122782
122782
innrapportering
2013-06-12T14:14:00.000Z
no

Pågår

Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med kirkelig årsstatistikk er å gi en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Regnskapsoppgavene skal gi oversikt over økonomien i de kirkelige fellesrådene.

Denne lenken viser status på innrapporteringen: Innrapporteringsstatus

 

Meldinger:

 

04. januar 2021

Frist for rapportering av årsstatistikk 2020 er 20. januar 2021.

 

Rapportering for kirkelige fellesråd og menighetsråd

På denne siden kan Årsstatistikk for Den norske kirke og regnskap for de kirkelige fellesrådene innrapporteres.

Innrapportering av skjema 28 - Årsstatistikk for Den norske kirke - utføres på oppdrag av Kirkerådet med hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §9 siste ledd.

Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder, samt annen aktivitet i menigheten/soknet i løpet av et år.

Innrapportering av regnskapsoppgaver for alle landets kirkelige fellesråd (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) .

Regnskapsrapportene samles inn av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD).

Bakgrunnen for innsamlingen var den nye kirkeloven av 7.juni 1996. Loven resulterte i at soknene ble egne juridiske enheter, og menighetsråd og fellesråd fikk regulert sine oppgaver i loven. Kirken ble dermed tatt ut av kommuneregnskapet, men er fortsatt er en del av offentlig forvaltning, og skal derfor inngå i Nasjonalregnskapet. I dag publiseres regnskapsstatistikk for fellesrådene (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) på nasjonalt nivå årlig. Departementet varslet i 2008 at regnskapsstatistikk for menighetsrådene ikke skal rapporteres hvert år, og per i dag det er ikke kommet noe signal om når dette er ønsket neste gang.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen