra, Den norske kirke, statskirken, Dnk, medlemmer, dåp, konfirmasjon, vigsler, begravelser, gudstjenester, nattverd, kirkekollekt, bispedømmer, driftsutgifter, sysselsatteKOSTRA, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Offentlig sektor
false
Kirkestatistikken gir informasjon om virksomheten i menighetene i Den norske kirke. I 2015 var det færre gudstjenestedeltakere enn året før.

Den norske kirke2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre til gudstjeneste

I 2015 var det totalt 5,8 millioner til stede på om lag 62 000 gudstjenester i Den norske kirke. Tilsvarende tall for 2005 var 6,7 millioner besøkende og 70 000 gudstjenester. De tre siste årene har antall deltakere på gudstjenestene ligget under 6 millioner.

Den norske kirke - hovedtall
2015Endring siste 4 år
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 799 366-51 779
Andel av befolkningen72,9-4,4
Døpte34 116-5 842
Andel døpte av antall fødte57,8-8,6
Konfirmerte39 527-3 029
Andel konfirmerte av 15-åringer61,5-3,7
Kirkelige gravferder36 797-1 109
Andel kirkelige gravferder av døde90,4-1,2
 
Kirkelige vigsler7 834-764
Gudstjenester totalt61 908-3 672
Deltakere på gudstjenester totalt5 770 032-495 229
Deltakere per gudstjeneste93,2-2,3

Både antall gudstjenester og deltakere på gudstjenestene har gått ned de siste årene. Fra 2014 til 2015 var det 2,1 prosent færre deltakere på gudstjenestene. Det er størst prosentvis nedgang i deltakelse på gudstjenestene som avholdes på søn- og helligdager: 2,2 prosent. Totalt var 4,6 millioner til stede på de om lag 47 000 søn- og helligdagsgudstjenestene. Dette utgjør en nedgang på 104 000 deltakere.

I 2005 var den totale gudstjenestedeltakelsen 6,7 millioner fordelt på 70 000 gudstjenester. Gudstjenestebesøkene har gått ned hvert år siden 2005, bortsett fra i 2011. Sammenliknet med 2005 representerer 2015-tallene en nedgang på nær 1 million deltakere. I og med at også antall gudstjenester er redusert hvert år i samme tidsrom, har imidlertid tallet på deltakere per gudstjeneste holdt seg stabilt på mellom 93 og 96 personer.

Gudstjenestene på hverdager hadde en nedgang i antall besøk på 1,4 prosent. 1,2 millioner deltok i fjor på gudstjenestene utenom søn- og helligdager. Deltakelsen på julaftensgudstjenestene i 2015 var 563 000 personer, som utgjør en nedgang på bare 900 fra året før. På påskegudstjenestene i 2015 var det 199 000 deltakere, også dette litt færre enn i 2014.

Oppgang i Hamar og Nord-Hålogaland

Velger en å se på de ulike bispedømmene, ser en at både Hamar og Nord-Hålogaland har en svak oppgang i de totale gudstjenestetallene for 2015. Denne økningen har sammenheng med en oppgang for søn- og helligdagsgudstjenestene. I fire bispedømmer har deltakelsen på hverdagsgudstjenestene gått opp siden 2014: Tunsberg, Agder og Telemark, Nidaros og Sør-Hålogaland. Men det er likevel nedgang i det totale tallet på gudstjenestedeltakarer for disse fire bispedømmene.

Færre døpes

34 100 personer ble døpt i Den norske kirke i 2015. Det er 2,7 prosent færre enn året før. Denne reduksjonen i dåpshandlinger er svakere fra 2014 til 2015 enn den var fra 2013 til 2014. Siden 2005 har antall dåpshandlinger sunket med 21 prosent.

Andelen døpte i forhold til antall fødte var i 2015 på 58 prosent, mot 59 prosent i 2014. Denne andelen har sunket hvert år siden 2005 da de døpte utgjorde 76 prosent.

Selv om dåpstallene går jevnt nedover på landsbasis, kan en se variasjoner i bispedømmene. To bispedømmer, Tunsberg og Nord-Hålogaland, hadde flere døpte i 2015 enn i 2014. 

Færre kirkelige konfirmasjoner

39 500 ungdommer valgte å konfirmere seg i Den norske kirke i løpet av 2015. Det er 700 færrre enn i 2014 - da det derimot var litt flere konfirmanter enn i 2013. I 2005 var tallet på kirkekonfirmerte 44 000. Kirkens konfirmasjonstall har dermed ikke gått ned i samme grad som dåpstallene.

I 2015 utgjorde kirkens konfirmanter 62 prosent av årskullet, mens 66 prosent av 15-åringene konfirmerte seg kirkelig i 2005.

Stabile vigselstall

I 2015 giftet litt over 7 800 par seg i Den norske kirke. Det er en svak nedgang i absolutte tall fra 2014. Men også totalt antall inngåtte ekteskap viste en nedgang i 2015. Fra 2014 til 2015 har andelen kirkelige vielser av alle vielser gått ned med 0,5 prosentpoeng: fra 35 prosent til 34,5.

Flere deltar på kirkelige kulturarrangementer

Menighetene i Den norske kirke driver blant annet også omfattende arbeid innenfor dåps- og trosopplæring, barne- og ungdomsarbeid og diakoni samt andre aktiviteter i tilknytning til kirken. Nærmere 22 000 deltok på baby- eller småbarnssang i 2015. Dette er en svak økning fra de foregående årene. Om lag 17 000 barn mottok 4-årsbok. Lys Våken for 11-åringer samlet 10 000 deltakere. På ulike konserter, musikkandakter og andre kulturarrangement var det totalt 1,7 millioner besøkende i 2015. På disse arrangementene har deltakelsen økt med 5 prosent siden 2014.

Større giverglede

I 2015 kom det inn totalt om lag 305 millioner kroner til Den norske kirke gjennom offer, kollekt, givertjeneste og andre innsamlinger. Dette utgjør 53 kroner per gudstjenestedeltaker, én krone mer enn de to foregående årene. 61 prosent av de innsamlede pengene gikk til egen virksomhet i 2015. En litt mindre andel til egen virksomhet betyr at mer av de innsamlede midlene går til andre formål.

Oppdatert publisering av flere variabler fra årsstatistikken skjer ved KOSTRA-publiseringene 15. mars og 15. juni i Statistikkbanken.

Sammenslåing gir færre sokn i 2015-rapporteringenÅpne og lesLukk

Populasjonen for statistikken er en fulltelling blant alle geografisk registrerte sokn som skal rapportere tjenestestatistikk det aktuelle året. Sokn er den grunnleggende enhet i Den norske kirke.

Antall sokn som har rapportert i 2015, er 1224. Antallet er blitt redusert de siste årene på grunn av sammenslåinger av sokn.